Categorieën
Algemeen

Corona update – 73

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

PBM beschikbaarheid en gebruik
In vorige updates hebben we u geïnformeerd over de actualiteiten rond PBM. Ondanks de ruime beschikbaarheid van PBM en de bijgestelde adviezen ten aanzien van (preventief) gebruik, komt het nog regelmatig voor dat zorgmedewerkers in de praktijk ervaren dat zij onvoldoende PBM kunnen gebruiken. Wij hebben niet de indruk dat deze signalen ActiZ-leden betreffen maar vragen desalniettemin uw voortdurende aandacht voor de beschikbaarheid van PBM in de praktijk. Als uw reguliere inkoopkanalen onvoldoende kunnen leveren dan kunt u ook bij het LCH terecht.

Actualiteit rond bezoek en zorgcontinuïteit
Vandaag publiceert de IGJ haar actuele beelden rond bezoek in verpleeghuizen en aanverwante woonvormen. Lokaal maatwerk, samen beslissen met mantelzorgers en professionals blijft essentieel, juist ook bij oplopende besmettingen in de regio. De handreiking voor bezoek en sociaal contact in verpleeghuizen, het behandeladvies van Verenso en de vele andere richtlijnen blijken daarbij goede hulpmiddelen.  Vanwege de toenemende knelpunten in de zorgcontinuïteit, met name door verzuim, wordt momenteel samen met andere veldpartijen verkend of een korte handreiking over keuzes in en afschaling van zorg wenselijk is, zowel verpleeghuizen als in wijkverpleging, thuiszorg en dagbesteding. Als die extra handreiking er komt dan is ook die (wat ActiZ betreft) gericht zijn op maatwerk en samen beslissen.

Testen
Het lijkt voorzichtig de goede kant op te gaan met de snelheid van testen en testuitslagen. Er is meer capaciteit beschikbaar, steeds meer leden regelen hun testroutes zelf en de voorrangsregeling werkt op veel plekken ook geleidelijk beter. De inzet van sneltesten is nog steeds onderwerp van discussie, naar verwachting wordt de komende weken duidelijker welke sneltesten in welke omstandigheden (cliënten/ medewerkers, preventief/ bij klachten) verantwoord gebruikt kunnen worden. GGD en RIVM werken samen met leden hard aan verder onderzoek en validatie. Stem vooral af met uw GGD, voordat u keuzes maakt. Zodra er nieuws is, informeren we u uiteraard direct.  

Zorgcontinuïteit en quarantaine
Medewerkers in zorg volgen de richtlijnen, ook als het gaat om quarantaine vanwege zieke huisgenoten of reizen vanuit risicogebieden. Die richtlijnen bevatten specifiek voor de zorg enkele uitzonderingsmogelijkheden. Het is van belang dat u zelf als zorgorganisaties met uw professionals, cliënten, bedrijfsarts en GGD afweegt of, hoe en wanneer u die uitzondering wilt toepassen in uw praktijk. ActiZ heeft recent een nieuwe ‘Q&A arbeidsrelatie en corona’ gepubliceerd waarin onder andere deze thematiek aan de orde komt.

Reminder: vraag vóór 29 oktober zorgbonus aan
Zorgaanbieders kunnen de zorgbonus nog tot en met 29 oktober aanvragen. ActiZ adviseert om dat ruimhartig te doen binnen de kaders die de subsidieregeling aangeeft, dus voor iedereen die zich tijdens de Covid-19 crisis (tussen 1 maart en 1 september 2020) heeft ingezet. Ook medewerkers in de catering, de schoonmaak, de huishoudelijke hulp en andere functies op de ‘nee, tenzij lijst’ in de regeling. Zorgaanbieders kunnen de bonus aanvragen als werkgever maar ook als opdrachtgever van zzp’ers en uitzendkrachten die zich tijdens de Covid-19 crisis voor zorgaanbieders hebben ingezet. Naast een subsidie van €1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd. Bekijk eventueel ook het digitale bonusspreekuur en het bonusadvies van ActiZ.

NZa informatiekaart 
De NZa heeft een vernieuwde informatiekaart gemaakt: Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?’. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen.

Meerkosten Jeugd en Wmo voor 2020 vastgesteld
In opdracht van het Rijk en de VNG heeft AEF onderzoek gedaan naar de meerkosten voor Jeugd en Wmo met als gevolg een (beperkte) ophoging van het voorschot aan gemeenten voor meerkosten. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de huidige 2e golf en de toekomst. Daarom heeft ActiZ samen met oa. VGN en de Nederlandse GGZ nadrukkelijk extra aandacht gevraagd bij de VNG en het ministerie van VWS voor zowel omzetderving als meerkosten in de komende tijd.

Media
Het signaal van ActiZ-voorzitter Henk Kamp eerder deze week over de oplopende werkdruk in de thuiszorg en verpleeghuiszorg, krijgt nog steeds opvolging in landelijke media. ActiZ-lidorganisatie Marga Klompé werkte mee aan items van het NOS Journaal en op Radio 1 (Nieuws&Co en Spraakmakers). Mijzo liet in EenVandaag zien hoe essentieel vrijwilligers zijn om de zorg door te kunnen laten gaan. Bestuurder Mireille de Wee verbond in het tv-item en woensdag in EenVandaag-radio (vanaf minuut 29) de corona crisis met de beperkte houdbaarheid van de ouderenzorg in de huidige vorm. Op Radio 1 werd dinsdag gesproken over het initiatief van ActiZ-lid NNCZ om horecapersoneel in de regio Hoogeveen te interesseren handen uit de mouwen te steken in ouderenzorg. ActiZ maakt het initiatief landelijk en verbindt het met Extra Handen voor de Zorg. NRC publiceerde woensdag bovendien onderzoek van de Universiteit Maastricht over de situatie in verpleeghuizen, onder andere over werkdruk en de uitvoering van de bezoekregeling.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Monitor bezoekregeling: zoeken naar balans tussen welzijn en preventie

Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een coronabesmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en beperkende maatregelen. Dit blijkt uit de derde rapportage over de monitoring bezoekregeling door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het Radboudumc.

In deze meting van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het Radboudumc is bij 76 verpleeghuislocaties in Nederland gekeken naar hoe het dagelijks leven nu is en in welke mate de verpleeghuizen voorbereid denken te zijn op de nieuwe coronagolf. Gebruik werd gemaakt van een vragenlijst met stellingen en een dieptemonitor met interviews. Vragen die aan bod kwamen: in hoeverre is de situatie rondom het bezoek weer genormaliseerd? Hoe gaat het met de bewoners, hun naasten en medewerkers? Hoe reageren verpleeghuizen bij besmettingen: sluiten ze dan het hele huis voor bezoek? De verpleeghuislocaties zijn gemonitord sinds de verruiming van het bezoekverbod van juni.

Monitor bezoekregeling: goed voorbereid op tweede coronagolf

Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een besmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en beperkende maatregelen. Daarbij is het wel steeds zoeken naar de balans tussen het welbevinden van de bewoners en infectiepreventie. De meeste verpleeghuizen zeggen nu goed voorbereid te zijn op een tweede golf. Lokale protocollen en voldoende beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers zijn beschikbaar.

Testcapaciteit verpleeghuizen

Een belangrijk aandachtspunt is de testcapaciteit, want de wachttijden zijn vaak te lang. Daardoor lijken medewerkers soms onnodig lang uit de roulatie, wat weer een onbedoeld negatief effect heeft op de ervaren werkdruk van collega’s. Op veel verpleeghuislocaties wordt er hard aan gewerkt om de testcapaciteit op orde te krijgen. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Aan de slag met teamreflectie in coronatijd

De corona-uitbraak in verpleeghuizen heeft heel wat stress en werkdruk veroorzaakt bij zorgmedewerkers. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de medewerkers het desondanks volhouden en niet halverwege uitvallen? Door het inzetten van teamreflectie kunnen we medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen om gezond te blijven. Dit voorkomt tevens uitval op de langere termijn.

Met deze tool kun je zelf binnen je eigen organisatie aan de slag met teamreflectie. Je krijgt daarvoor de beschikking over alle materialen om zelf de training teamreflectie te gaan organiseren en geven: een trainershandleiding, de bijbehorende powerpointpresentatie en een werkboek voor de medewerkers.

Leren van defensie

Teamreflectie is geënt op de debriefing-aanpak van defensie. Bij defensie is er veel ervaring opgedaan met het omgaan met stress. Na missies is er altijd aandacht voor de reacties die kunnen ontstaan tijdens en na een stressvolle periode. Denk bijvoorbeeld aan de MH-17 ramp. De kern is dat teams onder deskundige begeleiding bewust ruimte creëren om met elkaar de ervaringen te delen. Een belangrijke pijler is de buddy-aanpak: medewerkers vormen duo’s of drietallen die elkaar helpen om met de stress om te gaan door terugkerende gesprekken en extra aandacht voor elkaar.

Teamreflectie is een beproefde methode, het is concreet en kan vandaag al worden ingezet. Dit vanuit de gedachte om juist nu snel te handelen om toekomstige uitval te kunnen voorkomen. De rode draad van teamreflectie is praten over emoties waarover in de dagelijkse praktijk van het werk niet zo snel wordt gesproken. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor individuele ervaringen. Alles wat gezegd wordt, is even belangrijk. Iedereen heeft ervaringen die hij of zij wil delen.

Eerste ervaringen pilot

Uit een pilot in de regio Midden-Brabant blijkt dat teamreflectie goed aansluit bij de behoefte van zorgmedewerkers: lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Minder sterke stijging aantal meldingen COVID-19

Afgelopen week steeg het aantal meldingen van COVID-19, het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal IC intensive care -opnames verder. De snelheid waarmee het aantal nieuwe meldingen stijgt lijkt echter iets af te nemen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de maatregelen die eind september van kracht werden.

In de afgelopen week zijn 55.587 nieuwe meldingen van COVID-19 ontvangen, een stijging van bijna 12.000 (27%) ten opzichte van de week daarvoor. In alle leeftijdsgroepen was een stijging te zien van het aantal positief geteste personen. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen wordt echter kleiner (zie figuur 1). Het aantal nieuwe meldingen lijkt wat minder hard toe te nemen dan een week eerder. Dit zou een effect kunnen zijn van de maatregelen vanaf eind september. Volgende week kunnen we zien of deze trend doorzet.

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep, van 7 september t/m 18 oktober 2020.
Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

‘Eigenlijk lopen we al sinds maart een marathon’

Een steeds grotere en zwaardere zorgvraag én een snel stijgende uitval van collega’s. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de roosters rond te krijgen. Net als in de ziekenhuizen wordt de zorg snel afgeschaald. Dit zijn de signalen die V&VN binnenkrijgt van verpleegkundigen en verzorgenden uit heel Nederland die werkzaam zijn in de wijkverpleging.

V&VN-voorzitter Gerton Heyne luidt – samen met brancheorganisatie ZorgthuisNL en vakbond FNV – de noodklok in De Telegraaf: “Cliënten die in plaats van drie keer per week, nu nog maar 1 keer worden gedoucht. Minder huisbezoeken. Overbelaste mantelzorgers en een wegvallende dagbesteding. Dat zien verpleegkundigen en verzorgenden gebeuren. Zij doen hun werk met enorme passie en betrokkenheid, maar het wordt steeds lastiger om de zorg te bieden die je zou willen.”

Ziekenhuizen zijn druk bezig de zorg af te schalen. Hierdoor moeten veel patiënten die niet in het ziekenhuis terecht kunnen nu thuis worden verzorgd. Vaak met complexere zorgvragen dan voorheen. Wijkverpleegkundige Vanessa Schroer (42) uit Doetinchem vertelt dat het zo druk wordt dat ze regelmatig niet in kan gaan op hulpvragen van (aankomende) cliënten: “Eigenlijk lopen we al sinds maart een marathon. Nu moeten we nog de hele winter door.”

Dijkbewaking moet op orde

Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Evaluatiekader corona: samen leren en verbeteren

Na de eerste coronagolf hebben we veel geleerd over de aanpak van dit virus in de verpleeghuizen. De vraag ontstond of vanuit een breder evaluatiekader gekeken kon worden naar de lessen en de verbeterpunten. We hebben vanuit Waardigheid en trots op locatie gekeken naar de verbinding tussen het Kwaliteitskader Verpleeghuizen en de items die van belang zijn bij de specifieke coronazorg. Dit heeft geleid tot een evaluatiekader dat we graag delen met de sector.

Download evaluatiekader en handreiking

Doel evaluatiekader corona

In eerste instantie overheerste het medisch model en de noodzaak om zo snel mogelijk te leren over het virus en de bestrijding ervan. In een latere fase kwamen ook andere vragen aan de orde, zoals wat het effect was van de maatregelen op het welzijn van de bewoners bijvoorbeeld. Met het evaluatiekader is een houvast beschikbaar voor locaties, afdelingen, teams om te bespreken en te evalueren of en hoe het evenwicht is te herstellen tussen de coronazorg enerzijds en de normen uit het kwaliteitskader anderzijds. Welk effect heeft het coronabeleid bijvoorbeeld op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg?

Werkwijze evaluatiekader corona

We geven hier een aantal aandachtspunten voor het gebruik van het evaluatiekader corona:

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Wat doet het corona-crisisteam?

Het corona-crisisteam: misschien heb je er al mee te maken gehad, misschien ook niet. Wat doet een corona-crisisteam? En wat kan een corona-crisisteam voor jou betekenen?

Verschillende namen

In de ene zorgorganisatie heet het een crisisteam, in de andere het coronateam, of soms heet het een corona-crisisteam. Waar het om gaat is dat er in een organisatie een groep mensen is die verantwoordelijk zijn voor de keuzes rond de coronazorg. Het is niet verplicht om een coronateam te hebben. Het heeft wel meerwaarde is gebleken uit de lessen van de eerste coronagolf.

Centraal of per locatie

Voor grote organisaties is vaak een centraal crisisteam geregeld die voor de hele organisatie de grote lijnen uitzet over het corona beleid en de keuzes die gemaakt moeten worden. De locaties kunnen op grond daarvan hun eigen plan maken en organiseren dan ook vaak een crisisteam voor hun eigen organisatie omdat elke locatie eigen keuzes moet maken. 
Voor kleinere organisaties is er vaak één team dat het beleid maakt en zorgt dat iedereen goed geïnformeerd is over de corona zorg. Dat team zorgt er ook voor dat alles goed geregeld is rond de nodige preventieve en beschermende maatregelen.

Wie zitten er in het coronateam?

Als het goed is zitten in een crisisteam al die mensen die een rol hebben bij de beslissingen rond corona zorg. Dit zijn dus: managers of locatie directeuren, specialisten ouderenzorg, zorgcoördinatoren, verpleegkundigen, stafmedewerkers, behandelaren, communicatie medewerkers, hoofd inkoop/ facilitair, personeelszaken, en soms ook deskundigen infectiepreventie of iemand van de GGD. 

Wat kan een coronateam voor jou betekenen?

 • Heb je een vraag rond corona, dan kan je direct bij hen terecht. 
 • Is er een besmetting op jouw afdeling dan wordt dat besproken in het crisisteam en krijgt de teamleider of manager tips of adviezen wat er moet of kan gebeuren
 • Zijn er onduidelijkheden of is er onrust bij de familie, dan kan het crisisteam het beleid uitleggen
 • Maak je jezelf ongerust over jezelf of over huisgenoten ook dan kan je bij het crisisteam terecht
 •  Als je niet weet of je vraag zinvol is voor het crisisteam kan je ook je eigen manager of teamleider als tussenpersoon gebruiken. 
 •  Heb je een idee of een tip hoe de zorg beter kan, juist in corona tijd, laat het weten.

Lees verder op de site van Zorg van Beter.

Categorieën
Algemeen

Advies: preventief gebruik mondkapje

Sinds vorige week bevindt Nederland zich in een gedeeltelijke lockdown in verband met het coronavirus. In publieke ruimtes geldt het advies om een mondkapje te dragen. Beroepsorganisaties adviseren nu in verpleeghuizen, thuiszorg en wijk om ook preventief mondkapjes te dragen. Het aantal besmettingen bij ouderen stijgt snel.

Met ‘preventief’ gebruik wordt bedoeld dat je ook een mondkapje gebruikt bij mensen die nog geen enkele symptomen hebben van corona. Voorheen was het advies om alleen een mondkapje te gebruiken als een cliënt klachten had die op corona konden duidden. 

Advies preventief gebruik 

Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, adviseert het preventief gebruik van mondkapjes in verpleeghuizen en woonzorgcentra: ‘Ga over tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter, in ieder geval bij een regionale/lokale prevalentiewaarde die overeenkomt met het predicaat ‘zorgelijk’ (zie punt 5.4.3 van behandeladvies Verenso, 6 oktober 2020). Sinds 6 oktober geldt dit voor heel Nederland, meldt het Coronadashboard.

Ook preventief mondkapje in de thuiszorg en wijk

Op 12 oktober heeft V&VN aansluitend hierop een advies voor de thuiszorg en wijk opgesteld: gebruik als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden preventief een mondneusmasker, ook in de thuiszorg en in de wijk. Wijk daarvan af als je dat professioneel nodig en verantwoord vindt. Dit advies geeft V&VN gezamenlijk met de vakbonden, en wordt ondersteund door ActiZ en ZorgthuisNL. Lees verder op de site van Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Begrijpelijke informatie over het nieuwe coronavirus (overzicht)

De begrijpelijke informatie over het coronavirus wordt geregeld geactualiseerd en opnieuw getest. Ook zijn er vertalingen beschikbaar:

Informatie overPrintversie (pdf)Schermversie
Maatregelen en adviezen overheidNederlands Arabisch Chinees (traditioneel) Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Frans Papiaments Pools Somalisch Spaans Tigrinya TurksNederlands Arabisch Chinees (traditioneel) Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Papiaments Pools Somalisch Spaans Tigrinya Turks
Hygiëneadviezen (poster)Nederlands Arabisch Chinees (traditioneel) Chinees (vereenvoudigd) Frans Engels Papiaments Pools Somalisch Spaans Tigrinya Turks
Zwangerschap en bevallenNederlands Arabisch Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Pools Somalisch Tigrinya TurksNederlands Arabisch Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Pools Somalisch Tigrinya Turks
Stress en opvoedenNederlands Arabisch Engels Farsi Somalisch Tigrinya TurksNederlands Arabisch Engels Farsi Somalisch Tigrinya Turks
Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje? (brochure)Nederlands Arabisch Engels Farsi Tigrinya Turks
Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje? (animatievideo)Nederlands Arabisch Engels Farsi Tigrinya Turks
Thuisblijven en opvoedingNederlandsNederlands
Thuisblijven en schoolNederlandsNederlands
Invulformulier dagschemaNederlands
Corona woordenlijstNederlandsNederlands
Ramadan, gezinnen en coronaNederlands

Lees verder op de site van Pharos.

Categorieën
Algemeen

Corona update – 72

Met deze korte update informeren we u over mediaberichtgeving rond het persbericht dat ActiZ eergisteren verstuurde.

Korte Update: ActiZ in de Media
Zondagavond verspreidde ActiZ het persbericht dat de rek er in de ouderenzorg uit is. Onze voorzitter Henk Kamp gaf daarin aan dat de ouderenzorg vastloopt omdat het steeds moeilijker wordt om voldoende zorgmedewerkers in te plannen.

Het bericht werd door media breed opgepakt en voorzitter Henk Kamp lichtte ons bericht onder meer toe in het Radio 1 Journaal. Vanavond zal hij dat ook doen in het NOS Journaal. Ook zorgbestuurder Inge Borghuis van Amstelring sprak erover zondagavond in Nieuwsuur. Onder meer de bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties Marga Klompé en Mijzo verleenden medewerking aan mediaverzoeken van De Volkskrant en NOS.  

Het persbericht vraagt aandacht voor de prangende situatie in de langdurige zorg, om begrip als de zorg tijdelijk even anders gaat dan normaal en spoort de politiek aan onder meer werk te maken van sneltesten. In het bericht legt ActiZ de link met de onhoudbaarheid van de zorg voor ouderen in haar huidige vorm. De coronacrisis legt bloot wat er de komende jaren te wachten staat door de vergrijzing, de stijgende zorgvraag en arbeidsmarkt die daar niet op aansluit. We verbinden daarom de coronacrisis met de langere termijn oplossingen waarvoor ActiZ lobbyt in het kader van de landelijke verkiezingen en die we adresseren in de publiekscampagne Praat vandaag over morgen.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina //www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Lijst met zorgberoepen die in aanmerking komen voor prioriteitstesten

Download ‘Lijst met zorgberoepen die in aanmerking komen voor prioriteitstesten’PDF document | 4 pagina’s | 202 kBPublicatie | 16-10-2020

De lijst met zorgberoepen is een hulpmiddel bij het maken van een afspraak voor testen op corona met prioriteit. De lijst verduidelijkt welke beroepen of functies in aanmerking komen. Deze lijst is niet volledig. 

Het is dus niet zo dat alleen beroepen op die lijst in aanmerking komen voor voorrang. Ook  zorgmedewerkers met een beroep dat op géén van beiden lijsten staat kunnen gebruik maken de prioriteitsregeling. Natuurlijk geldt wel dat zij aan de voorwaarden moet voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld klachten hebben. En zij geven essentiële zorg die zonder hen geen doorgang kan vinden. Dat geldt net zo goed voor de beroepen en functies die wel genoemd staan op de lijst.  Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Handreiking contactonderzoek bij instellingen voor langdurige zorg

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | versie 14 oktober 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina) | tot stand gekomen in overleg met Verenso en NVAVG, op uitvoerbaarheid getoetst door Actiz, VGN en De Nederlandse GGZ
 

Deze handreiking is bedoeld om de samenwerking te beschrijven tussen GGD’en en instellingen voor langdurige zorg bij het nemen van maatregelen om verspreiding van COVID-19 in instellingen tegen te gaan en bij bron- en contactonderzoek indien een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers van de instelling positief zijn bevonden. Bij instelling bedoelen we een situatie waarin cliënten/bewoners in groepsverband wonen. In andere situaties, als cliënten zelfstandig wonen, wordt het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 gevolgd.

Inhoud

 1. Achtergrond
 2. Algemeen
  – Voor cliënten/bewoners
  – Voor medewerkers
  – Bron- en contactonderzoek
 3. Eén cliënt/bewoner, medewerker of bezoeker positief getest
  – Cliënt/bewoner
  – Medewerker
  – Bezoeker
 4. Cluster/uitbraak-scenario

1. Achtergrond

Er zijn grote verschillen tussen instellingen voor langdurige zorg wat betreft de kenmerken van de bewoners en de aard van de geleverde zorg. Deze handreiking probeert voor die verschillende situaties handvatten te bieden.

Verenso (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde) en de NVAVG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten) hebben hun eigen richtlijn opgesteld voor diagnostiek en behandeling van COVID-19 voor bewoners in verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar). Hierin wordt ook aandacht besteed aan het beleid bij uitbraken in de instelling.

Voor de GGZ instellingen is door verschillende partijen in deze sector de Richtlijn GGZ en corona opgesteld.

COVID-19 is een meldingsplichtige infectieziekte groep A veroorzaakt door SARS-CoV-2. De behandelend arts is verplicht een cliënt/bewoner met een bevestigde infectie te melden bij de GGD. Overigens wordt elke positief geteste persoon ook gemeld door het laboratorium aan de GGD.

Volgens de Wet publieke gezondheid zijn de GGD’en verantwoordelijk om volgens het protocol bron- en contactonderzoek uit te (laten) voeren bij alle gemelde personen. Doel van het contactonderzoek is het opsporen en in quarantaine plaatsen en/of monitoren van mogelijk besmette personen om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In deze handreiking staat beschreven hoe de taken en verantwoordelijkheden bij dit bron- en contactonderzoek zijn verdeeld tussen de GGD en de zorginstelling. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van (bestaande) lokale afspraken en beschikbare lokale expertise in de instellingen.

2. Algemeen

De artsen verbonden aan de instelling (zoals specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten, huisarts) zijn verantwoordelijk voor het medisch beleid in instellingen voor langdurige zorg. De instelling is verantwoordelijk voor de algemene infectiepreventiemaatregelen. De GGD kan hierin adviseren.

De Wet publieke gezondheid beschrijft de verantwoordelijkheden van de GGD.

2A. Cliënten/bewoners

Voor cliënten/bewoners geldt:

 • Iedere cliënt/bewoner met een verdenking op COVID-19* wordt geïsoleerd op een (eigen) 1 persoons kamer tot de testuitslag bekend is.
 • Indien de test negatief is, mag de cliënt/bewoner zich weer vrij bewegen, behalve als deze nog in een quarantaine zit als nauw contact.
 • Indien de test positief is, wordt de positief geteste cliënt/bewoner geïsoleerd op een (eigen) 1 persoons kamer of in cohort en volgt bron- en contactonderzoek.
   

* Zie de LCI-richtlijn COVID-19, paragraaf Ziekteverschijnselen.

Zie voor het beleid in de verpleeghuizen en intramurale VG-sector: het Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg van Verenso/NVAVG. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

V&VN vraagt in de Tweede Kamer aandacht voor de wijkverpleging

V&VN-voorzitter Gerton Heyne sprak gisteren deze week tijdens een hoorzitting over de langdurige zorg tot de commissie VWS van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil weten hoe het staat met het coronavirus. Naast V&VN waren ook andere branche- en beroepsverenigingen uitgenodigd voor de hoorzitting.

Gerton Heyne uitte zijn zorgen over het falende testbeleid en over de situatie in de wijk. Niet alleen maken verpleegkundigen en verzorgenden zich grote zorgen over het oplopende ziekteverzuim in de wijk. Het is ook zorgwekkend dat er geen goed landelijk beeld is van de situatie in de wijk. Zo ontbreken de wijkverpleging en de extramurale zorg nog steeds in het corona dashboard. De besmettingen in verpleeghuizen worden eindelijk bijgehouden. Voor de wijk ontbreekt dat, net als enig overzicht van de verschraling van zorg daar. Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Corona update – 71

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Testbeleid
Vorige week hebben wij u geïnformeerd over welke beroepen in de zorg wel of niet in aanmerking komen voor de ‘fastlane’ van de teststraat van de GGD’en. VWS heeft inmiddels een overzicht gepubliceerd, het RIVM heeft het testbeleid daarop aangepast. Daarnaast heeft het RIVM de omschrijving van de klachten bij de huisgenoot aangepast in de richtlijn (klachten die passen bij Covid-19) zodat die overeenkomt met de omschrijving elders.

Handreiking contactonderzoek Covid-19
Het RIVM heeft een handreiking opgesteld voor instellingen in de langdurige zorg rondom het bron- en contactonderzoek bij Covid-19. Hiermee wordt een handvat gegeven aan GGD’en en zorginstellingen om afspraken te maken bij contactonderzoek en het treffen van de benodigde maatregelen in situaties waarin een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers positief zijn bevonden voor Covid-19.

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde: achterwacht bij tweede golf
Nu helaas een tweede Covid-19-piek opleeft in de verpleeghuizen kan de Supporthelpdesk ouderengeneeskunde (SHD) ondersteuning bieden door tijdelijk en gratis de telefonische achterwacht van specialisten ouderengeneeskunde over te nemen of mentaal te ondersteunen. Hiermee willen ActiZ, Verenso en ANW Nederland en het ministerie van VWS specialisten ouderengeneeskunde ontlasten in hun steeds drukker wordende praktijkvoering. Zij kunnen 24/7 via 085 8086900de Supporthelpdesk inschakelen. Voor meer informatie en eerdere ervaringen met deze helpdesk kunt u terecht op de website van ActiZ.

Informatie aan medewerkers belangrijk
De IGJ geeft aan dat veel zorgaanbieders zorgen voor zichtbaarheid en aanwezigheid van teammanagers op de werkvloer en benadrukt dit belang voor de draagkracht en flexibiliteit van de medewerkers. Aanbieders gaan hier creatief mee om.

Update Q&A arbeidsrelatie
Op de website van ActiZ vindt u de laatste informatie over Covid-19 met de meest recente versie van de Q&A Arbeidsrelatie en corona.

Persconferentie
Het aantal besmettingen met Covid-19 in het land loopt hard op en dit raakt ook de medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg. ActiZ onderstreept het belang van lokaal maatwerk voor verpleeghuislocaties zoals dinsdagavond ook verwoord door minister De Jonge en minister-president Rutte in de persconferentie. Leest u in de ActiZ newsroom onze uitgebreide reactie op de persconferentie.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Vilans steunt manifest tegen algeheel bezoekverbod voor verpleeghuizen

Ruim 70 bestuurders, hoogleraren en andere experts ouderenzorg ondertekenden inmiddels het manifest tegen een algehele sluiting van de verpleeghuizen tijdens de tweede coronagolf. Ook Vilans-bestuursvoorzitter Mirella Minkman en Vilans-directeur Henk Nies hebben zich achter dit manifest geschaard. Dit manifest werd op 10 oktober gepubliceerd in dagblad Trouw en is het initiatief van o.a. Gijsbert van Herk, bestuurder van Stichting Humanitas, met 14 verpleeghuizen in de regio Rotterdam en Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam en initiatiefnemer Tao of Care.

Levenskwaliteit

Van Herk in Trouw over de aanleiding voor dit manifest: ‘Het gevaar is dat we toch terugvallen op de reflex: veilig, veilig, veilig’.

Minkman sluit daar namens Vilans bij aan: ‘Een herhaling van de eerste coronagolf bij verpleeghuizen waarbij er naast veiligheid weinig ruimte voor levenskwaliteit was, moeten we voorkomen’.

Corona-ondersteuning

Naast het steunen van het initiatief tegen het sluiten van de verpleeghuizen, biedt Vilans de verpleeghuizen ook hulp. Minkman: ‘In deze tijden van hogere besmettingswaarden, willen we als kennisorganisatie de sector zo veel mogelijk steunen. Zo kunnen zowel zorgprofessionals als leidinggevenden en bestuurders gebruik maken van corona-ondersteuning van Waardigheid en trots. Hiermee ondersteunen organisaties bij urgente coronagerelateerde vraagstukken.’ Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Routekaart coronamaatregelen per 13 oktober

Op de persconferentie van 13 oktober 2020 zijn strengere maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Het coronavirus heeft de afgelopen periode te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het doel van deze nieuwe maatregelen is het virus onder controle te houden. Daarbij blijft het cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. In de ‘routekaart’ zijn de nieuwe maatregelen per risiconiveau weergegeven. De maatregelen staan beschreven in de Kamerbrief van 13 oktober ‘Stand van zaken COVID-19’.

Download de routekaart met de nieuwe coronamaatregelen (pdf)

Verdere stijging corona in verpleeghuis

In de persconferentie gaf Minister de Jonge onder andere aan, dat de besmettingen in verpleeghuizen ook flink zijn gestegen: ‘Twee weken geleden werd er in 150 verpleeghuizen een besmetting geconstateerd, nu is dat ruim twee keer zoveel. Als we doorgaan als we deden, dan verdubbelen alle cijfers nogmaals. Ruim.’ Dit blijkt uit cijfers van het RIVM en is gebaseerd op het aantal verpleeghuislocaties waar in de afgelopen 28 dagen sprake is van tenminste één vastgestelde COVID-19 besmetting op basis van een positieve test. Dit aantal is vergelijkbaar met aantal locaties aan het begin van de eerste golf in het midden van maart 2020.

In de routekaart staat dat de te nemen maatregelen afhankelijk zijn van de situatie op de locatie. Denk daarbij aan maatregelen als:

 • Het (strikter) uitvoeren van een gezondheidscheck en de registratie bij bezoek;
 • Het frequenter testen van bewoners en zorgmedewerkers, in geval er sprake is van een uitbraak op de locatie;
 • Het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door personeel en door bezoekers;
 • Het gericht beperken van sociaal contact en bezoek met oog voor het belang voor mensen om hun naasten te kunnen blijven ontmoeten;
 • Het verkleinen van dagbestedingsgroepen of het scheiden van groepen van bewoners en groepen van mensen die thuis wonen.

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar voor de tweede golf voor de zorg, zowel bij regulier als preventief verbruik. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg): Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen. Er zijn de afgelopen periode enorm veel beschermingsmiddelen ingekocht. Het is goed nieuws dat er nu voldoende voorraad is voor de tweede golf. We blijven naast de reguliere inkoop door zorginstellingen, inzetten op voldoende noodvoorraad van beschermingsmiddelen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en productie in Nederland.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn vraag en aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg in kaart gebracht door middel van een stresstest. Bij de vraag is gekeken naar regulier verbruik, preventief verbruik en verbruik bij coronapatiëntenzorg. Het aanbod bestaat uit de inschatting van de voorraden bij de zorginstellingen, uit de noodvoorraad van het LCH en de verwachte leveringen bij het LCH en de zorginstellingen. Hierdoor ontstaat er een beeld in welke mate de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende is voor de zorg. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de meest gebruikte beschermingsmiddelen: chirurgische maskers, FFP-maskers, handschoenen en isolatiejassen. Daarbij is de kennis van de sector benut ten aanzien van het gemiddeld gebruik in verschillende situaties en in verschillende sectoren. Ook zijn de uitkomsten besproken met experts, brancheorganisaties, beroepsgroepen en vakbonden. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Verspreiding nieuwe coronavirus gaat onverminderd door (RIVM)

In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen van COVID-19 verder toe. De afgelopen week zijn er 43.903 positief geteste personen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gemeld. Ruim 16.000 meer dan in de week daarvoor, een stijging van 60%. Tot op heden is er nog geen effect te zien van de landelijke maatregelen die op 29 september zijn ingegaan. Het aantal meldingen van positief geteste personen toont nog geen stabilisatie.

In 22 van de 25 veiligheidsregio’s zijn in de afgelopen week meer dan 150 mensen per 100.000 inwoners positief getest (risiconiveau “ernstig”). De meeste besmettingen per aantal inwoners worden gevonden in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond (zie tabel 1).

Tabel 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners gedurende de afgelopen 7 dagen, per veiligheidsregio.

In alle leeftijdscategorieën neemt het aantal besmettingen toe. Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. 

Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Corona update – 70

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer 
De Tweede Kamer wilde weten hoe het staat met het coronavirus in de langdurige zorg. Branche- en beroepsverenigingen waren uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Namens ActiZ sprak bestuurslid Tamara Pieterse. Lees een kort verslag of kijk het gesprek terug via de website van ActiZ. 

Afschalen zorg en extra handen voor de zorg
De zorgverlening voor ouderen en chronisch zieken staat opnieuw onder druk. Het aantal besmettingen met Covid-19 in het land loopt hard op en dit raakt ook de zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en de zorg thuis. Zorgmedewerkers zitten ziek thuis en ook de wachttijden voor testuitslagen zetten de roosters onder druk. Op sommige plekken wordt de zorg nu al afgeschaald, zoals bijvoorbeeld in de zorg thuis. Het borgen van zorgcontinuïteit heeft uiteraard de hoogste prioriteit maar deze staat constant onder druk.  

Dit vraagt juist nu om extra handen. De verwachting is dat de het tekort aan medewerkers oploopt en vooral zal ontstaan in de functies van verzorgende IG en verpleegkundigen. ActiZ is mede-initiator van www.extrahandenvoordezorg.nl en de Nationale Zorgklas om mensen snel klaar te stomen om bij te springen in de ouderenzorg. Via www.extrahandenvoordezorg.nl kunt u een aanvraag doen voor extra medewerkers. Omdat het ook via alternatieve routes steeds moeilijker blijkt om passende mensen te vinden, is het raadzaam vooral in taken en rollen te denken en niet alleen in bestaande functies. Voor meer informatie kijkt u dan hier.   

IJzeren voorraad PBM 
Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de PBM die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen, ook in tijden van crisis. VWS heeft onderzoek uit laten voeren naar PBM en het gebruik hiervan. Tijdens het onderzoek zijn vraag en aanbod van PBM in kaart gebracht. De conclusie luidt dat er op basis van beschikbare gegevens en verwachtingen voldoende PBM in Nederland zijn om een tweede coronagolf op te vangen. Ook als PBM preventief wordt gebruikt en het aantal besmettingen hoger komt te liggen dan in het voorjaar, is er voldoende voorraad. Handschoenen blijven een punt van aandacht.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg
ActiZ en Zorgthuisnl hebben met V&VN en de vakbonden gewerkt aan een gezamenlijk standpunt over (preventief) gebruik van beschermingsmiddelen in de VVT, in het bijzonder voor de thuiszorg. V&VN en de vakbonden communiceren hierover aan hun leden met een statement. Het advies van V&VN en de bonden is een reactie op het advies van het OMT van 7 oktober over (preventief) gebruik van mondneusmaskers in de langdurige en acute zorg. Het statement benadrukt hoe belangrijk het is dat uw medewerkers over voldoende PBM kunnen beschikken.

Al vanaf het begin van de coronacrisis is er veel discussie over toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen, mede naar aanleiding van de beschikbaarheid. Waar nodig worden de richtlijnen steeds geactualiseerd, maar dit OMT-advies geeft nu géén aanleiding om de richtlijnen voor de ouderenzorg te herzien. Het OMT advies verandert overigens ook niets voor de verpleeghuiszorg, dat advies is al eerder gegeven. Voor meer toelichting over het statement, zie onze website. 

Manifest
Zorgbestuurders, waaronder ook leden van ActiZ, hoogleraren en prominenten willen voorkomen dat verpleeghuizen opnieuw uit angst voor het virus de deuren moeten sluiten. Kwaliteit van leven gaat boven veiligheid, schrijven zij in een manifest wat afgelopen zaterdag werd gepubliceerd.  Een nieuwe bezoekersstop zou voorkomen moeten worden. Dit is volledig in lijn met de handreiking die ActiZ onlangs met veldpartijen heeft gepubliceerd en waarin ActiZ pleit voor lokaal maatwerk. Kijkt u voor deze handleiding hier.

ActiZ in de media
Meldpunt Max liep mee met één van de wijkverpleegkundigen van zorgorganisatie Laurens in een coronaroute en kreeg zo een uniek kijkje achter de schermen. Dit werd afgelopen vrijdag uitgezonden. In de studio gaf Conny Helder een update over hoe de ouderenzorg ervoor staat in deze tweede golf. Kijk hier om de uitzending terug te zien. De pop-up redactie van dagblad Trouw bivakkeerde afgelopen week bij zorgorganisatie IJsselheem en dat leverde dagelijks een paginagroot artikel in de krant op en een uitgebreid verhaal in de zaterdageditie. Alle verhalen zijn hier terug te lezen.

We vinden het belangrijk dat er een goed en transparant beeld wordt gegeven van alle inzet en ook dilemma’s rondom zorg voor ouderen in deze uitdagende tijd. Berichtgeving in de media zoals via Laurens of IJsselheem draagt hier zeker aan bij.

Mocht u zelf ook verzoeken van landelijke media ontvangen, dan denken we graag met u mee. U kunt dan contact opnemen met ActiZ Mediarelaties/Pers. Zo kunnen we het tevens koppelen aan de landelijke woordvoering die ActiZ voert.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Dossier coronavirus

Categorieën
Algemeen

GGD Haaglanden werkt actief mee aan onderzoek naar efficiëntere testmethoden

GGD Haaglanden werkt in oktober in de teststraat in Nootdorp mee aan een validatie onderzoek naar sneltests. Mensen die daarmee instemmen, krijgen zowel een normale als een sneltest. De resultaten van beide tests worden met elkaar vergeleken. Mensen krijgen geen uitslag van de sneltest, alleen van de PCR-test(externe link). Het RIVM voert dit onderzoek uit. GGD Haaglanden vindt het belangrijk om mee te werken aan dit onderzoek. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Update: coronavirus in MO, VO en BW

12 oktober 2020 – Nieuwe richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

 • Gedurende de coronacrisis heeft het ministerie van VWS samen met VNG, COMO, MIND, Valente en andere partijen richtlijnen opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen tijdens de crisis. Op 1 juni is de laatste versie hiervan gepubliceerd, die gericht was op het af- en ombouwen van de maatschappelijke opvang in een nieuwe fase van de crisis.
 • De nieuwe richtlijn dient ter vervanging van de eerdere richtlijnen en biedt handvatten voor de huidige fase van de crisis in combinatie met het herfst- en winterseizoen waarin in periodes van vrieskou meer dak- en thuisloze mensen opgevangen zullen worden.
 • In lijn met de landelijke aanpak om indien nodig met name regionale maatregelen te treffen, kan het voorkomen dat op regionaal niveau aanvullende maatregelen worden getroffen die ook de maatschappelijke opvang raken.
 • De maatschappelijke opvang valt onder de uitzonderingsregel voor het maximumaantal van 30 personen binnen. Het is toegestaan om meer dan 30 mensen binnen op te vangen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de bedden. Concentraties van mensen moet echter zoveel mogelijk worden voorkomen. Slaapplekken voor grotere groepen mensen moeten zoveel mogelijk worden opgedeeld in kleinere compartimenten.
 • In het geval van een landelijke lockdown met het advies ‘blijf binnen’ worden gemeenten wederom opgeroepen de opvang te openen voor niet-rechthebbende daklozen. Houd de updates van deze richtlijn daarom in de gaten. Lees verder op de site van Valente.
Categorieën
Algemeen

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg

Het OMT bracht op 7 oktober aanvullend advies uit over (preventief) gebruik van mondneusmaskers in de thuiszorg en acute zorg. Voor medewerkers in alle vormen van thuiszorg (Zorgverzekeringswet, Wlz en Wmo) geldt dat naar professioneel inzicht, ook preventief, persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet kunnen worden. Vanwege de stijgende besmettingen worden er steeds meer preventief persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet, sowieso als de regionale (of landelijke) prevalentie van Covid-19 zorgelijk of ernstig is maar ook vanwege gevoel van veiligheid.

Al vanaf het begin van de coronacrisis is er veel discussie over toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen, mede naar aanleiding van de beschikbaarheid. Inmiddels is het advies van beroepsvereniging V&VN en vakbonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ en het behandeladvies van Verenso getoetst aan de nieuwste adviezen van het OMT. Waar nodig worden de richtlijnen steeds geactualiseerd, maar het OMT-advies geeft nu géén aanleiding om de richtlijnen voor de ouderenzorg te herzien. Het OMT advies verandert sowieso niets voor de verpleeghuiszorg, dat advies is al eerder gegeven.

Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen

Zowel zorgprofessionals als cliënten moeten goed beschermd zijn op basis van professioneel vakmanschap. Medewerkers dienen te allen tijde over voldoende beschermingsmiddelen kunnen beschikken om dat naar professioneel inzicht, zo nodig preventief te gebruiken en uiteraard volgens het beleid van de betreffende zorgaanbieder te kunnen gebruiken in de praktijk.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS laat zien dat de voorraden en de aanvoer van veelgebruikte beschermingsmiddelen voldoende is voor een tweede en eventuele volgende golf, in elk geval tot begin 2021. Voor de verschillende medische mondneusmaskers zelfs tot ver in 2021. Hierbij wordt voor reguliere zorg uitgegaan van bestaande inkoopkanalen en voor Covid-19 gebruik vooral de inkoop via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Overigens geldt bij het LCH bij bestellingen een grens op werkvoorraad van 10 dagen. Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Corona update – 69

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Financiële regelingen Covid-19 cohort bedden
ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland zijn tot overeenstemming gekomen over aanvullende financieringsafspraken van de beschikbaarheid en gebruik van eerstelijnsverblijf cohort bedden per 1 november 2020. Voor de periode vanaf maart tot 1 november gelden de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken onverkort. Nieuw vanaf 1 november is dat er een ligdagtarief gaat gelden van €507 per Covid-bed per dag (was voorheen ELV max/max).
De andere werkelijke kosten, zoals beschikbaarheid, overhead en personeel worden conform de eerdere afspraken, met een bestuursverklaring, onderbouwd, integraal en achteraf (ex-post) vergoed door uw eerst aanspreekbare/grootste verzekeraar (in representatie). Voor beide geldt dat alléén beschikbare en bezette bedden in aanmerking komen als en voor zover daar in GGD- en ROAZ-verband afspraken over vastgelegd zijn en er daadwerkelijk in de GGD-regio is besloten dat beschikbaarheid van Covid-bedden nodig is op geleide van de besmettingsgraad (in de tranches 300-850-2000 bedden). Uiteraard zonder dubbelingen met andere regelingen. De door ROAZ aangewezen instellingen ontvangen zo snel mogelijk een addendum van zorgverzekeraars op de lopende regeling die geldt tot eind van dit jaar. De uitgewerkte regelingen tot nu toe alsmede deze nieuwe regeling vindt u hier.

Inzicht in cijfers en verantwoording
Het is belangrijk dat ZN en ActiZ de ontwikkelingen in bezettingsgraad en beschikbaarheid van de Covid-bedden kunnen volgen, zodat ook voor 2021 goede afspraken gemaakt kunnen worden. Op dit moment leveren zorgaanbieders wekelijks gegevens aan bij de GGD-GHOR over de beschikbaarheid en bezetting van cohort bedden. Deze informatie wordt wekelijks in een monitor verwerkt en geeft zicht op de actuele stand van zaken met betrekking tot het capaciteitsgebruik. ActiZ vraagt via deze weg haar leden om bij de volgende aanlevering expliciet toestemming te verlenen aan GGD-GHOR om de geaggregeerde gegevens met betrekking tot beschikbaarheid en bezetting beschikbaar te stellen voor zowel ActiZ als ZN.

Financiering (meer-)kosten sociaal domein tweede golf
Met verzekeraars en zorgkantoren wordt inmiddels gesproken over vergoeding van de (meer-)kosten in de tweede golf en daarna. Voor het sociaal domein is nog geen zicht op vervolgregelingen. ActiZ heeft VNG en VWS daarom samen met andere branches in een open brief opgeroepen ook die regelingen te verlengen.

Mondneusmaskers in publieke ruimte
Vanaf afgelopen vrijdag geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals: winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, restaurants, cafés, theaters en concertzalen en ook bij de uitvoering van contactberoepen. Het betreft geen verplichting maar het is wel een dringend advies.


PBM gebruik in verpleeghuizen
Verenso heeft haar behandeladvies na de persconferentie van vorige week aangepast op het punt van preventief gebruik van chirurgische mondneusmaskers. Eén van de maatregelen betreft het preventief gebruik van mondneusmaskers in de regio’s met de predicaten ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’. Uiteraard op basis van professioneel oordeel.
PBM gebruik in de thuiszorg
Vandaag is in het OMT onder andere gesproken over gebruik van PBM in de thuiszorg. Hoewel de pers daar inmiddels al melding van maakt, wordt het advies nog besproken binnen VWS en met het veld. Naar verwachting kunnen we u daarover de komende dagen nader berichten. Uiteraard geldt intussen conform bestaande richtlijnen in de wijkverpleging en bij Hulp bij Huishouden ook al dat passend PBM wordt ingezet op basis van professioneel oordeel, ook preventief en rekening houdend met de besmettingsgraad in de omgeving. Net als in het verpleeghuis is het daarom essentieel dat uw medewerkers steeds over voldoende PBM kunnen beschikken.

PBM voorraden, onderzoek VWS
Vooralsnog lijken in de praktijk alle soorten veelgebruikte PBM goed verkrijgbaar, ondanks de sterke toename van preventief gebruik. Eerder hebben we u gemeld dat VWS onderzoekt of er ook voldoende PBM beschikbaar is voor een tweede en eventueel volgende golf. Gisteren en vandaag zijn de onderzoeksresultaten met het brede veld besproken en naar verwachting kunnen we u ook daarover de komende dagen concreet nader berichten. Voor het LCH blijft overigens gelden dat alle PBM in principe uitgeleverd wordt op basis van 10 dagen werkvoorraad.

Voorrang testen – zorgmedewerkers
ActiZ heeft veel signalen ontvangen van haar leden over dat zorgmedewerkers niet werden toegelaten tot de ‘fastlane’ in de teststraat van de GGD. VWS heeft een lijst met beroepengepubliceerd die tijdelijk prioriteit krijgen bij het testen op Covid-19. Het uitgangspunt blijft dat deze medewerkers klachten moeten hebben die bij Covid-19 passen en onmisbaar zijn voor de continuïteit van de zorgverlening. Ondertussen werken de GGD-en hard aan het uitbreiden van de testcapaciteit in zijn geheel. Daar is zicht op maar het goed en verantwoord inregelen kost nog minstens enkele weken. ActiZ heeft vrijwel dagelijks contact met GGD, VWS en anderen over de druk op zorgcontinuïteit en de noodzaak tot lokaal afschalen die mede hierdoor veroorzaakt worden.


Webinar ‘COVID-19 en verpleeghuiszorg’ en ‘Wijzer uit de corona-crisis’
Vorige week heeft ActiZ twee webinars georganiseerd. Het ene webinar ging over het onderzoek van Cees Hertogh en Bianca Buurman over de verpleeghuiszorg en het andere webinar was georganiseerd voor en door de kleine leden van ActiZ en daar werden de verhalen, ervaringen en waardevolle tips omtrent corona gedeeld. Beide webinars kunt u terugkijken op de website van ActiZ.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Dossier
Klik hier voor het Dossier Coronavirus voor Zorgorganisaties.

Categorieën
Algemeen

CoronaAudit voor medewerkers

Aansluitend op de CoronaWegwijzer, die verpleeghuizen op organisatieniveau inzicht biedt in het naleven van de coronarichtlijnen, heeft Waardigheid en trots op locatie de CoronaAudit voor medewerkers ontwikkeld. De CoronaAudit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg?

Download CoronaAudit en handleiding

De CoronaAudit is bedoeld voor afdelingen, teams, medewerkers die directe zorg verlenen aan een groep bewoners. In de beschrijving van de werkwijze gaan we uit van de CoronaAudit als een interne audit. De tool is gemaakt in een spreadsheet waarbij automatisch overzichten van de scores gemaakt worden na het invullen van de audit op meerdere momenten.

Werkwijze CoronaAudit

Voorbereiding CoronaAudit

 • Een stafmedewerker, kwaliteitsverpleegkundige of manager bereidt de audit voor (planning, informeren medewerkers, regelen voorwaarden).
 • Op basis van de voorliggende tool kiest men de speerpunten waarop getoetst gaat worden.
 • Het uitvoeren van de gehele tool kan ook, maar kost mogelijk te veel tijd. Deze keuze is aan de organisatie.

2. Uitvoering CoronaAudit

 • Bij de audit zijn aanwezig: 1-3 medewerkers van het team en een leidinggevende van het team.
 • Degenen die de audit uitvoeren zijn twee personen die niet direct verbonden zijn aan de te toetsen afdeling/ groep. De interne auditoren zijn hiervoor geschoold en doen vaker audits.
 • Men loopt de vragen langs en checkt wat er bekend is, waar de informatie te vinden is, of de werkwijzen correct zijn en of de voorwaarden geregeld zijn.
 • De auditoren bepalen met een frisse blik van buiten de scores.
 • De scores kunnen in de tool worden ingevuld en geven snel een overzicht.
 • De scores en de beoordeling van de situatie wordt z.s.m. na het auditen besproken met (een afvaardiging van) het team zodat duidelijk is wat goed ging, waar zorgen over zijn en wat er mogelijk kan verbeteren.

3. Verbeteracties opvolgen

 • Vervolgafspraken voor verbeteracties of aanpassingen worden gemaakt zodat voor iedereen duidelijk is wat er verbeterd kan of moet worden.
 • Afgesproken wordt wanneer op korte termijn geëvalueerd wordt of de acties opleveren wat men wil.

4. Bewaken en bijstellen

 • Als de verbeteracties goed resultaat opleveren wordt het verankerd in de dagelijkse werkwijze.
 • Als het resultaat  niet voldoende blijkt te zijn evalueert men en stelt het verbeterplan bij. Zo is de kwaliteitscirkel rond. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.
Categorieën
Algemeen

Eerste resultaten corona-antigeensneltesten veelbelovend

De eerste resultaten met twee corona-antigeensneltesten, die na inzetten binnen een kwartier de aanwezigheid van SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 viruseiwitten aantonen, zijn veelbelovend. De komende weken worden enkele belangrijke onderzoeken en evaluaties  op verschillende teststraatlocaties in Nederland afgerond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de betrouwbaarheid van de test en de toepasbaarheid van de test in Nederland als aanvulling op de PCR polymerase chain reaction -testen.

De antigeentest is een test die de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten van het nieuwe coronavirus aantoont in neus- en keelslijm. De test geeft na het inzetten ervan na een kwartier een uitslag. Laboratoria, ziekenhuizen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  werken nauw samen bij het onderzoek om informatie te verzamelen en te kijken op welke manier dit type test in de praktijk ingezet kan worden, naast en deels ter vervanging van de huidige PCR polymerase chain reaction -testen. Hoewel de eerste onderzoeksresultaten in de teststraten hoopvol zijn, moeten de evaluaties nog worden afgerond. Ook moet de test in andere situaties dan de teststraten nog worden onderzocht. Het is belangrijk de ingebruikname van de testen goed voor te bereiden. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Tweede Kamer unaniem: preventief mondneusmaskers in alle verpleeghuizen

De Tweede Kamer wil dat er in alle verpleeghuizen van Nederland preventief mondneusmaskers worden gebruikt. Alle politieke partijen hebben zich achter deze oproep van SP, PvdA en GroenLinks geschaard. De uitspraak van de Kamer volgt op een brede roep vanuit de zorg om op preventief gebruik van persoonlijke beschermende middelen over te gaan. V&VN vindt dat ook in de rest van de zorg – de wijkverpleging, de huisartsenpraktijken, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg – preventief gebruik van beschermende middelen het uitgangspunt moet zijn. V&VN voorzitter Gerton Heyne: “Het is niet uit te leggen waarom in de verpleeghuizen wel en in de wijk bijvoorbeeld niet. Echt onbegrijpelijk! Maak het simpel. Zodat iedereen in de zorg weet waar hij of zij aan toe is. En doe het snel, anders blijven we achter het virus aan hollen.”

V&VN adviseerde twee weken geleden altijd preventief gebruik te maken van mondneusmaskers, tenzij verpleegkundigen en verzorgenden daar op basis van hun eigen professionele afweging van af willen wijken. Nederlanders krijgen het dringende advies om in alle openbare binnenruimtes mondmaskers te dragen. Dit moet ook de standaard zijn in de zorg. Omdat het risico op overdracht veel groter is én omdat patiënten vaker in de hoogste risicocategorie vallen. Daarom moet veiligheid voorop staan. Ons advies wordt gesteund door Zorgthuisnl, de huisartsen (LHV), apothekers (KNMP), Patiëntenfederatie Nederland en ouderenbonden ANBO en KBO PCOB. Lees verder op de de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

AxionContinu: ‘Durf vooruit te lopen op maatregelen’

Na hard getroffen te zijn in de eerste golf, lukt het de Utrechtse zorginstelling AxionContinu om het coronavirus op dit moment grotendeels buiten de deur te houden. Vooral door heel fors in te zetten op preventie. Bestuurder Martin den Hartog in een pleidooi aan collega-organisaties: ‘Schroom niet en durf vooruit te lopen op landelijke maatregelen.’

Tijdens de eerste golf bleef één van de 21 locaties van AxionContinu coronavrij en werden vooral de woonvoorzieningen in de Lekstreek hard geraakt. Daarnaast ving de zorgorganisatie in de revalidatiekliniek ontslagen ziekenhuispatiënten met corona uit de regio op. Ook daar stierven mensen. Achter de kille statistieken van elk van deze 107 overleden mensen zit een verhaal. Bestuurder Martin den Hartog praat er thuis ook met zijn tienerdochter over: ‘Uiteindelijk zijn het meer dan honderd opa’s en oma’s van heel veel jongeren.’

Ook al werd AxionContinu net als elke zorginstelling overvallen door het virus, al vrij snel hadden ze belangrijke zaken op orde: ‘Vanaf Pasen, dus medio april, zijn we al gaan testen. En aan mondkapjes hebben we nooit een tekort gehad omdat we die zelfs bij de verffabriek elders in het land gingen halen.’ Half juli waren alle locaties virusvrij. Nu de besmettingen landelijk weer toenemen, liggen er twee mensen uit het ziekenhuis met corona op de cohortafdeling in de revalidatiekliniek van AxionContinu.

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

OVA-raming door coronacrisis fors gedaald; early warning voor 2022

De Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB van het lopende jaar. De inkoop van zorg vindt plaats op basis van een raming en wordt het daaropvolgende jaar gecorrigeerd.  De OVA-raming voor 2021 is gedaald naar 1,72%, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Dit heeft grote gevolgen voor de NZa-tarieven in 2022.  

Voor 2021 wordt er gerekend met een raming van 3,24%. Deze raming dateert van voor de corona-crisis. Naar aanleiding van de miljoenennota is er nu een nieuwe raming en dat  betekent dat er voor 2022 rekening gehouden moet worden met een forse correctie van rond de 1,5% op een verwachte OVA van rond de 1%.

Wat dit betekent leest u hier.

Op 13 oktober organiseert ActiZ een Webinar over de ontwikkeling van de OVA en de gevolgen daarvan voor de NZa-tarieven. U kunt zich hier aanmelden. Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kondigt bijdrage aan voor extra coronakosten

Gisteren werd bekend dat zorgaanbieders een bijdrage krijgen voor de extra kosten die zij hebben moeten maken als gevolg van corona. Het gaat om een percentage van de jaaromzet 2020, variërend van 0,20% tot 0,80% afhankelijk van de beroepsgroep. Helaas is door het grillige verloop van het coronavirus het nu nog niet mogelijk om het precieze percentage van de jaaromzet te bepalen. De bijdrage geldt ook als er geen contract is met de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars kondigden eerder al aan een grote groep zorgaanbieders, voornamelijk met een jaaromzet kleiner dan 10 miljoen euro, tegemoet te willen komen voor de extra kosten vanwege corona. Daaraan geven zij nu uitvoering met deze meerkostenbijdrage. De vergoeding voor iedere zorgaanbieder wordt berekend op basis van een percentage van de jaaromzet van 2020. De percentages worden, met behulp van een onafhankelijk bureau, toegespitst op de specifieke situatie van de verschillende beroepsgroepen.

Percentage

De impact van corona in de tweede helft van 2020 op de zorgverlening door de verschillende beroepsgroepen is nog onduidelijk. Om recht te kunnen doen aan de daadwerkelijk gerealiseerde omzetten, stellen de zorgverzekeraars de percentages voor de bijdrage vast op basis van de declaraties voor 2020. Voor het vaststellen van de percentages worden de kosten meegewogen voor:

 • extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het garanderen van beschikbaarheid;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddel;
 • tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemeter-samenleving zoals stickers voor bewegwijzering en plexiglasschermen;
 • schoonmaak en afvalverwerking.

Voor bepaalde beroepsgroepen komen daarbovenop de extra kosten voor het uitvoeren of uitbesteden van coronatesten voor personeel die in april en mei niet door de GGD konden worden uitgevoerd. De percentages voor de verschillende beroepsgroepen worden op dit moment ingeschat tussen 0,20% en de 0,80% van de jaaromzet 2020.

Vervolg

Lees verder op de site van Verenso.

Categorieën
Algemeen

Veel behoefte aan extra handen voor de zorg door tweede golf

Groot tekort aan VIG’ers maakt omdenken noodzakelijk

De tweede coronagolf lijkt een feit. In het voorjaar gingen veel zorgprofessionals extra werken. Nu verwachten we dat meer mensen thuisblijven. Dat komt omdat we meer testen, omdat mensen moe zijn en omdat we ons als samenleving anders verhouden tot het virus dan in het voorjaar. De tekorten aan zorgpersoneel zullen vooral ontstaan in de functies verzorgenden IG en verpleegkundigen. Zorgorganisaties kunnen via www.extrahandenvoordezorg.nl een aanvraag doen voor extra personeel. Echter er is een groot tekort aan verzorgenden IG en verpleegkundigen. Het is daarom raadzaam om niet alleen in functies maar meer in taken te denken. Op dit moment worden mensen geworden die snel getraind kunnen worden via De Nationale Zorgklas voor het uitvoeren van ondersteunende en laag complexe (zorg) taken.

Trudy Prins, voorzitter RvB Rijnhoven:

“Als we over onvoldoende verzorgenden kunnen beschikken zetten we helpende en mensen die ondersteunende taken kunnen uitvoeren in. Onze ervaring is dat mensen relatief snel inzetbaar gemaakt kunnen worden voor het uitvoeren van een groot deel van de ADL-taken. Dat kan met een training via De Nationale Zorgklas en een goede eerste opvang in de organisatie. Bij Rijnhoven kunnen we zo de inzet van verzorgende IG terugbrengen tot 1 verzorgende op 12, en zo nodig op 24 cliënten. De verzorgende IG kan zich zo richten op de taken waarvoor zij is opgeleid terwijl veelvoorkomende laag complexe handelingen door helpende en ondersteunende mensen worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend zien wij erop toe dat mensen ook daadwerkelijk bekwaam zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. Onze ervaring is dat dit heel goed kan werken”. Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Nieuwe corona testlocatie op 5 oktober geopend in Zoetermeer

Op maandag 5 oktober is een corona testlocatie in Zoetermeer geopend op het parkeerterrein aan de Denemarkenlaan. Op de testlocatie kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) zich op afspraak laten testen op het coronavirus.

De testlocatie aan de Denemarkenlaan is een nauwe samenwerking tussen GGD Haaglanden, Rode Kruis en de gemeente Zoetermeer. Het is mogelijk om deze nieuwe testlocatie te openen, nu er extra laboratorium capaciteit ter beschikking is gekomen. De locatie is dagelijks geopend van 8:30 tot 16:30 uur, afhankelijk van de drukte. Afhankelijk van de vraag van inwoners naar testen, kan GGD Haaglanden besluiten om ook in het weekend open te gaan. Voor nu is dat nog niet voorzien.


Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging, waar er ook eventueel mogelijkheid is tot opschaling. Daarnaast is het goed bereikbaar voor auto’s, voetgangers en fietsers. Ook was het terrein snel en zo lang als nodig beschikbaar.


Zeven testlocaties

De locatie aan de Denemarkenlaan in Zoetermeer is één van de zeven testlocaties in de regio Haaglanden. De andere locaties bevinden zich in het centrum van Den Haag, bij HMC Bronovo, Nootdorp, Leidschendam, Naaldwijk en Delft.


Aanmelden voor een test

Testen kan uitsluitend bij klachten en op afspraak. Dit kan op 2 manieren. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Corona on­dersteuning verpleeg­huizen door W&T

Ieder verpleeghuis is bezig met het voorkómen van coronabesmettingen en met het beschermen van bewoners en medewerkers. Waardigheid en trots op locatie biedt daarbij ondersteuning aan. Verpleeghuizen kunnen vrijwel direct (zonder kosten) ondersteuning op maat ontvangen bij urgente coronavraagstukken.

Corona-ondersteuning

Verpleeghuizen kunnen vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie ondersteuning ontvangen bij urgente coronagerelateerde vraagstukken. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie.

Deskundige coaches staan klaar om te helpen. Heb je een coronagerelateerd vraagstuk? 

Hier kun je meer lezen over corona-ondersteuning en aanmelden.

Tools corona

Op basis van de huidige kennis en richtlijnen omtrent corona is vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie een wegwijzer op organisatieniveau en een audit op teamniveau ontwikkeld.

 • De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen biedt een handreiking om op organisatieniveau na te gaan of de organisatie werkt volgens de coronarichtlijnen en -kennis. De CoronaWegwijzer bestaat uit 14 onderdelen. Per onderdeel lees je wat de actiepunten zijn voor de organisatie en vind je links naar officiële richtlijnen, draaiboeken, tools en praktijkvoorbeelden.
 • De Corona Audit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg? Lees verder op de site van LOC Cliëntenraden.
Categorieën
Algemeen

Hebben verpleeghuisbewoners geleden onder het bezoekverbod?

Het gaat tegen je intuïtie in: verpleeghuisbewoners die níet geleden zouden hebben onder het bezoekverbod dit voorjaar. Een artikel in de Volkskrant afgelopen week onder de kop: ‘Onderzoek Amsterdam UMC: verpleeghuisbewoners kregen geen knauw door bezoekverbod’ leek erop te wijzen dat dat het geval zou zijn. Op sociale media en onder ouderenzorgwetenschappers ontstond een welles-nietesdiscussie over de juistheid van deze conclusie. In zijn blog gaat Vilans-directeur Henk Nies in op deze discussie. Lees verder op de site van Vilans.

Categorieën
Algemeen

Alle ‘Hands’ aan dek voor schone handen

Het lespakket HANDSOME leert zorgprofessionals effectief omgaan met besmettingsgevaar bij kwetsbare ouderen. Als deze medewerkers goede handhygiëneregels en -methoden naleven, wordt verspreiding van ziekteverwekkers, zoals het coronavirus, beperkt. Lees verder op de site: www.zonmw.nl.

Categorieën
Algemeen

Nieuwe corona-testlocatie bij HMC Bronovo

Vanaf maandag 24 augustus is GGD Haaglanden in nauwe samenwerking met Haaglanden Medisch Centrum een corona-testlocatie gestart bij HMC Bronovo. Op de testlocatie kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) zich op afspraak laten testen op het coronavirus. Medio september openen nog twee testlocaties in de regio: in Delft en in Zoetermeer. In totaal beschikt GGD Haaglanden dan over zeven testlocaties om inwoners met klachten te testen op het coronavirus. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Procedure testen zorgmedewerkers Haaglanden

GGD Haaglanden garandeert vanaf 17 augustus jl. dat zorgmedewerkers binnen 24 uur, na het maken van een afspraak, op COVID-19 getest kunnen worden in Nootdorp. Hierbij wordt de volgende procedure voorgesteld:
1) De zorgmedewerker belt de landelijke afsprakenlijn (0800-1202) voor een afspraak in een van de locaties in de regio Haaglanden. Sinds 12 augustus kan dat ook via de webportal. Lees verder op de site van Pieter van Foreest.

Categorieën
Algemeen

Psychische klachten door corona? Dit kun je eraan doen!

Het coronavirus vraagt uitzonderlijk veel van zorgmedewerkers. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en GGZ. Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Zorgmedewerkers staan fysiek en mentaal onder zware druk. Velen worstelen met gevoelens van machteloosheid, angst en verdriet. Heb jij hier ook last van? Blijf er niet mee rondlopen, maar maak gebruik van de beschikbare hulp. Wij zetten de mogelijkheden van psychische ondersteuning voor je op een rij.

Direct mentale ondersteuning

Heb je behoefte aan mentale ondersteuning om met de situatie om te kunnen gaan? Praten met een psycholoog of coach helpt bij het omgaan met stress en emoties. Hier drie laagdrempelige opties voor zorgmedewerkers. Lees verder op de site van IZZ.

Categorieën
Algemeen

Hoe gaat het nu in de verpleeghuizen? ‘Voortaan willen we echt meepraten’

Verzorgende Arieke Pruis en verpleegkundige Trea Atema stonden midden in de storm toen corona het werk in de verpleeghuizen bepaalde. Menselijkheid gaat uiteindelijk boven veiligheid, hebben ze geleerd van het bezoekverbod. Bezoek moet welkom blijven, zeker als er iemand op sterven ligt.

Arieke Pruis (46), verzorgende bij WZU Veluwe en sinds kort lid van de VAR, zag hoe groot de impact van de coronacrisis op de bewoners en hun familie was. Ze werkt op een kleinschalige afdeling met cliënten met dementie. Gelukkig werd niemand van haar afdeling ziek, maar daarvoor moest wel de afdeling op slot: niemand mocht er meer in. “Voor onze cliënten was dat verwarrend. Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Bianca Buurman over betrokkenheid bij besluitvorming

Chief Nursing Officer Bianca Buurman moest zich tijdens de coronacrisis soms aan tafel vechten om de inbreng van verzorgenden en verpleegkundigen te laten horen. In het bijzonder toen de Tweede Kamer haar in mei uitnodigde, maar de minister dat verzoek afwees. “Inmiddels is voor iederéén duidelijk dat verzorgenden en verpleegkundigen vanaf het begin betrokken moeten zijn bij besluitvorming.”

“De waarde van openbare adviezen moet je niet onderschatten. Die komen terug in bijvoorbeeld brieven van de minister aan de Tweede Kamer.” Hoogleraar acute ouderenzorg Bianca Buurman geeft als Chief Nursing Officer (CNO) advies aan het ministerie van VWS vanuit het oogpunt van verzorgenden en verpleegkundigen. Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Actuele informatie over het coronavirus (RIVM)

Update 12 augustus t/m 18 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 4.013 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 23 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 12 meer dan vorige week. 

Er zijn 16 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 7 meer dan in de week er voor. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Aangepaste regels coronavirus vanaf 19 augustus

Nieuwe regels

 • U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee.
 • Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid hebben.

Thuiswerken

Blijf zoveel mogelijk thuis werken. Lees verder op de site van GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

‘Zorg voor voldoende PBM en voorrang bij testen voor zorgmedewerkers’

Voldoende beschermende middelen, het sneller testen van verpleegkundigen en verzorgenden én nog meer aandacht voor de publieksmaatregelen. Daarvoor pleit V&VN samen met ActiZ, InEen, NHG, LHV en Zorgthuisnl in een brief aan de Tweede Kamer. “Het is belangrijk dat we goed voorbereid zijn op de tweede golf. We moeten koste wat kost voorkomen dat er opnieuw een schrijnend tekort is aan beschermende middelen zoals begin dit jaar. Door gezamenlijk een oproep te doen, vooruitlopend op het Tweede Kamer debat op 12 augustus over de coronacrisis, willen we ervoor zorgen dat de aandacht niet verslapt voor deze belangrijke punten”, aldus V&VN-voorzitter Gerton Heyne. Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Mantelzorgen in coronatijd

De bezoekmaatregelen in verpleeghuizen en zorgcentra versoepelen beetje bij beetje. Maar ook al mag je als mantelzorger beperkt op bezoek, het blijft anders dan het was. Altijd 1,5 meter afstand houden terwijl je voor iemand zorgt is niet makkelijk, zo niet onmogelijk.

Binnen het onderzoek “Coronatijden: Impact van sociale isolatie op kwetsbare groepen” onderzoeken we effecten op mantelzorgers van migranten met dementie. In dit nieuwsbericht vertellen we je meer over de uitkomsten van ons deelonderzoek “De ervaringen van mantelzorgers met een migratie-achtergrond die zorgen voor naasten met dementie”. Lees verder op de site van Pharos.

Categorieën
Algemeen

Inzichten van het Kennisnetwerk Dementie: technologie in coronatijd

Wat gebeurt er met technologie in coronatijd? Die vraag werd uitgediept tijdens de digitale bijeenkomst van het Kennisnetwerk Dementie op 18 juni 2020. Van alternatieven voor beeldbellen tot aan een goed infrastructuur. En van interne communicatie tot aan het inzetten van Youtube. Bekijk de 12 inzichten.

Inzicht 1. Urgentie: in beweging

Ondanks het spook van de corona waren medewerkers bereid nieuwe technologie toe te passen, om vragen te stellen en het te gaan gebruiken samen met bewoners. De urgentie door corona zette iets in beweging. Corona dwong op een originele manier communicatie te versterken, want dat was een hoofdtekort voor veel bewoners. Positieve inzichten waren dat het allemaal heel snel ging en oude gedragspatronen werden gedwongen doorbroken. Als de nood aan de man is, kan men creatief zijn. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Analyse: terugblik op coronamaatregelen crisisteams (week 21 t/m 24)

Welke genomen maatregelen zijn volgens multidisciplinaire experts het belangrijkst bij een corona-uitbraak in het verpleeghuis? Wekelijks analyseren onderzoekers van de academische ouderenwerkplaatsen UNC-ZH en UNO-UMCG in opdracht van het ministerie van VWS de notulen van crisisteams van verpleeghuizen. Hieruit blijkt de verscheidenheid aan maatregelen die genomen wordt groot is. Bovendien blijkt dat crisisteams met vragen blijven zitten. Er is behoefte aan meer concrete adviezen. Daarom zijn de maatregelen door multidisciplinaire expertpanels geprioriteerd. Zo ontstaat een selectie maatregelen die bij een (nieuwe) corona-uitbraak binnen het verpleeghuis direct aan te bevelen zijn. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Update 29 juli t/m 4 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 1.259 meer dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 44 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 21 meer dan vorige week.

Er zijn 6 laboratorium-bevestigde COVID-19  patiënten als overleden gemeld, 3 minder dan in de week er voor. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Handreiking aanpak verpleeg­huiszorg bij corona

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl, hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels is op iedere verpleeghuislocatie weer bezoek mogelijk en zijn we in een andere fase terecht gekomen. Vanwege het toenemend aantal positieve tests en andere inzichten hebben deze partijen besloten om een nieuwe handreiking te schrijven. Deze handreiking zal zich niet enkel richten op het bezoek maar ook kijken naar de bredere context van sociale contacten.

Lees verder op de site van Clientenraad.

Categorieën
Algemeen

Terugkijken: Webinar geleerde lessen bezoekregeling verpleeghuizen

Theo van Uum, directeur langdurige zorg van het ministerie van VWS, en Hanneke Sikkema, afdelingshoofd verpleging en verzorging bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blikten op vrijdag 24 juni 2020 tijdens het webinar ‘geleerde lessen bezoekregeling verpleeghuizen’ terug op een hectische periode. Achteraf is de strenge bezoekregeling goed te begrijpen, stellen zij. Maar als die tweede coronagolf er komt moet er meer rekening worden gehouden met de wensen van de cliënten. Er moet ruimte zijn voor maatwerk. Webinar gemist? Kijk nu het volledige webinar terug! Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Conny Helder (ActiZ): ‘Geleerde lessen gaan ons helpen bij het samenwerken als sector’

Om de coronacrisis in de verpleeghuizen het hoofd te bieden moesten organisaties als het ministerie, de GGD en ActiZ in de hoogste versnelling schakelen. Sleutelfiguren uit die organisaties vertellen over de aanpak, de impact en de geleerde lessen. Vandaag Conny Helder, bestuurslid van ActiZ, bestuurder van zorgorganisatie tanteLouise en lid van het dagelijks bestuur van RONAZ, het regionaal overleg voor niet-acute zorg in Brabant. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Vilans KICK-protocollen vanaf 1-9 weer alleen voor abonnees

Vanaf 1 september 2020 is het Vilans KICK-portaal met 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen weer alleen toegankelijk voor betalende abonnees. Eerder dit jaar stelde Vilans de KICK-protocollen vanwege de uitbraak van corona tijdelijk vrij beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Nu de coronacrisis in een andere fase is gekomen, is besloten om het portaal weer te sluiten voor niet-leden.

Lees verder op de website van Vilans.

Categorieën
Algemeen

Kamerbrief: 10 geleerde lessen coronamaatregelen verpleeghuizen

In zijn kamerbrief van donderdag 16 juli 2020 geeft minister Hugo de Jonge een overzicht van geleerde lessen op 10 onderwerpen rondom de coronamaatregelen en het beleid binnen verpleeghuizen. De lessen zijn opgesteld samen met onafhankelijke experts (ouderengeneeskunde en hygiëneveiligheid), cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties en brancheorganisaties en zijn erop gericht om een tweede besmettingsgolf te voorkomen dan wel voorbereid te zijn als deze zich onverhoopt voordoet. Hiermee geeft de minister uitvoering aan de motie-Marijnissen/Bergkamp die op 9 juni in de Tweede Kamer werd aangenomen.

‘Met de huidige ervaringen, inzichten en capaciteit staan we er nu veel beter voor dan in maart het geval was’, schrijft minister Hugo de Jonge in zijn brief. Lees verder op de website van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Ruim 10.000 aanvragen continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Ruim 10.000 kleine en middelgrote zorgaanbieders hebben gebruikgemaakt van de continuïteitsbijdrage-regeling voor aanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro. De mogelijkheid tot het aanvragen van een continuïteitsbijdrage sloot op 14 juli.

De regeling is door zorgverzekeraars in het leven geroepen om zorgaanbieders financieel goed door de moeilijke coronatijd te helpen, zodat zij zorg kunnen blijven bieden aan verzekerden. Nu én in de toekomst. Zorgverzekeraars hebben de indruk dat zij de aanbieders die de steun nodig hadden met de regeling hebben geholpen.

Lees verder op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Categorieën
Algemeen

Definitief rapport commissie Bos | Reactie LOC

De commissie Bos heeft een definitief rapport gepubliceerd over de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. Het gaat om ingrijpende adviezen. Cliëntenraden en LOC vinden het belangrijk dat er oplossingen komen voor de besproken thema’s. De manier waarop vraagt wel de nodige aandacht: het rapport blijft nu hangen in symptoombestrijding. Economie en systemen zijn steeds weer het uitgangspunt, in plaats van mensen en menselijkheid.

Eerste versie

Begin dit jaar publiceerde de commissie een eerste versie van haar advies. Zij nodigde geïnteresseerden uit te reageren, 129 personen en organisaties zijn hierop ingegaan. Ook LOC gaf met en namens cliëntenraden een reactie. De zorg voor de (thuiswonende) ouderen van de toekomst is een onderwerp dat veel van de bij LOC aangesloten cliëntenraden aan het hart gaat. Toen we vroegen om een reactie op het rapport hebben onze leden daar uitgebreid op gereageerd. In onze reactie aan de commissie vroegen we de commissie verder buiten de kaders te denken. 

Veel van de aanbevelingen van de commissie zijn terug te voeren tot vier centrale adviezen: ‘ga (ver)bouwen’, ‘ga digitaal’, ‘werk samen’ en ‘leer van de corona-crisis en behoud het goede’. Hieronder lees je een reactie vanuit LOC op het definitieve rapport op basis van wat we tot nu toe gehoord en gezien hebben, ook van cliëntenraden. Lees verder op de site van LOC Cliëntenraden.

Categorieën
Algemeen

De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen: hulp bij pandemie-vraagstukken

Het coronavirus ontregelt werkwijzen, structuren en de gang van zaken in verpleeghuizen. De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen maakt medewerkers wegwijs over toe te passen maatregelen en handelswijzen bij besmettingen, bezoeken en dagbestedingen. Ook is het mogelijk jouw locatie aan te melden voor ondersteuning in coronatijden.

De CoronaWegwijzer is een initiatief vanuit het Vilans-ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie. Urgente vraagstukken binnen de wegwijzer gaan in op het voorkómen van besmettingen, inspelen op een mogelijke tweede golf en op consequenties. Lees verder en download de CoronaWegwijzer op de site van ActieLeerNetwerk.

Categorieën
Algemeen

Wat betekent de Coronawet voor de verpleeghuiszorg?

Het kabinet heeft het wetsvoorstel met de coronamaatregelen ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd, omdat sommige maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, voorlopig nog nodig blijven. Wat betekent dit voor de verpleeghuiszorg?

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Advies opname nieuwe bewoners in het Verpleeghuis

Het is in deze tijden van corona een ingewikkeld vraagstuk: het opnemen van nieuwe bewoners in het verpleeghuis. Hoe voorkom je dat een nieuwe bewoner het virus mee naar binnen neemt? ‘Het advies van Verenso helpt organisaties bij het opnamebeleid.’ Vertelt Jessica Edwards van Muijen. Zij werkt als specialist ouderengeneeskunde bij Cordaan.

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Corona communicatie ActiZ

De afgelopen maanden stond de communicatie van ActiZ vooral in het teken van de eerste coronagolf die over Nederland en specifiek over de ouderenzorg heen spoelde. Een ongekende crisisperiode waarin veel beleid en communicatie on the run tot stand kwam. Een intensieve periode, in de eerste plaats voor u als verantwoordelijke van uw eigen organisatie in uw regio. Tegelijk werkte ActiZ als vereniging achter de schermen en soms voor de schermen aan de gezamenlijke belangen van de sector.

Leren
In het communiceren met pers, polder, politiek en publiek, maar ook met u als ActiZ-lid, ontstond bij de uitbraak van COVID-19 al snel een nieuwe dynamiek. In sneltreinvaart werden nieuwe communicatiemiddelen gerealiseerd en kwam zowel de perscommunicatie als het stakeholdermanagement in een bij tijden woelige en in een bijna constante 24/7-modus.

Om te leren van deze periode en om mogelijke verbeterpunten aangereikt te krijgen, schakelde ActiZ adviesbureau Wepublic in om de coronacommunicatie van ActiZ van maart tot juni onder de loep te nemen. Wepublic sprak met een divers palet aan leden en verschillende stakeholders. Deze gesprekken hebben een rijke opbrengst aan inzichten en conclusies opgeleverd.

De bevindingen uit het onderzoek van Wepublic leest u in dit artikel: Doen, durven en data (juli 2020).

Een algemeen overzicht van de zichtbaarheid van ActiZ in de periode maart-mei 2020 kunt u zien in bijgaande mediarapportage (zie bijlage).

Mocht u vragen hebben over het artikel Doen, durven en data of heeft u zelf feedback op de communicatie van ActiZ tijdens de eerste coronaperiode, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Olfert Koning en/of Eric Bosman van ActiZ Mediarelaties & Public Affairs via pers@actiz.nl of via 085-0772099.

Bijlage:
mediarapportage coronacommunicatie maart_juni_def 14 juli.pdf

Categorieën
Algemeen

Cornawet ingediend bij de Tweede Kamer

Op 13 juli jl. heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd. De wet geldt in principe een halfjaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen.
Lees verder op Rijksoverheid.

Categorieën
Algemeen

VWS: instel­lingen en cliënten­raden kunnen langer tijd nemen voor afspraken medezeg­genschap

Sinds 1 juli is de Wmcz 2018 van kracht. Zorgorganisaties hebben nu een half jaar de tijd om afspraken over medezeggenschap vast te leggen. Gezien de coronacrisis vroegen LOC en brancheorganisateis eerder om verlenging van deze termijn. Dit verzoek heeft de minister niet gehonoreerd. Wel heeft VWS aangegeven coulant om te gaan met de implementatie van de wet.

Lees verder op LOC.

Categorieën
Algemeen

Update NOW-2 regeling

Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor een tijdvak van juni tot en met september. Het kabinet verlengt de NOW-regeling met vier maanden. De NOW-regeling is een onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet, omdat de economische gevolgen van de coronacrisis nog steeds aanhouden, is de regeling verlengd en hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen. Voor zorgwerkgevers blijft van toepassing dat er andere voorliggende voorzieningen van toepassing zijn voor compensatie van omzetverlies of extra kosten als gevolg van Corona. Actuele informatie hierover vindt u hier op de ActiZ website.

Lees verder op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Mirella Minkman: ‘Ga na de coronacrisis ook digital first’

‘Een belangrijke les die we tijdens de lockdown geleerd hebben’, zegt Vilans-bestuurder Mirella Minkman, ‘is dat een versnelde invoering van digitale technologie mogelijk bleek. Doe eerst wat digitaal kan, vul dan aan.’ Minkman spreekt in een recent verschenen interview met vakblad Zorg+Welzijn over het rapport Oud en zelfstandig in 2030, waarvoor zij in de commissie zit.

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Notitie zorgaanbieders Radicale Vernieuwing: Corona-lessen

Op verzoek van het ministerie van VWS brengen verschillende veldpartijen de geleerde lessen van de coronacrisis in kaart. Een kernteam van vertegenwoordigers van deelnemende zorgorganisaties aan Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg schreef een notitie met een overzicht van coronalessen voor de toekomt. Bijvoorbeeld om in een nieuwe crisissituatie geen algemene maatregelen voor de hele sector op te leggen, maar maatwerk per locatie mogelijk te maken. 

De geleerde lessen die vanuit de deelnemers van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg geformuleerd zijn spitsen zich toe op 4 thema’s.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

10 tips voor cliëntenraden in coronatijd

De coronatijd was ingrijpend voor verpleeghuizen. Gelukkig lijkt het ergste nu achter de rug. Huizen zonder besmettingen mogen de deuren weer openzetten. Dat gebeurt idealiter in goede afstemming met de cliëntenraad. Maar hoe laat je als cliëntenraad je stem horen in coronatijd? En hoe pols je je achterban? De versoepeling van de bezoekregeling was een mooie testcase. Drie cliëntenraden delen 10 tips.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Eerste resultaten van creatieve ideeën aanpak coronavirus

Door het creatieve idee van Do It Together zijn de eerste verticale tuintjes af; het resultaat van dagbesteding thuis. Het project FlexVisit maakte mogelijk dat veel ouderen in verpleeghuizen dankzij veilige bezoekcabines toch bezoek konden ontvangen. Verder leerden verpleegkundigen door virtual reality werken met COVID-patiënten. Een kleine greep uit de resultaten van 74 projecten die zijn gestart binnen de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

Lees meer op ZonMw.

Categorieën
Algemeen

Inspectie toetst zorgaanbieders op versoepeling coronamaatregelen

Op de persconferentie van 24 juni deed minister Hugo de Jonge een oproep aan alle verpleeghuizen die langer dan twee weken ‘coronavrij’ zijn: open de deuren weer voor bezoek. De afwegingen die zorgaanbieders moeten maken tussen veiligheid van de groep en vrijheid van het individu moeten ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) neemt de wijze waarop een zorginstelling omgaat met de versoepelingen nu mee in het toezicht.

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Zorgscala.nl vanaf nu een uitgebreid online platform

ZorgScala, vereniging van zorgaanbieders in de regio Haaglanden, heeft nu een uitgebreid online platform waar VVT-professionals terecht kunnen voor kennisdeling en samenwerking. Alle belangrijke thema’s uit hun beroepsveld komen aan bod; overzichtelijk, toegankelijk en toepasbaar. Een website met een scala aan functionaliteiten, in een frisse en hedendaagse vormgeving. Alle gebruikers van het platform kunnen de projecten, kennisdossiers, nieuwsitems, downloadable tools, activiteiten, werkgroepen en agenda’s makkelijk vinden, gebruiken, delen en beheren.  

Categorieën
Algemeen

Ministerie roept verpleeghuizen op: vermijd een algeheel bezoekverbod bij een nieuwe besmetting

Om verwarring en onnodig leed onder naasten tegen te gaan, adviseert het ministerie van volksgezondheid verpleeghuizen nadrukkelijk om bij coronabesmettingen niet meer helemaal op slot te gaan voor bezoek. 

Ook in verpleeghuizen heb je rekkelijken en preciezen: waar het ene verpleeghuis slechts een gang of afdeling afsluit als er corona wordt geconstateerd bij een bewoner of medewerker, gaat het andere verpleeghuis helemaal op slot voor bezoek bij een besmetting. 

Nu schept het ministerie voor volksgezondheid duidelijkheid: de tijd dat verpleeghuizen helemaal moeten sluiten voor bezoek is voorbij, ook als er een of meerdere besmettingen zijn. Als het kan, is het beter om alleen op de besmette afdeling het bezoek te beperken, adviseert het ministerie. 

Lees meer in TROUW.

Categorieën
Algemeen

Testen op het coronavirus (COVID-19)

Sinds 1 juni kan iedereen met milde klachten (hoesten, verkoudheid en/of koorts) door de GGD getest worden op het coronavirus (dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt). U kunt bellen voor een test met het landelijke telefoonnummer 0800-1202. 

GGD Haaglanden heeft in Nootdorp een locatie ingericht om mensen met klachten die passen bij de ziekte COVID-19 en die wonen of werken in de regio Haaglanden te testen. Ook kunt u in een mobiele testunit getest worden. Dat kan op werkdagen bij de Laan van de glazen stad 1 in Naaldwijk en bij HMC Antoniushove in Leidschendam.

Lees meer op de site van GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Online Dialoog – Duurzame en gezonde voeding in de zorg

Eten en drinken is ontzettend belangrijk in het leven van mensen. Niet alleen omdat we het nodig hebben voor onze gezondheid, maar ook het sociale component. Vanuit de Green deal streven zorgorganisaties, overheid en bedrijven naar een gezond en duurzaam voedingsbeleid in de zorg. Deze zomer is er een Online Dialoog over ‘Duurzame en gezonde voeding in de Zorg’. De initiatiefnemers nodigen cliëntenraden van harte uit om inzichten te delen rondom het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg. Kijk daarvoor op toekomstproef.nl

Het Coronavirus heeft ons eens te meer duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede gezondheid is. Door gezond te eten bouwen we weerstand op en kunnen we tegen een (extra) stootje. We hoeven daarom niet uit te leggen hoe belangrijk goede voeding in de zorg is.

Binnen de Green Deal streven zorgorganisaties, overheid en bedrijven al langer naar een gezond en duurzaam voedingsbeleid in de zorg. Met de Online Dialoog ‘Urgentie van Duurzame en Gezonde Voeding in de zorg’ verbinden we iedereen in de keten om met elkaar in gesprek te gaan en inzichten met elkaar te delen. Tot en met augustus kunnen betrokkenen uit de hele keten inzichten delen over het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg. Stichting Eten+Welzijn, in opdracht van Ministerie van VWS, roept agrariërs, leveranciers, cateraars, zorgprofessionals, bezoekers, bestuurders, patiënten en cliënten op om mee te denken. Want samen weten we meer, kunnen we meer en komen we verder. 

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

Poster maakt intimiteit bespreekbaar

Tijdens de coronacrisis voelden veel bewoners in verpleeghuizen zich eenzaam door de beperkte bezoekregeling. Volgens Noëlle Sant, adviseur van Vilans, is hierdoor het onderwerp ‘intimiteit en seksualiteit’ nog belangrijker geworden. Download de poster om het onderwerp bespreekbaar te maken. 

De poster (met infographic) kun je ophangen om meer bewustzijn te creëren over het onderwerp ‘intimiteit en seksualiteit’ of het bespreekbaar te maken. Je kunt reacties inventariseren met een formulier en het daarna in een teamoverleg of met een groep bewoners bespreken. 

Lees verder op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Gezondheid ouderen fors achteruit door coronamaatregelen

Coronamaatregelen zoals het bezoekverbod hebben grote gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en een consortium van onderzoekers.

Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen voelen zich eenzamer en psychisch kwetsbaarder dan voor de coronacrisis. Eén op de zeven bewoners is in meer of mindere mate eenzaam. Problemen met stemming en gedrag zijn verergerd en de kwaliteit van leven en algemene gezondheid zijn slechter geworden. Vooral bewoners die geen ernstige cognitieve aandoeningen hebben, ondervonden problemen.

Lees verder op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Coulance bij de implementatietermijn Wmcz

De vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 1 juli 2020 in werking getreden. De IGJ zal bij de implementatie van de Wmcz coulance tonen. Dat schrijft het ministerie van VWS als antwoord op het verzoek van ActiZ, LOC, VGN, de Nederlandse GGZ en Zorgthuisnl om vanwege de Covid19-crisis zorgorganisaties en cliëntenraden een ruimere termijn te gunnen om de medezeggenschapsregeling aan te passen aan de Wmcz 2018.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 53

ActiZ, Update coronavirus – 53

Categorieën
Algemeen

Coronamaatregelen: veranderingen voor mantelzorgers per 1 juli

Vanaf 1 Juli is er een nieuwe stap gezet in de corona aanpak. Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Lees meer op Mantelzorg.nl.

Categorieën
Algemeen

Evaluatie coronacrisis verpleeghuizen: 5 belangrijke lessen

“Het is niet uit te leggen dat verpleegkundigen en verzorgenden die in verpleeghuizen of in de wijk werken lange tijd nauwelijks over beschermende middelen beschikten. Dit mag nooit meer gebeuren.” Dat zegt V&VN-bestuurder Conny van Velden, terugkijkend op de coronapiek. V&VN stuurde vandaag samen met Verenso, Actiz en Zorgthuisnl een brief naar de Tweede Kamer met daarin vijf belangrijke geleerde lessen uit de coronacrisis in verpleeghuizen en adviezen en vragen aan minister Hugo de Jonge van VWS. 

Conny van Velden: “De verontrustende berichten van verpleegkundigen en verzorgenden over de tekorten aan  beschermende middelen, testen én onduidelijke richtlijnen stroomden begin maart binnen op ons V&VN meldpunt. Nu de grootste piek voorbij is, en verpleegkundigen en verzorgenden na de enorme krachtsinspanning die zij leverden terugkeren naar hun reguliere werkzaamheden, is er ruimte om te evalueren.”

Lees meer op V&VN.

Categorieën
Algemeen

‘We voelden ons vergeten’

Hadden het RIVM en de regering wel door dat afstand houden onmogelijk is voor verzorgenden in verpleeghuizen en in de wijk? Marita de Kleijne-Peters, verzorgende IG in een verpleeghuis en voorzitter van het platform V&VN Verzorgenden, kijkt terug op hectische weken. ‘Even koffiedrinken was er niet meer bij, want het mondkapje mag niet af.’

“De vraag die mij de afgelopen weken elke dag bezig heeft gehouden is: hoe kan ik mijn werk zo goed, maar vooral zo menselijk mogelijk blijven doen? Hoe kun je de benodigde zorg blijven bieden als alles anders is? Als aan de ene kant de zorg wordt afgeschaald en aan de andere kant er taken bijkomen? Als je werk bestaat uit aanraken, een zachte streek langs een wang om een cliënt wakker te maken, of een hand op een schouder om iemand gerust te stellen, maar dat niet meer kan? Ik durf wel te zeggen dat het mij, en al mijn collega’s verzorgenden in verpleeghuizen en de wijkverpleging is gelukt. En dat zegt eigenlijk alles over ons doorzettingsvermogen, flexibiliteit, en vooral de passie voor ons vak. Want makkelijk was het niet. Zeker in het begin.”

Lees meer op V&VN.

Categorieën
Algemeen

Corona en regeldruk: wat zijn de effecten?

Veel zorgregels zijn tijdens de coronacrisis versoepeld. Nu het hoogtepunt van de crisis achter ons ligt, zijn wij benieuwd naar jouw ervaring met regeldruk ten tijde van de crisis. Vul de poll in. Vanwege de coronacrisis hebben verschillende zorgtoezichthouders besloten om zorgmaatregelen te versoepelen. Hoe zit dat in jouw organisatie Merk jij meer regelruimte in jouw werk? We zijn benieuwd. Vul de poll in en laat weten hoe jij de regeldruk ervaart tijdens de coronacrisis.

Categorieën
Algemeen

IGJ houdt zicht op openstel­ling bezoek in verpleeg­huizen

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd licht vandaag in een nieuwsbericht toe hoe zij zicht houden op de openstelling van bezoek in verpleeghuizen:

“Sinds 24 juni zijn alle verpleeghuizen die langer dan twee weken vrij zijn van besmettingen met Covid-19 weer open voor bezoek. Zorgaanbieders moeten cliënten en hun naasten de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten binnen en buiten de zorginstelling. De afwegingen die zorgaanbieders hierin moeten maken tussen veiligheid van de groep en vrijheid van het individu moeten ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner. De IGJ vindt het belangrijk dat hierin de juiste afwegingen worden gemaakt. Dat betekent dat de IGJ de wijze waarop een zorginstelling omgaat met de versoepeling van de eerdere maatregelen meeneemt in haar toezicht.

Brancheorganisaties hebben een handreiking geschreven om zorgorganisaties hierbij handvatten te bieden. De randvoorwaarden uit de handreiking gelden voor die verpleeghuizen die nog niet volledig open zijn voor bezoek vanwege (recente) besmetting met Covid-19. De handreiking schetst een perspectief over volgende faseringen in de versoepeling van de bezoekregeling. Eerder heeft het kabinet vastgesteld dat de versoepeling van de bezoekregeling onvermijdelijke risico’s met zich meebrengt. Dit vraagt van zorgaanbieders een weloverwogen gefaseerde en gecontroleerde aanpak waarbij deze risico’s geminimaliseerd worden. Minstens zo belangrijk is de verbinding met de kwaliteit van de zorg, de geboden zorg moet ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner.

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

De positieve bijvangst van de coronacrisis: MDO’s via beeldbellen

Wat neemt ouderenzorgorganisatie Tangenborgh mee uit de coronacrisis? Dat een MDO (Multidisciplinair overleg) via beeldbellen een blijvende optie wordt in hun repertoire. Want het heeft onvermoede voordelen. Zeker als je – zoals Tangenborgh – MDO’s organiseert op het moment dat de situatie van een bewoner daar om vraagt. Manager behandeling en zorg Jefke van den Bor en manager zorg en facilitair Gemma Bruins: ‘Dochters en zonen die ver weg wonen kunnen makkelijker aansluiten.’

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Coronaregeling zorgverzekeraars voor zorgaanbieders wijkverpleging

Grotere zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (grz) en eerstelijnsverblijf (elv) kunnen nu ook gebruikmaken van een coronaregeling van zorgverzekeraars. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben overeenstemming bereikt over een regeling. De regeling biedt compensatie voor gederfde inkomsten en extra kosten door de uitbraak van het coronavirus, en is bedoeld voor aanbieders met een jaaromzet hoger dan 10 miljoen euro. In een brief informeert Zorgverzekeraars Nederland zorgaanbieders meer gedetailleerd.  

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Eerste geleerde lessen aanpak coronacrisis verpleeghuizen

Welke eerste lessen vallen er te trekken uit de aanpak van de uitbraak van het coronavirus voor de zorg voor ouderen? Met die insteek bundelden beroepsverenigingen Verenso en VenVN en brancheverengingen ActiZ en Zorgthuisnl hun ervaringen. Wat kunnen we ervan leren voor de zorg in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en de wijkverpleging en wat is daarvoor nodig?

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Tweede REISadvies ‘Oud en zelfstandig in 2030’: leer van corona

De commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ onder leiding van Wouter Bos overhandigt vandaag het definitieve reisadvies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ aan de Tweede Kamer. Eén van de vier centrale oproepen uit dit rapport is: trek lering uit de coronacrisis!

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Potentieel benutten door ‘bekwaam is bevoegd’

Het personeelstekort in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, is groot en groeit nog steeds door de toenemende vergrijzing. Als we het adagium ‘bekwaam is bevoegd’ toepassen in de zorg biedt dit mogelijkheden voor de ouderenzorg. In ‘Feiten en fabels over bekwaam en bevoegd’ zetten we hardnekkige vooroordelen op een rij en bieden we inzicht in de mogelijkheden vanuit de wetgeving. 

De toenemende vergrijzing, een stijgend tekort aan zorgpersoneel, meer gebruik van technologie en een veranderende zorgvraag. Dat zijn de huidige en toekomstige uitdagingen voor werkgevers in de ouderenzorg. Er wordt veel energie gestoken in meer instroom, anders en op maat opleiden en het creëren van nieuwe functies. Vraag is of dat genoeg is om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden en om nieuwe en huidige medewerkers te binden en boeien.
De coronacrisis heeft tot versnelde inzichten geleid in de inzet, flexibiliteit én mogelijkheden van medewerkers. Wat blijkt? Er is nog veel onbenut potentieel bij zittende medewerkers.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

ActiZ positief over financiële opsteker voor zorgmedewerkers

Het is positief dat zorgmedewerkers 1000 euro bonus krijgen. Verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers in de zorg thuis en verpleeghuizen hebben de afgelopen periode bergen werk verzet. De zorg voor ouderen en chronisch zieken kan niet stopgezet worden en ging ondanks de uitbraak van covid-19 onverminderd door. Een beloning voor deze inzet is volgens ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties op zijn plaats. Het ministerie van VWS kondigde de bonus aan op verzoek van de Tweede Kamer.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Bonus voor unieke inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus van 1000 euro netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht. 

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dus de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren. 

Lees meer op de Rijksoverheid.nl.

Categorieën
Algemeen

Niet beschuldigen maar empathie tonen

Veeg emotionele spanningen in de ouderenzorg niet onder het tapijt, maar maak ze bespreekbaar, bepleit Tineke Abma, directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Participatie & Diversiteit aan Amsterdam UMC.

Lees meer in TROUW.

Categorieën
Algemeen

‘Cliëntenrechten zijn de afgelopen maanden geparkeerd’

Zorginstellingen hebben sinds de start van de coronacrisis te weinig oog gehad voor de positie van hun cliënten. Jurist Brenda Frederiks pleit voor ‘differentiatie’ en dat had al veel eerder gekund. ‘Het leek wel alsof mensen zelf niets meer te zeggen hadden.’0

‘Een vacuüm’, zo noemt jurist Brenda Frederiks, gespecialiseerd in de Wet zorg en dwang, de situatie waarin intramurale zorginstellingen voor ouderen en voor mensen met een beperking sinds de start van de coronacrisis verzeild zijn geraakt. Ze toonde zich de afgelopen weken in diverse media kritisch over de situatie van cliënten van deze organisaties. Ze noemt het ‘billijk’ dat zorgprofessionals in de eerste weken van de crisis zoekende waren. ‘De druk was heel hoog, de situatie onbekend. Maar zorginstellingen zijn veel te lang in die eerste reflex blijven hangen.’

Lees meer op ZorgWelzijn.

Categorieën
Algemeen

Advies: geen landelijk bezoekverbod verpleeghuizen bij tweede golf

Het landelijke bezoekverbod voor verpleeghuizen, dat van maart tot en met meiin verband met het coronavirus werd ingesteld, leidde tot schrijnende situaties. Verpleeghuizen moeten daarom ruimte krijgen om hun eigen bezoekregeling te bepalen. Dat is de belangrijkste aanbeveling van een groep Leidse en Groningse onderzoekers in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

De wetenschappers onderzochten de corona-aanpak van tientallen verpleeghuizen. Volgens de Leidse hoogleraar ouderenzorg Wilco Achterberg geeft het onderzoek een goed beeld van wat er van dag tot dag speelde in de zorginstellingen.

Uit het onderzoek blijkt dat aan het begin van de coronacrisis het “enorme gebrek” aan beschermende middelen voor onrust bij het zorgpersoneel zorgde. Daarnaast leidden verschillen in adviezen van het RIVM en de GGD tot verwarring. Bewoners vonden de rust door de bezoekregeling aanvankelijk prettig, maar ervoeren al snel eenzaamheid.

Lees meer op NOS.nl.

Categorieën
Algemeen

25 besmettingen in verpleeghuis Maassluis

Het aantal besmettingen in het verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis is gestegen naar 25. Woensdag waren het er nog zes. Het gaat om zeventien bewoners en acht medewerkers, meldt de Argos Zorggroep, waaronder het huis valt.

Nadat de eerste besmettingen waren vastgesteld, werd direct weer een bezoekverbod ingesteld, schrijft Rijnmond. De regeling was anderhalve week eerder versoepeld. “Alle huizen van Argos Zorggroep waren tot voor kort corona-vrij. Met het openstellen van de huizen voor bezoek, lopen we meer risico het virus binnen te halen”, zegt Argos Zorggroep. “Elke beweging van buiten naar binnen is een kans voor het virus om mee te komen. We hopen dat het contactonderzoek hier meer inzicht in zal geven.”

Alle medewerkers, vrijwilligers en bewoners van de Tweemaster worden getest. Ook voert het verpleeghuis samen met de GGD een bron- en contactonderzoek uit om te achterhalen bij wie de uitbraak begon.

De besmette patiënten zijn ondergebracht op een speciale corona-afdeling van Argos in Vlaardingen. Medewerkers en vrijwilligers die besmet zijn geraakt of symptomen hebben zijn momenteel niet aan het werk.

NOS.nl

Categorieën
Algemeen

Nieuwe deadline aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019: 1 november

Op 23 juni j.l. heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe deadline voor gegevensaanlevering verslagjaar 2019 vastgesteld op 1 november 2020. De IGJ en NZa zijn op de hoogte van dit uitstel.

Eerder was, vanwege de Covid-19 crisis, de deadline voor de gegevensaanlevering verpleeghuiszorg over verslagjaar 2019 uitgesteld. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, ZorgthuisNL, V&VN en Verenso) heeft nu in goed overleg met de brancheorganisaties en hun achterbannen besloten tot de nieuwe deadline van 1 november 2020. Deze nieuwe deadline geldt zowel voor de indicatoren basisveiligheid, de NPS, de indicatoren personeelssamenstelling als de url-link naar het kwaliteitsverslag 2019.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

3 vragen over ventilatoren in zorginstellingen

De temperatuur tikt de dertig graden aan, dus de ophef was groot toen bekend werd dat het niet raadzaam is om een ventilator aan te zetten in het verpleeghuis. Hoe zit dit precies? 3 vragen op een rij.

Lees meer op TVV.

Categorieën
Algemeen

Infographic en draaiboek: herstelzorg na corona

Over het herstelproces na corona wordt langzaam meer bekend. Het verloop en duur van herstel kan erg variëren. Soms knapt een cliënt eerst op en krijgt daarna een terugval. Ook kan het herstelproces erg lang duren. Vilans maakte een draaiboek herstelzorg, voorbeeldzorgplannen en een informatiebrief voor cliënten.

Lees meet op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Analyse: experts crisisteams blikken terug op coronamaatregelen

Welke genomen maatregelen zijn volgens multidisciplinaire experts het belangrijkst bij een corona-uitbraak in het verpleeghuis? Wekelijks analyseren onderzoekers van de academische ouderenwerkplaatsen UNC-ZH en UNO-UMCG in opdracht van het ministerie van VWS de notulen van crisisteams van verpleeghuizen. Hieruit blijkt de verscheidenheid aan maatregelen die genomen wordt groot is. Bovendien blijkt dat crisisteams met vragen blijven zitten. Er is behoefte aan meer concrete adviezen. Daarom zijn de maatregelen door multidisciplinaire expertpanels geprioriteerd. Zo ontstaat een selectie maatregelen die bij een (nieuwe) corona-uitbraak binnen het verpleeghuis direct aan te bevelen zijn.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Digitale vaardigheden: Publicatie over verschillende persona’s verschenen

In de zorg wordt steeds meer met digitale middelen gewerkt. Het is dus belangrijk dat zorgprofessionals de meerwaarde van die middelen zien en ze ook werkelijk gebruiken.Maar hoe pak je dat aan als organisatie en waar moet je rekening mee houden? Vilans e.a. vroegen zorgprofessionals wat hen helpt en belemmert. Dit levert persona’s op die in de publicatie worden beschreven. Rekening houden met deze ‘doelgroepen’ leidt tot een grotere kans dat digitale middelen ook daadwerkelijk gebruikt worden.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Extra handen nodig? Maak nu gebruik van de ‘voordelige’ beschikbaarheid van KLM en Rode Kruis medewerkers!

Via de Nationale Zorgklas zijn groepen medewerkers van de KLM en het Rode Kruis getraind. Met deze groepen is afgesproken dat zij na het afronden van de training voor tenminste 2 maanden en voor 24 uur per week beschikbaar zijn voor vrijwilligerswerk in de VVT. Voor KLM-personeel geldt dat zij opgeleid zijn om in crisissituaties te handelen en dat zij hospitality hoog in het vaandel dragen. Voor de Rode Kruis medewerkers geldt dat zij vaak al vertrouwd zijn met het verrichten van zorgtaken.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 52

ActiZ, Update coronavirus – 52

Categorieën
Algemeen

Aanvragen continuïteitsbijdrage mogelijk tot en met 14 juli

Een groot aantal zorgaanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro komt sinds 15 mei in aanmerking voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Het is voor deze groep zorgaanbieders nog tot en met dinsdag 14 juli mogelijk om een continuïteitsbijdrage aan te vragen. Zorgverzekeraars hebben met de bijdrage, die betrekking heeft op de periode 1 maart tot en met 30 juni, inmiddels duizenden zorgaanbieders kunnen helpen. 

Zorgaanbieders met een omzet kleiner dan tien miljoen hebben vanaf vandaag dus nog drie weken om een continuïteitsbijdrage aanvragen. Zorgverzekeraars verwachten hiermee zorgaanbieders voldoende in de gelegenheid te hebben gesteld om een bijdrage aan te vragen.

Lees meer op ZN.

Categorieën
Algemeen

‘Te vroeg om verpleeghuizen helemaal te openen’

Verpleeghuizen kunnen soms best wat soepeler zijn bij het toelaten van bezoek voor bewoners, maar “het is nog te vroeg om helemaal open te gaan”. Dat zegt Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde. Volgens de vereniging zijn de risico’s van het coronavirus nog niet verdwenen en blijft het gevaar van een tweede golf bestaan.

De situatie is in de afgelopen weken wel flink verbeterd, benadrukt de vereniging. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen neemt af en er zijn genoeg beschermingsmiddelen en coronatests beschikbaar. Wel vindt Verenso dat er meer gegevens over coronagevallen per regio beschikbaar moeten zijn. Verpleeghuizen en de overheid kunnen dan snel ingrijpen bij een nieuwe uitbraak.

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

Verpleeghuizen zitten klem tussen corona en hitteadvies

Verpleeghuizen worstelen met het Nationaal Hitteplan nu het RIVM adviseert om terughoudend te zijn met het gebruik van ventilatoren vanwege het gevaar van coronabesmetting. Met name in oude huizen zijn ventilatoren de enige gebouwelijke voorziening die verkoeling kunnen brengen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) activeert vanaf woensdag 24 juni 2020 het Nationaal Hitteplan voor een deel van Nederland. Het hitteplan geldt voor de provincies Limburg, Noord Brabant, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. Het RIVM roept instanties en burgers op extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen door het warme weer te beperken.

Lees meer op Skipr.

Categorieën
Algemeen

De Jonge: verpleeghuisbewoner heeft recht op bezoek

Verpleeghuisbewoners hebben het recht om bezoek te kunnen ontvangen. Nu het grootste gevaar van het coronavirus is geweken, moeten verpleeghuizen dat waar mogelijk toelaten, vindt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Dat verpleeghuizen “de schrik nog in de benen” hebben, begrijpt de minister wel. “Geef ze even de tijd om het te regelen.” Maar als het nodig is kan de inspectie afdwingen dat verpleeghuizen bewoners weer toestaan bezoek te ontvangen en erop uit te gaan. Al wil De Jonge “niet gelijk in zulke termen spreken”, zei hij na nieuw coronacrisisberaad van het kabinet.

Verpleeghuizen gingen in maart op slot voor bezoek om de opmars van het coronavirus daar te stoppen. Sinds 25 mei mochten bewoners weer één vaste bezoeker ontvangen, mits op hun locatie geen coronabesmettingen waren. Half juni werden de landelijke regels verder versoepeld: verpleeghuizen kregen de vrijheid om weer zelf beleid te maken over bezoek.

Sommige instellingen houden echter nog altijd strenge regels aan. Een aantal bewoners en familieleden eiste daarom van De Jonge dat hij die verpleeghuizen tot de orde zou roepen.

Ouderenbond ANBO noemt het loslaten van beperkingen in verpleeghuizen “goed nieuws, maar ook spannend”. Directeur-bestuurder Liane den Haan vindt het “heel fijn” dat meerdere mensen tegelijk op bezoek kunnen komen. De ANBO roept verpleeghuizen op duidelijk te communiceren over de manier waarop bezoek het beste kan plaatsvinden. “We krijgen veel telefoontjes van mensen die het verwarrend en lastig vinden dat het in het ene verpleeghuis anders geregeld is dan in het andere.”

Verder benadrukt de ANBO dat verpleeghuisbewoners zeer kwetsbaar zijn en iedereen zich aan de regel van 1,5 meter afstand moet houden. “Niemand wil dat er een nieuwe besmettingshaard ontstaat en het verpleeghuis de bezoekregeling weer moet aanscherpen of opnieuw dicht moet.” (ANP)

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 51

ActiZ, Update coronavirus – 51

Categorieën
Algemeen

Steeds meer bezoek mogelijk in verpleeghuizen

In alle verpleeghuizen zonder coronabesmettingen zijn inmiddels meerdere bezoekers per verpleeghuisbewoner welkom. Dat blijkt uit een peiling van branchevereniging ActiZ onder 450 verpleeghuislocaties. Eerdere inzet van ActiZ leidde tot vervroeging van de aanvankelijke versoepelingsdatum: van 15 juli naar 15 juni. Ook kregen verpleeghuizen lokaal de ruimte om hun deuren in overleg met zorgprofessionals en bewoners te openen voor meer bezoek.

Lees meer op Actiz.

Categorieën
Algemeen

Kort geding tegen de Staat om bezoekregeling verpleeghuizen van de baan

Het kort geding tegen de Staat om de bezoekregeling in verpleeghuizen is van tafel. Dat meldt advocaat Liesbeth Zegveld na een gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Namens bewoners en familieleden eiste Zegveld een uitspraak van minister Hugo de Jonge dat zorginstellingen de rechten van de bewoners moeten respecteren.

Lees meer op NOS.

Categorieën
Algemeen

Vragen en antwoorden hitte en COVID-19, RIVM

Vragen en antwoorden hitte en COVID-19, RIVM

Categorieën
Algemeen

Hitteplan en corona: ‘Gebruik uit voorzorg geen ventilator’

Nu de zomer officieel begonnen is, stijgen de temperaturen flink. Daarmee neemt ook de kans op hittegolven toe. Het moment waarop in veel zorgorganisaties de ventilatoren weer tevoorschijn komen. Maar is het gebruik van ventilatoren in tijden van corona wel zo verstandig? Hoe zorg je voor veilige ventilatie en voorkom je tegelijkertijd de verspreiding van het virus?

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

GGD Haaglanden: Het wordt warm! Nationaal hitteplan van kracht

U krijgt deze mail omdat uw organisatie of stichting werkt met mensen die gezondheidsrisico’s kunnen ondervinden van hitte. De komende dagen is ook in de regio Haaglanden het Nationaal Hitteplan van kracht, waarschijnlijk tot zaterdag 27 juni. Aanhoudend warm weer kan een bedreiging zijn voor de gezondheid van kwetsbare mensen. GGD Haaglanden wil u informeren over wat uw organisatie tijdens de hitte in de komende periode kan doen om gezondheidsproblemen te helpen voorkomen. 

Lees verder in de nieuwsbrief van GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Zorg en ondersteuning thuis nog niet op het oude niveau

Nu de coronacrisis op zijn retour lijkt komt ook de zorg thuis weer op gang. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder ruim 8.000 mensen. Van hen kregen er 1.061 zorg voor zichzelf of voor een naaste voor de crisis  en/of ondersteuning thuis van de wijkverpleging en/of thuiszorg. 

Van deze groep kreeg 39% tijdens de coronacrisis minder of geen zorg en/of ondersteuning meer. Inmiddels is bij 19% van deze groep de zorg weer opgestart en zal dit bij 12% op korte termijn gebeuren. Bij 69% is de zorg en/of ondersteuning echter nog niet op het oude niveau; 28% hiervan krijgt minder zorg en 41% helemaal geen zorg.

171 deelnemers hebben sinds de coronacrisis helemaal geen zorg en/of ondersteuning meer. Het gaat dan om zaken als wondverzorging, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging (wassen en aankleden), geestelijke hulp, stomazorg en medicatie geven. Driekwart van de groep die nog zonder zorg zit, heeft al vanaf het begin van de coronacrisis geen zorg meer aan huis.

Lees meer op de site van Patiëntenfederatie.

Categorieën
Algemeen

MantelzorgNL lanceert handige app voor mantelzorgers

Met welke corona-maatregelen moet ik rekening houden? Waar kan ik terecht met juridische vragen? Wat is er financieel geregeld? Hoe combineer ik werk en mantelzorg? Wat moet ik doen als ik het even niet meer zie zitten? 

Voor deze vragen kon je al terecht op de website van MantelzorgNL of de Mantelzorglijn. Maar nu kun je je antwoorden ook makkelijk vinden op de nieuwe app van MantelzorgNL. Deze app is in samenwerking met Menzis Zorgkantoor ontwikkeld, zodat mensen die zorgen voor een naaste op een eenvoudige en snelle manier informatie kunnen vinden en op de hoogte kunnen blijven van relevant nieuws. 

Lees meer op Mantelzorg.nl.

Categorieën
Algemeen

‘Corona is lastig uit te leggen’

Cato Habets (30) werkt als sociaalpedagogisch werker bij Middin met mensen met een beperking. Ze zit in het derde jaar van de hbo-v en kon meedraaien in het verpleegkundig coronateam. ‘Heel uitdagend.’

“Toen ik hoorde dat er een speciale unit kwam voor cliënten met corona heb ik me meteen aangemeld. Het leek me een goede ervaring voor mijn opleiding. Middin stelde een team samen van vijftien mensen. Op de unit gaven we specialistische zorg aan negen cliënten met corona, waarbij we onder meer saturatie en pols monitorden, en extra zuurstof gaven. De meesten van hen hadden een verstandelijke beperking.

Acute zorg verlenen bij ernstig zieke mensen ligt me goed, heb ik ontdekt. Je moet kritisch observeren, zorg op maat geven en snel schakelen met artsen. Ook klinisch redeneren vond ik interessant. Eén vrouw wilde steeds haar zuurstofbril niet in haar neus en toen ineens wel. We overlegden samen: waardoor zou dat komen? Ook belden we de begeleiders van de locaties waar de cliënten woonden om meer informatie te krijgen. Heel uitdagend allemaal, ik heb er veel van geleerd.”

Lees meer op V&VN.

Categorieën
Algemeen

Hitteplan: ben jij voorbereid?

De komende dagen gaan we richting tropische temperaturen. Hoewel sommigen het zomerse weer heerlijk vinden, kunnen de hoge temperaturen ook zorgen voor gevaarlijke situaties bij mensen die zorg nodig hebben. Ben jij voorbereid op de hitte? En waar moet je op letten bij risicogroepen voor COVID-19?

Omdat het volgens de voorspellingen van het KNMI de komende dagen extra warm wordt, is het Nationaal Hitteplan vanaf woensdag 24 juni geactiveerd in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Het is extra van belang om tijdens een hittegolf uitdroging of oververhitting van bewoners, cliënten en patiënten te voorkomen.

“Ik heb het weleens fout zien gaan,” vertelt wijkverpleegkundige Caroline Smeets. “Uitdrogen kan binnen een halve dag gebeuren, zeker als iemand thuis woont. Je kunt er niet de hele dag naast gaan staan om te controleren of iemand voldoende drinkt.”

Door de warmte kunnen mensen onder andere last krijgen van duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en flauwte. Een aantal belangrijke tips die je kunt toepassen om klachten die door de warmte worden veroorzaakt te voorkomen.

Lees meer op V&VN.

Categorieën
Algemeen

Begrijpelijke informatie over coronavirus – update nr. 8

De begrijpelijke informatie over het coronavirus wordt geregeld geactualiseerd en opnieuw getest. Ook zijn er vertalingen beschikbaar. Met deze nieuwsbrief houdt Pharos u de hoogte van aanpassingen en nieuwe producten.

Lees meer op Pharos.

Categorieën
Algemeen

Tips communicatie met verwanten rondom coronamaatregelen

CCE-consulent Rob Mulder geeft zorgprofessionals in een video uitleg en tips over de communicatie met familie rondom de uitvoering van de (versoepeling van) de bezoekregeling en andere coronamaatregelen. Uitgangspunt hierbij is: aandacht voor relationele aspecten van communicatie en wederzijds begrip voor de moeilijke situatie. Centraal staat de vraag: hoe geef je als zorgmedewerkers opnieuw het contact met de familie en naasten vorm, nu deze met de versoepeling van de coronamaatregelen weer meer aanwezig zullen zijn binnen de zorginstelling. 

Rob Mulder geeft vanuit het CCE advies aan zorgmedewerkers in situaties waarin er schuring is tussen familieleden en zorgmedewerkers. Hij verzorgde begin juni namens het CCE een live webinar over relationele aspecten.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Nationaal Hitteplan actief

Het RIVM activeert vanaf woensdag 24 juni 2020 het Nationaal Hitteplan voor een deel van Nederland. Het hitteplan geldt voor de provincies Limburg, Noord Brabant, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept instanties en burgers op extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen door het warme weer te beperken. 

Het omgaan met hitte is een belangrijk punt van aandacht bij de zorg voor ouderen thuis en in verpleeghuizen. Hitte brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor bewoners van verpleeghuizen en kwetsbare groepen mensen.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Digitale vaardigheden: Publicatie over verschillende personada’s verschenen

In de zorg wordt steeds meer met digitale middelen gewerkt. Het is dus belangrijk dat zorgprofessionals de meerwaarde van die middelen zien en ze ook werkelijk gebruiken.

Maar hoe pak je dat aan als organisatie en waar moet je rekening mee houden? Vilans e.a. vroegen zorgprofessionals wat hen helpt en belemmert. Dit levert personada’s op die in de publicatie worden beschreven. Rekening houden met deze ‘doelgroepen’ leidt tot een grotere kans dat digitale middelen ook daadwerkelijk gebruikt worden.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde blijft hele jaar beschikbaar

Verenso en ActiZ zijn blij dat de Supporthelpdesk ouderengeneeskunde het hele jaar in alle regio’s beschikbaar blijft voor Specialisten Ouderengeneeskunde. Het inschakelen van de helpdesk zorgt tijdens de zomerperiode voor voldoende rust en meer veerkracht, waardoor Specialisten Ouderengeneeskunde beter toegerust zijn voor een eventuele tweede coronapiek later dit jaar. 

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Monitor bezoekregeling: bewoners fleuren op, maar implementatie vergt tijd

De verruiming van de bezoekregeling is op gang en wordt positief ontvangen, maar de implementatie vergt tijd, om zowel praktische redenen als angst voor besmettingen bij de locaties. Dit blijkt uit de tweede rapportage over de monitoring van de bezoekregeling door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Er zijn tot 6 juni geen nieuwe besmettingen gemeld op de locaties die aan de monitor deelnemen.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Zorgorganisaties spannen kort geding aan tegen inkoopbeleid Wlz

In elk geval vijf bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze doen dit over het inkoopbeleid voor langdurige zorg voor de jaren 2021 – 2023. De bezwaren van de zorgorganisaties richten zich op de kortingen op het tarief die de zorgkantoren in het nieuwe inkoopbeleid opleggen. Op 10 september dient het kort geding bij de rechtbank in Den Haag. Branchevereniging ActiZ begrijpt de bezwaren over het inkoopbeleid van de leden goed. ActiZ wil een gedragen toekomstperspectief voor de verpleeghuiszorg en financiering die hierop aansluit en inspeelt. Het nieuwe inkoopbeleid voor langdurige zorg ontbeert dit.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

‘Dashboard coronavirus’ toegevoegd aan Kijk op COVID-19

ActiZ stelt cijfers over COVID-19, die voor de VVT het meest relevant zijn, beschikbaar via Kijk op COVID-19. Hier zijn twee eigen producten (Voorspelling en Regionale cijfers) te vinden en daarnaast links naar een aantal bronnen en informatiepagina’s van derden (via tabblad “Links”). Sinds deze week is ook het nieuwe ‘Dashboard coronavirus’ van de overheid toegevoegd aan het tabblad “Links”. In dit dashboard zijn verpleeghuiscijfersopgenomen, waar op dit moment de dalende trendlijnen te zien zijn met het aantal gemelde bewoners in verpleeghuizen dat in Nederland positief getest is, en het aantal dat overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Grote belangstelling voor webinar wijkverpleging

Vanwege de coronacrisis zjin de informatiedagen zorgcontractering vervangen door verschillende webinars. 

Op 15 juni vond het webinar ‘Contractering en financiering wijkverpleging’ plaats, dat u hier terug kunt kijken. Onderaan dit bericht vindt u ook de presentatieslides en enkele links naar handige documenten of websites. 

In het webinar is ingegaan op de volgende onderwerpen:  

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Stand van zaken Balansbudget

Door de corona-crisis heeft het uitwerken van het Balansbudget enige tijd stil gelegen, maar inmiddels is de werkgroep weer gestart. De verwachting is dat er in september 2020 nieuwe wetgeving is, zodat we ook de contouren voor de regelingen kunnen gaan vaststellen. Ondanks de vertraging verwachten we voor de volgende cao-onderhandelingen in 2021 de uitwerking gereed te hebben. 

De werkgroep Balansbudget werkt niet alleen de cao-afspraken uit rondom Balansbudget, maar ook rondom Landingsbaan en het pensioen na 45 jaar werken in zorg en welzijn. ActiZ is als sociale partner, samen met de vakbonden, PFZW/PGGM en Zorgthuisnl  betrokken, evenals enkele ActiZ-leden.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Kunst in de zorg ten tijde van corona

Een week na de kick-off van het onderzoek ‘Kunst in de Zorg’ op 5 maart 2020 zorgde het coronavirus voor een koerswijziging. Met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen, zijn veel van de vijftien kunstinitiatieven en de vier kunstprogramma’s die aan het onderzoek meewerken niet tot nauwelijks haalbaar. Toch weten de diverse kunstenaars een alternatieve invulling te geven aan hun activiteiten. Amsterdam UMC en Leyden Academy on Vitality and Ageing doen vervolgens onderzoek naar de waarde van kunst in crisistijd, en wat kunstenaars in deze moeilijke tijden kunnen betekenen voor de ontlasting van medewerkers in de (mantel)zorg.

Lees meer op Leyden Acadamy.

Categorieën
Algemeen

De impact van het COVID-19 virus op het dagelijkse leven van Marokkaanse migrantenouderen

Er is veel aandacht voor de gevolgen van het coronavirus en de vanuit de regering getroffen maatregelen voor de ouderen. Migrantenouderen komen er echter bekaaid vanaf, terwijl zij tot de meest kwetsbaren behoren. Dit was voor ons de aanleiding om een verkennend onderzoek te doen naar de ervaringen van Marokkaanse ouderen.

Migrantenouderen: een vergeten groep

Er is op dit moment een maatschappelijke shutdown: tot 1 september mogen er geen evenementen doorgaan, musea, horeca, middelbare scholen en universiteiten blijven voorlopig dicht en de zorg- en welzijnsinstellingen hebben hun deuren moeten sluiten voor bezoekers. Het motto is ‘sociale onthouding’ (social distancing) door zoveel mogelijk thuis te blijven en bezoek te beperken. Deze maatregelen gelden voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid, sociaaleconomische- en etnische achtergrond. Echter, de impact ervan op het dagelijks leven kan voor mensen verschillend uitpakken en ook is er meer aandacht voor de ene dan voor de andere groep.

Vrij snel na de eerste coronamaatregelen ontstond er bezorgdheid over de situatie van vooral ouderen. Zij hebben een grotere kans om door het coronavirus ziek te worden of te overlijden, met onrust en angst tot gevolg. Gezellig met vrienden er op uit en knuffelen met de kleinkinderen zitten er voorlopig niet in en velen moeten verder zonder of met minder formele en informele zorg en praktische steun. Hoewel er een verschil is tussen ‘alleen zijn’ en ‘eenzaam zijn’, is de verwachting dat veel ouderen zich eenzamer voelen dan normaal.

Lees verder op GERON.

Categorieën
Algemeen

Ook Nederland onderschatte uitbraak coronavirus

Ook Nederland onderschatte het coronavirus dat eind vorig jaar opdook in China. De illusie dat ons land goed voorbereid was leidde tot inschattingsfouten en fatale blinde vlekken, blijkt uit een reconstructie van NRC.

Door overmatig vertrouwen in het eigen zorgsysteem reageerde Nederland veel te traag op het nieuwe coronavirus, blijkt uit ruim honderd gesprekken die de krant in drie maanden voerde met tientallen betrokkenen. Pas nadat het virus zich onder duizenden Nederlanders had verspreid, greep de overheid in – wakker geschud door berekeningen die een Brabantse arts-microbioloog op eigen houtje maakte.

Zonder de ‘intelligente lockdown’ die er toen kwam, hadden naar schatting zo’n 23.000 mensen naar de intensive care gemoeten. Doordat alle aandacht uitging naar de intensive care, werd verzuimd de verpleeghuizen toe te rusten op bescherming van de bewoners tegen het virus. Bijna de helft van de ruim zesduizend vastgestelde Nederlandse coronadoden overleed daar.

Improvisaties van rond de klok werkende ambtenaren en ziekenhuizen die regels en protocollen opzij zetten, hielpen een grotere ramp voorkomen. (ANP)

Categorieën
Algemeen

Leveringsproblemen in de zorg kunnen voorkomen worden

De beschikbaarheid en levering van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis kon veel beter. Voor een volgende crisissituatie moet een aantal problemen worden opgelost om herhaling van leveringsproblemen en gebrekkige coördinatie en regie te voorkomen. Jeroen Harink, algemeen directeur Nevi, geeft minister Hugo de Jonge graag advies naar aanleiding van zijn pleidooi om na corona de zorg op de schop te nemen. Terugkijkend op de afgelopen hectische coronatijden, is een aantal pijnpunten aan het licht gekomen. Vooral de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen en samenwerking tussen partijen om dit in goede banen te leiden, moet beter. Nevi deed onderzoek onder 60 partijen in de zorg (zorginstellingen, verzekeraars, enz.) naar de knelpunten die de zorg is tegengekomen. 

“Deze crisis is één groot pleidooi voor minder markt, meer samenwerking en meer centrale regie”, zei minister De Jonge afgelopen weekend in het Algemeen Dagblad. Ook wij pleiten daarvoor, maar geven ook aan hoe. In april en mei van dit jaar hoe onder meer zorginstellingen, verzekeraars, zorgleveranciers en koepels om zijn gegaan met acute problemen veroorzaakt door de coronacrisis. Nu de piek van het virus voorbij is, kijken we aan de hand van de bevindingen van de ruim 60 respondenten, hoe de zorgsector zich kan voorbereiden op de toekomst. 

De lijst met problemen waar inkoopprofessionals in de zorg tegenaan liepen is lang. De belangrijkste:

Lees meer op Nevi.nl.

Categorieën
Algemeen

Thuiswonende ouderen aansporen om hulp te zoeken bij klachten

IGJ heeft thuiszorgaanbieders, FACT teams, koepelorganisaties en patiëntenorganisaties gebeld om een beeld te krijgen van kwetsbare thuiswonende ouderen. Hieruit blijkt dat er de nodige inspanningen worden verricht om patiënten weer naar het spreekuur van de huisarts en bijvoorbeeld de fysiotherapeut te krijgen, maar niet altijd succesvol.

Lees meer op IGJ.

Categorieën
Algemeen

Familie demonstreert tegen ongelijke versoepeling bezoekverbod

Bij het ene verpleeghuis wordt familie een paar uur op het appartement gelaten, bij het andere hebben ze een half uur aan een lange tafel in een bezoekersruimte. De versoepeling van het bezoekverbod wordt in verpleeghuizen verschillend aangepakt, en dat zorgt voor onrust.

Lees meer op TVV.

Categorieën
Algemeen

Witboek Actiz over ouderen, zorg en wonen

Wonen en zorg voor ouderen moet snel anders, dat is de boodschap van Actiz bij het Witboek Ouderen, zorg en wonen. De groei van het aantal ouderen, de stijging van de zorgvraag, het tekort aan zorgpersoneel en de behoefte aan nieuwe woonzorgvormen maken het onderwerp actueel én explosief. 

De huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen om ingrijpen van de landelijke politiek en om acties van publieke en private partijen op lokaal en regionaal niveau. In het witboek beschrijft ActiZ de uitdagingen op het gebied van zorg, wonen en ouderen. Daarbij worden de feiten, cijfers en trends van commentaar voorzien door verschillende betrokken deskundigen.

Download Witboek Ouderen, zorg en wonen (pdf)

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Webinar Vilans KICK-protocollen – Lessen van werken in de corona-zorgpiek

25 juni 2020, 12.00-12.30 uur Digitaal, vanuit uw eigen online werkplek

Lees meet op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Wmcz 2018 van kracht per 1 juli 2020

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli aanstaande van kracht. De veranderingen in de rechten en plichten van de instelling en de cliëntenraden gaan dan in. Wel is het zo dat cliëntenraden de rechten houden die in een geldige overeenkomst met de instelling staan. Ook al komen zij niet meer in de Wmcz 2018 voor of in afgezwakte vorm. In dit bericht lees je de belangrijkste veranderingen.

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

Rapport IGJ: Verpleeghuiszorg in beeld

Zorgorganisaties schenken veel aandacht aan de cliënt als persoon. Voor het personeelsbeleid en sturing op kwaliteit en veiligheid, is nog steeds meer aandacht nodig. Dat blijkt uit de bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan verpleeghuizen. In het rapport Verpleeghuiszorg in beeld laten zij hun bevindingen zien. 

De IGJ bezoekt de komende jaren alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, om te toetsen hoe de kwaliteit van zorg is. bezoekt in vier jaar tijd alle organisaties die verpleeghuiszorg bieden. Vorig jaar bracht de inspectie een beeld uit over de eerste 300 bezochte zorgorganisaties. Ook in het afgelopen jaar gingen zij op bezoek bij verpleeghuizen. Dit deden ze tot half maart 2020, toen de coronacrisis uitbrak. Dit rapport gaat dan ook over feiten en cijfers in de periode daarvóór. In totaal heeft de IGJ nu 516 verpleeghuizen bezocht.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Wachtlijsten en toekomst verpleeghuiszorg

Het animo van ouderen om in het verpleeghuis te gaan wonen is door de coronacrisis laag. Voor het eerst in lange tijd is er leegstand in de huizen, ondanks de wachtlijsten. Dat roept vragen op: wat willen de mensen die op de wachtlijst staan? En hoe kunnen zorgkantoren en zorgaanbieders daarop anticiperen? ‘Innovatie in de ouderenzorg is hard nodig’, aldus Jan Megens, manager Wlz bij Menzis Zorgkantoor.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Weer op bezoek in het verpleeghuis: ‘Zou mijn vader me nog herkennen?’

De bezoekregelingen in verpleeghuizen zijn sinds begin deze week versoepeld. Op 20 maart gingen verpleeghuizen dicht, om corona buiten de deur te houden. Meer dan 100.000 verpleeghuisbewoners zagen hun dierbaren ruim drie maanden niet. Hoe is het om elkaar weer te zien?

Lees meer op NOS.

Categorieën
Algemeen

Ventilators mogen tijdens de hittegolf niet aan in Gelderse verzorgingshuizen vanwege corona

De meeste inwoners van Gelderland maken zich zorgen om de gezondheid van anderen als gevolg van de hitte. Ook zorgt het door corona aangepaste hitteplan voor hoofdbrekens in verzorgingshuizen. Daardoor mogen ventilatoren niet aan.

Lees meer in AD.

Categorieën
Algemeen

ActiZ, Update coronavirus – 50

ActiZ, Update coronavirus – 50

Categorieën
Algemeen

Geen nieuwe besmettingen na versoepeling bezoek

De versoepeling van de bezoekregeling heeft in de eerste verpleeghuizen die onder strenge voorwaarden open mochten, niet geleid tot nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat blijkt uit een evaluatie van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg.

Lees verder op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

CoronaWegwijzer helpt verpleeghuizen bij volgen richtlijnen

Het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Het Vilans-programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ maakte de CoronaWegwijzer, een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis.

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

CIZ. Vanaf 15 juni geleidelijk opstarten huisbezoeken

Medewerkers van het CIZ gaan, indien mogelijk, vanaf 15 juni weer op huisbezoek bij behandel- en zorginstellingen. Medewerkers bezoeken instellingen als deze coronavrij zijn en als de gezondheid van de cliënt en medewerker van het CIZ gewaarborgd blijft.

Uiteraard is dit alleen mogelijk als de behandel- of zorginstelling de mogelijkheid biedt om op huisbezoek te komen. Hierbij geldt:

 • dat de instelling coronavrij moet zijn
 • alle aanwezigen geen klachten hebben
 • er gedurende het hele bezoek 1,5 meter afstand gehouden kan worden of als er een gesloten gespreksruimte aanwezig is

Daarnaast beschikt de medewerker van het CIZ over desinfecterende handgel en een mondkapje. Het mondkapje is aanvullend op de 1,5 meter en kan naar eigen inzicht gebruikt worden.  De ervaringen van de eerste huisbezoeken vanaf 15 juni worden meegenomen. Er wordt daarna gekeken of we per 1 juli kunnen starten met huisbezoeken bij de cliënt thuis. Ook bij deze huisbezoeken geldt dat de gezondheid van de cliënt en medewerker van het CIZ gewaarborgd blijft. Onder dezelfde voorwaarden als hierboven benoemd.

Als een digitaal huisbezoek mogelijk is, heeft dat de voorkeur van het CIZ.

*Alle data zijn onder voorbehoud. Een aanpassing is mogelijk als het overheidsbeleid daarom vraagt.

Categorieën
Algemeen

Vilans lanceert CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Wat te doen in het geval van een besmetting? Hoe geef je de bezoekregeling en dagbesteding vorm? Vilans ontwikkelde hiervoor de CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen en biedt ondersteuning op locatie.

Lees meer op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg, pdate 12.05.20 | 18.00 uur

Het behandeladvies COVID-19 ‘Acute fase en nazorg’ van Verenso en NVAVG is opgesteld voor medische zorg aan de patiënten/cliënten van specialisten ouderengeneeskunde (so) en artsen verstandelijk gehandicapten (avg). Dit doen wij in afstemming met een aantal meelezende so/avg, het RIVM/LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), ActiZ en Vereniging Gehandicapten Nederland. Voor dit behandeladvies volgen we voor de infectiepreventie/ uitbraakmaatregelen de richtlijnen van het RIVM/LCI. Waar wordt afgeweken wordt dit toegelicht. COVID-19 is een nieuw ziekte, gaandeweg wordt meer bekend op basis waarvan we dit document zullen updaten.

Lees meer op Verenso.

Categorieën
Algemeen

Gesprekshulp Actief blijven met dementie

Zinvol de dag doorkomen valt niet altijd mee voor mensen met dementie en hun partner. Zeker als de dementie vordert. De gesprekshulp ‘Actief blijven met dementie’ maakt het makkelijker om in gesprek te gaan over wensen en behoeften en passende activiteiten. 

Ouderen die betekenisvolle activiteiten blijven doen, ervaren meer eigenwaarde, voldoening en plezier in het leven. Voorbeelden van zinvolle activiteiten zijn: het (weer) leren omgaan met de afstandsbediening of de mobiele telefoon, fietsen van een vaste route, samen bewegen, het uitvoeren van een hobby of plezierige bezigheden. 

Lees meer op Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Psychische klachten door corona? Dit kun je eraan doen!

Het coronavirus vraagt uitzonderlijk veel van zorgmedewerkers. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en GGZ. Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Zorgmedewerkers staan fysiek en mentaal onder zware druk. Velen worstelen met gevoelens van machteloosheid, angst en verdriet. Heb jij hier ook last van? Blijf er niet mee rondlopen, maar maak gebruik van de beschikbare hulp. Wij zetten de mogelijkheden van psychische ondersteuning voor je op een rij.

Lees meer op IZZ.

Categorieën
Algemeen

Ga in dialoog, juist tijdens en na een crisis

Een gezond organisatieklimaat in de zorg is belangrijker dan ooit tevoren. Tijdens de crisis is er veel aandacht gezondheid van de individuele medewerker en vooral veel aandacht voor de gezondheid van de patient en client. Maar hoe gaat het het de gezondheid van het team? Hoe zit iedereen erbij? Zijn mensen oververmoeid en is de rek eruit?

Goed om met het team in gesprek te gaan. En vooral ook hun behoeften te peilen. Is er behoefte aan meer aandacht, meer hulpmiddelen, extra personeel, vrije dagen, ander leiderschap? Als teamleider, manager, bestuurder kun je dan de gezondheid van je team vaststellen en met hen in gesprek gaan over wat er nodig is om te herstellen. En peil vooral waar de medewerkers zelf oplossingen zien en geef ze ruimte om daar mee aan de slag te gaan.

Tijdens de Corona-crisis was er nog minder tijd dan normaal en waarschijnlijk is er nog steeds tijd tekort. Zorgmedewerkers wisselen elkaar af en doen de overdracht over de actuele status van patiënten en cliënten. Is er bij jullie tijdens die overdracht ook tijd om even te delen hoe je er zelf bij zit? En teamleider hoe zorg je er in deze hectische tijd voor dat je op de hoogte bent van het wel en wee van de medewerkers? Bekijk de tips van IZZ om met elkaar in gesprek te blijven.

Categorieën
Algemeen

Aandacht voor de langdurige zorg

Het coronavirus vraagt al een hele tijd uitzonderlijk veel van onze zorgprofessionals. Het is iets rustiger geworden nu de besmettingen afnemen. Maar de onzekerheid blijft. Komt er een tweede golf? Zijn we daar dan wel klaar voor? En hoe zwaar wordt deze golf dan? Iedereen komt op adem en dan begint langzaam de verwerking pas. Met het risico dat dat je als zorgmedewerker zelf terugvalt of uitvalt. We zien dat voor ziekenhuismedewerkers binnen de ziekenhuizen zelf vaak al veel is geregeld aan mentale ondersteuning en dat daar ook, van begin af aan, veel aandacht naar toe is gegaan. Gelukkig, want dat is hard nodig. Maar er zijn meer groepen in de zorg die in eerste instantie ‘vergeten’ lijken, denk bijvoorbeeld aan ambulancepersoneel. Maar zeker ook de zorgprofessionals in de langdurige zorg. Daar is veel minder geregeld, horen we terug van onze leden. Terwijl daar wel degelijk veel behoefte aan is.

Lees verder op IZZ.

Categorieën
Algemeen

Zorgkantoren ondersteunen mondzorgaanbieders langdurige zorg met voorschot

Mondhygiënisten en tandartsen in de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg verlenen mondzorg aan kwetsbare mensen. Zij hebben door de uitbraak van het coronavirus te maken met een terugloop in dienstverlening en inkomsten, terwijl de kosten blijven doorlopen. Vorige maand heeft Zorgverzekeraars Nederland deze situatie aangekaart bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierdoor kunnen deze mondzorgaanbieders vanaf nu een voorschot op een definitieve corona-compensatieregeling aanvragen. 

Lees meer op ZN.

Categorieën
Algemeen

Verlenging voor tijdelijke inzet helpende in de wijkverpleging

Het organiseren van zorg in de wijk is door de impact van corona een behoorlijke opgave. Het vraagt veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. Samen met zorgverzekeraars wordt daarom gezocht naar oplossingen, zodat verzekerden veilig en tijdig de noodzakelijke wijkverpleegkundige zorg kunnen krijgen. In maart maakten zorgverzekeraars daarom samen met andere partijen al afspraken over indicatiestelling. Vorige maand werd, nadat beroepsvereniging V&VN op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland een standpunt had ingenomen, de afspraak gemaakt om de inzet van helpenden (mbo niveau 2) tijdelijk toe te staan. Afgesproken is om die tijdelijke inzet te verlengen tot 1 september a.s.  

Lees meer op ZN.

Categorieën
Algemeen

Richtlijn af- en ombouw maatschappelijke opvang

Versie: 1, 29 mei 2020
Deze versie is in ieder geval geldig zolang de 1,5 meter norm van het RIVM van kracht blijft.

Categorieën
Algemeen

LOC-coördinator blikt terug op totstandkoming bezoek­regeling verpleeg­huizen

Met regelmaat was hij de afgelopen maanden op televisie en radio, in kranten en digitale media. Marthijn Laterveer, coördinator van LOC Waardevolle zorg (de organisatie die onder andere cliëntenraden van zorginstellingen ondersteunt) en vanuit die rol actief betrokken bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. In de schijnwerpers staan hoeft van hem niet zo. Maar het gebeurde wel toen hij op 31 maart in een brief aan de minister van VWS een oproep deed: stap af van de landelijke coronamaatregel die de verpleeghuizen het zwaarst raakt en maak maatwerk mogelijk. Een oproep die nogal wat stof deed opwaaien. Wat bracht Marthijn Laterveer en LOC tot deze oproep? Hoe ontwikkelde zich het beleid rondom de aanpak van het covid-19-virus in de verpleeghuizen en meer in het bijzonder de bezoekregeling? En kunnen we nog iets leren van deze crisis?

Lees meer op LOC.

Categorieën
Algemeen

Van Uum (VWS): ‘Er ging een andere wereld voor ons open’

Om de coronacrisis in de verpleeghuizen het hoofd te bieden moesten organisaties als het ministerie, de GGD, het RIVM, ActiZ in de hoogste versnelling schakelen. Sleutelfiguren uit die organisaties vertellen over de aanpak, de impact en de geleerde lessen. Vandaag Theo van Uum, directeur langdurige zorg bij het ministerie van VWS.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Denk en praat mee: Hoe nu verder, na deze coronatijd?

Het coronavraagstuk zal nog langer spelen en zeker nog meer impact hebben op de verpleeghuiszorg. Een goede reden om na te denken over de vele consequenties op allerlei gebieden. Daarom organiseren wij samen met Vilans en het ministerie van VWS verschillende online denksessies waarin jij samen met andere organisaties interactief in gesprek gaat. Over de meest urgente vraagstukken die bij jouw zorginstelling leven.

Lees verder op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Maatregel compensatie omzetderving WLz verlengd

Om zorgaanbieders meer duidelijkheid te geven over de compensatie omzetderving in de Wet Langdurige zorg na 1 juli, heeft minister De Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de compensatieregeling. In de Kamerbrief van 12 juni geeft de minister aan dat de compensatieregeling voor de zorgaanbieders in het kader van de coronacrisis wordt verlengd tot 1 september aanstaande. De compensatieregeling is vooral bedoeld om de financiële onzekerheid als gevolg van corona te beperken en de continuïteit van zorg op de korte termijn te garanderen.

Lees verder op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Hoe als team verder na corona?

De COVID-19 pandemie doet een enorm beroep op medewerkers van verpleeghuizen. Wat heeft dat voor effect op de langere termijn? De gevolgen van het virus houden nog wel even aan. Waardigheid en trots in de regio heeft samen met de regio Midden en Oost-Brabant nagedacht over hoe de kans kleiner wordt dat verzorgenden en verpleegkundigen uitvallen of ziek worden door werkdruk en stress. Dat leidde tot een nieuw instrument in de nazorg van zorgmedewerkers: teamreflectie.

Lees verder op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Standpunt ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN over toekomst crisisdiensten

ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN willen  één crisisdienst per regio voor zowel de psychiatrie als de VVT en de gehandicaptenzorg, en  goede afspraken tussen de branches en met zorgverzekeraars over crisisopvang en vervolgzorg.  Dat staat in het standpunt van ActiZ, NVAVG, Verenso en VGN  over de toekomst van de crisisdiensten dat naar de Nederlandse GGZ, VWS, NZa en ZN is gestuurd. De door de GGZ bepleite 24/7 beschikbaarheid van SO’s  en AVG-artsen voor het doen van crisisbeoordelingen achten wij  onnodig en uiterst ondoelmatig.

Lees meer op de site van ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Hitte en corona, wat als ze samenvallen?

Ook in deze corona-zomer kan de toename van periodes met hogere temperatuur zich weer laten gelden. Normaal al een punt van aandacht en voorbereiding in de zorg, nu ook specifiek in relatie tot maatregelen tegen de pandemie. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor veilige ventilatie als het buiten heet is en je het virus niet wilt verspreiden?

Het RIVM heeft specifiek op dit onderwerp een aantal vragen en antwoorden op haar site gezet.

Ook het Klimaatverbond Nederland besteedt speciale aandacht aan kennis uitwisseling over hitte en corona.

Op donderdag 25 juni vindt een webinar plaats in samenwerking met ‘Alles is gezondheid’ over hoe onze ouderen goed te beschermen.
U vindt hier alle informatie.

Op de site van het Klimaatverbond staat meer informatie over dit onderwerp, waaronder ook over de ‘koelvest-challenge’.

Zie ook de hitte-informatie op de ActiZ-site.

Categorieën
Algemeen

Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona