RAAK VVT Haaglanden 2019-2021

Convenant ‘Regionale aanpak Arbeidsmarktontwikkelingen en Kwaliteitskader’ VVT sector regio Haaglanden.

Inleiding

De VVT sector staat voor de opgave om het Kwaliteitskader Verpleeghuizen te implementeren. De kern daarvan is ‘persoonsgerichte zorg en begeleiding bieden aan bewoners, verleend door vakmensen die gericht zijn op continu leren en verbeteren’. De grootste uitdaging om dit doel te realiseren is de personeelssamenstelling kwalitatief en kwantitatief op orde te houden en/of  te krijgen. De zorgaanbieders in de regio Haaglanden beseffen dat zij hierbij een grote eigen verantwoordelijkheid hebben, maar beseffen ook dat zij deze alleen optimaal kunnen waarmaken wanneer met elkaar en de andere partners in de regio wordt samengewerkt.

Met dit doel hebben de gezamenlijke VVT organisaties in Den Haag e.o. (verenigd in ZorgScala), Zorgkantoor CZ, de regionale werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt, de gemeente Den Haag en regionale opleidingsinstituten een convenant gesloten en een plan van aanpak opgesteld.

Dit convenant (en de hieruit voortvloeiende activiteiten) sluit aan op- en legt verbinding met andere regionale en sector brede initiatieven die in uitvoering zijn. Dit convenant is specifiek voor de VVT sector in de regio Haaglanden en is aanvullend op de diverse onderdelen uit het RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) en met betrekking tot een aantal onderwerpen een verdere concretisering en verdieping daarvan.

Benieuwd naar de voortgang en resultaten van dit project? Bekijk ons rapportagedashboard.

Gezamenlijk uitvoeren plan RAAK VVT Haaglanden

Op basis de arbeidsmarktanalyse ‘Inventarisatie knelpunten verpleeghuiszorg Den Haag e.o.’ is het project RAAK VVT Haaglanden gestart vanaf medio 2019. Er is een 7 tal sporen geïdentificeerd om invulling te geven aan de uitdaging waarvoor de sector staat. Deze worden gerubriceerd in 3 thema’s.

Thema 1:

Duurzame inzetbaarheid van de (huidige) medewerkers. Dit thema bestaat uit de sporen: 1. huidige professionals behouden, 2. professionals optimaal inzetten, 3. ontwikkeling huidige professionals.

Thema 2:

(Zij) Instroom. Dit thema bestaat uit de sporen: 4. nieuwe professionals aantrekken en inzet en 5. behoud en begeleiding van leerlingen

Thema 3:

Innovatie. Dit thema bestaat uit de sporen: 6. Onderwijsvernieuwing en 7. anders werken en leren en anders werken en technologie.

Het project RAAK VVT Haaglanden en de hieruit voort vloeiende activiteiten wordt in de jaren 2019 t/m 2021 door de convenantpartners in gezamenlijkheid uitgevoerd.

Er wordt bij de uitvoering hiervan nadrukkelijk verbinding gemaakt met het RAAT (ZZW) en de overige projecten van de zorgaanbieders (zoals de goedgekeurde projecten vanuit de transitiemiddelen 2019) en de projecten van de convenantpartners in de regio.

Hierdoor wordt de energie van de regio op de juiste zaken en prioriteiten gericht en maken we optimaal gebruik van “wat er al is”. De uitvoering van het project RAAK VVT Haaglanden en alle overige projecten in de regio leveren daarnaast input voor een gedragen lange termijn visie op zorg en een de hieraan ondersteunende (infra)structuur.

Diverse deelprojecten/acties die in samenwerking vanuit het project RAAK VVT Haaglanden worden uitgevoerd zijn te vinden op dit kennisplatform. Informatie over de deelprojecten/acties is overzichtelijk vormgegeven met concrete informatie en opties voor deelname.

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Kennisbank
Thema tags
innovatie
instroom
Trefwoorden
doorstroom
pilot
RAAK
samenwerking
zorg
Contactpersoon