Marjolein Herps: ‘Inzet van erkende interventies draagt bij aan efficiënte zorg’

Op 7 oktober jongstleden tekende het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies het convenant Erkenning van Interventies 2020-2025. Een van de speerpunten is het stimuleren van het gebruik van erkende interventies. Dit zodat organisaties – ook in de langdurige zorg – een aantoonbare efficiëntieslag maken.

 

Tijdens de bijeenkomst van 7 oktober stonden de samenwerkingspartijen stil bij wat er allemaal is bereikt de afgelopen dertien jaar. ‘Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat zoveel mogelijk werkvelden en instituten op dezelfde manier kijken en beoordelen of interventies werken of niet,’ vertelt Marjolein Herps, secretaris van de Vilans erkenningscommissie Gehandicaptenzorg. ‘Alle interventies worden met dezelfde criteria beoordeeld. Dit zorgt voor veel duidelijkheid voor het veld.’

25 erkende interventies langdurige zorg

Vilans is sinds zes jaar ook partner in het samenwerkingsverband. Dit vanwege de oprichting van de Vilans erkenningscommissie voor de langdurige zorg. Inmiddels heeft de Vilans erkenningscommissie 25 interventies voor de langdurige zorg erkend en opgenomen in de Databank interventies.

 

‘Zonde als er alternatieven beschikbaar zijn die wél werken’

Het samenwerkingsverband stond op 7 oktober ook stil bij verbeterpunten. Zo is het best nog een uitdaging om ervoor te zorgen dat erkende interventies daadwerkelijk worden ingezet. Herps: ‘Organisaties maken nog veel gebruik van interventies die niet effectief zijn, of waarvan we niet weten of ze werken in de praktijk. De status van erkende interventies moet eigenlijk nog serieuzer genomen worden. Het is zo zonde als organisaties interventies faciliteren waarvan onduidelijk is of die wel werken. Vooral als er alternatieven zijn die dat wel aantoonbaar doen.’

Bekijk de notulen

‘Aanvraagprocedure kan laagdrempeliger’

Verder vraagt het momenteel nog veel van interventie-ontwikkelaars om een interventie erkend te krijgen. Herps: ‘Zij moeten deze interventie zelf beschrijven en die beschrijving moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat proces kan maanden duren. Terwijl interventies vaak door bevlogen professionals in de praktijk worden ontwikkeld. Zij doen dit naast hun reguliere werkzaamheden. We willen dan ook kijken of dit toch niet wat laagdrempeliger kan.’

‘Onderzoek naar effect interventie hoeft niet lang te duren’

Herps: ‘Bij deze beschrijving is het verder belangrijk dat goed wordt onderbouwd waarom het werkt. Vaak denken interventie-ontwikkelaars dat er onderzoek nodig is dat lang duurt en veel geld kost. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Tegen interventie-ontwikkelaars zou ik dan ook willen zeggen: ‘Begin maar eens met het volgen van de interventie wanneer die door andere professionals wordt uitgevoerd. Kunnen deze professionals de interventie ook uitvoeren zoals is bedacht? En wat vinden uitvoerders en de mensen voor wie de interventie is bedoeld er eigenlijk van? Wat zijn dan succes- en verbeterfactoren? Op die manier zet je al een heel grote stap.’

Aanleiding van de oprichting van het samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies is dertien jaar geleden opgericht. Aanleiding was de vele interventies die voor de jeugdzorg ontwikkeld werden. Er ontstond daardoor veel onduidelijkheid wat nou wel of niet werkte. Professionals in de jeugdzorg hadden behoefte aan een bundeling van informatie en een onafhankelijke beoordeling of een interventie werkt of niet. Diezelfde behoefte klonk ook in de jeugdgezondheidszorg, sociale sector, sector gezondheidsbevordering, sector sport en bewegen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Het samenwerkingsverband bestaat dan ook uit afgevaardigden uit die sectoren. Het gezamenlijke doel is om is om inzicht te bieden in de kwaliteit en effectiviteit van bestaande interventies. Daarnaast is het doel om de kwaliteit van interventies (verder) te verbeteren door het op gang brengen van een gezamenlijke leercultuur hierover in de praktijk.

Bekijk de factsheet ‘Highlights van 13 jaar samenwerken’

Thema
Zorg thuis in de wijk
Soort item
Nieuws
Thema tags
langdurige zorg
Trefwoorden
Gehandicaptenzorg
interventies
Samenwerkingsverband
Contactpersoon

Marlou Boers

Actiz

06-82904733