Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

De website Zorgscala.nl wordt beheerd door ZorgScala. Zij is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:

ZorgScala
Laan van Vredenoord 1
Postbus 1005
2280 CA Rijswijk
KvK: 27267419

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, informatie aanvraagt of andere aanvragen doet, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen / aan te leveren. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Mobiel telefoonnummer
Organisatiewebsite
Aangeleverd beeld

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
– Uw naam en e-mailadres kunnen we gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven. We doen dit alleen met gegevens die we om die reden hebben verkregen. We doen dit niet met gegevens die we op andere wijze hebben verkregen.
– Uw naam, emailadres, mobiel telefoonnummer, organisatiewebsite en aangeleverd beeld kunnen we gebruiken voor het overzicht van deelnemers van een samenwerkende groep. We doen dit alleen met gegevens die we om die reden met uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. We doen dit niet met gegevens die we op andere wijze hebben verkregen.

Door genoemde gegevens aan ons te verstrekken, geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wij verwerken uw gegevens dus volgens de richtlijnen van de AVG.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

De opgeslagen gegevens zullen niet zonder uw toestemming openbaar gemaakt of overgedragen worden aan derden, tenzij dit noodzakelijk is, ofwel ter uitvoering van het werk (samenwerkende groepen), ofwel ter bescherming van de rechten van ZorgScala, ofwel wanneer wij hier wettelijk toe verplicht worden.

Beveiligde persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en password authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waarmee u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website worden teruggestuurd als u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics cookies

We willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we dit gebruik kunnen optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij gebruiken deze informatie uitdrukkelijk niet om persoonlijke profielen te maken, maar uitsluitend om het surfgedrag door onze website te analyseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Op de website van de consumentenbond kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze websites kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten ZorgScala.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens binnen drie maanden uit ons systeem worden verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan: een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@zorgscala.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Rijswijk, 25-02-2020