Wat we doen

ZorgScala werkt aan een toegankelijk aanbod van ouderenzorg in de regio Haaglanden. Door de toenemende vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, komt het leveren van professionele zorg steeds meer onder druk te staan. Dit brengt een uitdaging die we graag actief en in brede samenwerking aangaan; samen met ouderen en hun naasten, met alle organisaties die actief zijn in zorg, welzijn, wonen of werken en met overheden en financiers.

Voor de periode 2023 – 2032 werken wij gericht aan de volgende doelen:

1. Ouderen ondersteunen langer thuis te blijven wonen

We zorgen ervoor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen door hen te ondersteunen, vanuit de sociale structuur en samenhang in de wijk. We bevorderen de eigen regie door het gesprek aan te gaan: wat wilt en kunt u zelf? Wat kunt u zelf doen om zo gezond mogelijk te blijven? Hoe bereidt u zich voor op het ouder worden? We stimuleren preventie en positieve gezondheid, en samenwerking en kennisdeling tussen formele en informele zorg. Ook stimuleren we de ontwikkeling van geclusterd wonen en nieuwe woon(zorg)concepten voor het leveren van verpleeghuiszorg thuis.

2. Resultaatgerichte arbeidsmarktbenadering

We staan voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap, we trekken (zorg)professionals aan, leiden mensen op en behouden hen voor de sector. We profileren de VVT in de regio Haaglanden als werkgever en bieden (nieuwe) medewerkers een persoonsgerichte benadering, aantrekkelijk ontwikkelperspectief en opleidingsmogelijkheden. Ook zoeken we actief naar hoe we de inzet van zelfstandigen regionaal kunnen afstemmen.

3. Zorgvernieuwing en toepassing van technologie

Het tekort aan zorgpersoneel is een urgent en groeiend probleem. We bouwen daarom aan een toekomstbestendige ouderenzorg door het toepassen van nieuwe manieren van zorg verlenen, het gebruik van technologie, het delen van kennis hierover en de collectieve inkoop van nieuwe technologie. Het doel is: goede zorg kunnen blijven leveren met minder mensen, bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor cliënten en een prettige werkomgeving voor medewerkers. Veiligheid en duurzaamheid staan daarbij hoog in het vaandel.

4. Regionale afstemming zorg

Zorgvuldig omgaan met de beschikbaarheid van personeel en expertise is noodzakelijk om een basisaanbod van ondersteuning en zorg toegankelijk te houden. We werken aan een efficiënte afstemming van de zorg- en behandelcapaciteit in onze regio, met samenwerkingspartners en financiers: wie biedt welke (specialistische) zorg op welke plek? En hoe organiseren we dit beter?

We kiezen voor een actieve aanpak bij het bereiken van deze doelen: we initiëren of werken mee aan regionale projecten, we stellen knelpunten centraal en werken samen aan toekomstgerichte oplossingen. We bevorderen kennis, kwaliteit en innovatie en bieden een digitaal platform voor informatie-uitwisseling en afstemming. Daarnaast behartigen we de belangen van de regionale VVT-sector bij de politiek en het zorgkantoor, en anticiperen wij actief op veranderingen in wet- en regelgeving. 

Wil je meer weten over het realiseren van deze doelen of over onze projecten?
Bekijk dan de vier thema’s of neem contact met ons op.