Samenwerken om inzet van technologie te optimaliseren

De afgelopen maanden onderzochten we in 11 organisaties welke technologie we in de regio Haaglanden nu toepassen. De rapportage die er nu ligt is het startpunt voor vervolgstappen. We gaan in een vroeg stadium beoordelen of innovaties kans van slagen hebben. En we werken toe naar snel en praktijkgericht kennis en ervaring delen.

Oudere vrouw en zorgverlener met laptop

In de ouderenzorg zorgt de krimpende arbeidsmarkt voor uitdagingen. Willen we de zorgkwaliteit op peil houden of verbeteren, dan is zorginnovatie cruciaal. Daarom is ZorgScala gestart met het project ‘Regionale inventarisatie en infrastructuur zorgtechnologie’. In dit project werken de aangesloten zorgorganisaties samen aan zorginnovatie en technologische vooruitgang.

Rapport over inventarisatie technologie

In april 2024 is het rapport Zorgvernieuwing, Innovatie en Technologie binnen ZorgScala gepubliceerd. Download het rapport met de link rechts op de pagina. In dit rapport lees je wat er uit de eerste fase van het project is gekomen, waarin ZorgScala en onderzoekers van de Haagse Hogeschool zorginnovaties binnen de ZorgScala-organisaties hebben geïnventariseerd. De onderzoekers wilden hiermee antwoord op twee vragen:

  • Welke zorginnovaties zijn ingezet binnen ZorgScala in de afgelopen twee jaar tot nu?
  • Wat zijn de opgedane ervaringen met de inzet van deze zorginnovaties?

Bekijk de belangrijkste resultaten in deze infographic:

Regionale inventarisatie infographic

Stand van zaken innovaties

De inventarisatie heeft een overzicht opgeleverd van 93 unieke innovaties. Deze zijn ingedeeld in zes categorieën:

  • domotica en veiligheid
  • zorg op afstand en digitale communicatie
  • sociale robots en innovaties ter vergroting van het welzijn
  • ondersteuning van zorgmedewerkers
  • andere organisatie van zorg en werkprocessen
  • implementatiestrategieën en optimalisatie

Doelen en doelgroepen

Bijna alle innovaties zijn gericht op cliënten. Denk aan mentaal en fysiek welzijn, vrijheid, veiligheid, privacy, hygiëne en zelfredzaamheid. Andere innovaties zijn gefocused op de zorgverlener, met als doel arbeidsbesparing, grip op het werk, tijd voor de cliënt, en taakdifferentiatie. En verder zijn er innovaties voor een efficiënte organisatie, met de nadruk op proces- en kwaliteitsverbeteringen. Deze innovaties hebben doelen als duurzaamheid en het ontzorgen van mantelzorgers.

Als algemene doelgroepen noemen de organisaties noemen cliënten en zorgverleners het meest. En als ze specifieke groepen noemen, zijn dat vooral nieuwe intramurale cliënten, thuiswonende cliënten met dementie, en patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen.

Evaluatie van innovatie

De respondenten passen de innovaties zowel intra- als extramuraal toe, waarbij ze intramurale settings zoals huiskamers en woonzorg het vaakst noemen. De helft van de innovaties is geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk, terwijl anderen zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden. Opvallend is dat lang niet alle innovaties worden geëvalueerd. Als dat wel gebeurt, dat is dit in gesprekken met gebruikers, evaluatieformulieren of dossiersteekproeven.

De onderzoekers geven aan in het rapport dat de kosten en bekostiging van innovaties sterk variëren, met uiteenlopende bedragen en financieringsmethoden en dat daarom een directe vergelijking moeilijk is.

Naar een gezamenlijk beoordelingskader

Om meer samenhang en gerichte resultaten te bereiken, is het voorstel om binnen het huidige lopende project een gezamenlijk beoordelingskader te ontwikkelen. Dit zou een gestructureerd proces omvatten met meerdere stappen. Voor interessante of lopende innovaties kun je starten met een geschiktheidscheck, gevolgd door een uitgebreide weging aan de hand van (voor)waarden bij de inzet van technologische innovatie, en eindigend in gezamenlijke besluitvorming. Bij dit proces zijn belanghebbenden betrokken, zoals zorgverleners, teams, bestuur, cliënten en mantelzorgers. De onderzoekers verwachten dat deze aanpak niet alleen de innovatie-inspanningen zal structureren en optimaliseren, maar ook de samenwerking en kennisuitwisseling tussen ZorgScala-organisaties bevorderen.

Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Nieuws
Thema tags
technologie
Trefwoorden
innovatie
onderzoeksrapport