Methodisch werken binnen HWW zorg

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt methodisch werken en multidisciplinair werken, de basis van verpleeghuiszorg genoemd. Dat goed voor elkaar krijgen is echter nog niet zo makkelijk. Voor veel zorgverleners is het een abstract begrip. Zij zien het als iets dat ook nog moet en niet als uitgangspunt van zorgverlening; het is een sluitpost in hun dagelijks handelen. En dat terwijl methodisch werken zich uitstekend leent om persoonsgerichte zorg vorm te geven. Wat wil de cliënt? Wat heeft hij/zij nodig? Hoe gaan we dat ten uitvoer brengen? Wat kan er in onze organisatie? Welke afspraken maken we? En hoe blijven we dat doorlopend monitoren? Allemaal vragen die bij methodisch werken én bij persoonsgerichte zorg moeten worden gesteld. De definitie die wij hierbij gebruiken is: “Klinisch redeneren is het continue proces van gegevens-verzameling en analyse gericht op de vragen en problemen van een individu en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid. Het continue cyclisch proces van redeneren omvat risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring”.
HWW zorg heeft zichzelf het doel gesteld dat voor 31-12-2019 alle zorgmedewerkers en behandelaars binnen de woonlocaties van HWW zorg op een eenduidige, methodische wijze werken binnen het ECD. De medewerkers beschikken over voldoende kennis en kunde om zodoende, met behulp van de de PDCA-cyclus, op de juiste wijze uitvoer te geven aan kwantitatieve en kwalitatieve dossiervoering.

Het doel is bereikt door middel van het beschikbaar stellen van diverse hulpmiddelen (zoals een handzame werkwijze) en met behulp van aandachtvelders methodisch werken, die tijd tot hun beschikking hebben om collega’s te ondersteunen bij het gebruik van het ECD, zal dit proces vervolgens vorm gegeven gaan worden.

De aanwezigheid van aandachtsvelders methodisch werken vormt een voorwaarde om deze wijze van werken te borgen binnen de locaties. Met behulp van deze medewerkers komt de informatiedeling rondom het werken in het ECD op locaties tot stand.

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Kennisbank
Thema tags
behoud
instroom