Samenwerken in de Schilderswijk

Door de versnippering van de markt komen er regelmatig meerdere organisaties bij een cliënt, waardoor het totaalaanbod van zorg en ondersteuning lang niet altijd op elkaar afgestemd is. Zeker in een wijk als de Haagse Schilderswijk, met een hoge diversiteit, een hoog percentage armoede en werkeloosheid en relatief veel zorgmijding, vraagt dit aandacht. 

Project: Samen Sterk, Schilderswijk
Projectleider: Marjolijn Jochemsen
Organisaties: Stichting Eykenburg en HWW Zorg

Twee organisaties, één regiegedachte
De twee organisaties wilden onderzoeken hoe zij o.b.v. de één regiegedachte een gezamenlijk aanbod van persoonsgerichte zorg- en ondersteuning kunnen creëren voor thuiswonende wijkbewoners in de Schilderswijk. Eén van de aanleidingen van het project was dat er meerdere organisaties bij dezelfde cliënt komen. Het idee is dat er een passender aanbod geboden kan worden door de zorg en ondersteuning op elkaar af te stemmen. Zo kan er sneller gereageerd worden bij bijzonderheden in de cliëntsituatie en is er één aanspreekpunt voor de cliënt.

Daarbij zijn de mogelijkheden onderzocht om gezamenlijk in hetzelfde cliëntdossier te werken en daar informatie over een cliënt uit te wisselen. Dat bleek niet zo eenvoudig te zijn. Vanuit de wet- en regelgeving over het delen van persoonsinformatie was een aandachtspunt wat je wel en niet mag delen tussen zorg en ondersteuning. Daarnaast bleek dat de technologie nog onvoldoende ondersteunt en gebruiksvriendelijk is om met meerdere organisaties in één dossier werken.

Gezamenlijke cliënten
Om inzicht te krijgen in wie de gezamenlijke cliënten van de twee zorgorganisaties zijn, zal bij WMO/ ZVW cliënten aan de cliënt gevraagd moeten worden welke organisaties er nog meer bij de cliënt komen. Dit vraagt blijvende aandacht. Voor Wlz cliënten is wel vastgelegd welke organisaties er bij die cliënt komen.

Samen met de medewerkers is in kaart gebracht welke onderlinge contactmomenten toegevoegde waarde hebben voor de cliënt en/of voor de medewerkers. Dit was de basis voor de samenwerkingsafspraken en werkafspraken tussen de twee organisaties. In 2023 zijn de organisaties begonnen met een pilot met 10 cliënten, waarin ervaring opgedaan is met samenwerken in de praktijk. De eerste ervaringen waren grotendeels positief. Vanuit de teams kwam waardevolle feedback over wat wel en niet werkt, wat meegenomen wordt in de verdere ontwikkeling van de samenwerking.

Thema
Zorg thuis in de wijk
Soort item
Projecten
Trefwoorden
afstemming
cliënt
regie
samenwerken
schilderswijk