Brengen & Halen

 • Verspreiding corona binnen verpleeghuis: praatplaat en animatiefilm

  Hoe kan de verspreiding van het coronavirus binnen verpleeghuizen zo snel gaan? Dit komt onder andere doordat bewoners met dementie niet of nauwelijks hun lichamelijke klachten kunnen aangeven en zorgmedewerkers moeite hebben met het serieus nemen van de eigen klachten. De onderzoeksuitkomsten van de ‘COVID-19 verpleeghuisstudie’ die het Universitair Netwerk Ouderenzorg VUmc samen met Amsterdam UMC heeft uitgevoerd zijn nu verwerkt in een praatplaat en animatievideo over de verspreiding van het coronavirus binnen verpleeghuizen. Leer wat jij kunt doen om verspreiding te voorkomen!

  De uitkomsten van het onderzoek waren begin september aanleiding voor nieuwe maatregelen bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis.

  Praatplaat verspreiding corona in het verpleeghuis

  In onderstaande praatplaat is de kern van de onderzoeksresultaten in beeld gebracht met tips om vooral heel scherp te zijn op alle mogelijke symptomen of veranderingen.

  • Observeer, noteer en doe de controles bij bewoners
  • Weet hoe en wanneer je beschermingsmiddelen moet dragen
  • Neem ook je eigen klachten serieus

  Animatiefilm verspreiding corona in het verpleeghuis

  Ook is er een animatiefilm ontwikkeld om de geleerde lessen uit de COVID-19 verpleeghuiszorgstudie onder zoveel mogelijk zorgmedewerkers te verspreiden. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

 • Corona update – 73

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

  PBM beschikbaarheid en gebruik
  In vorige updates hebben we u geïnformeerd over de actualiteiten rond PBM. Ondanks de ruime beschikbaarheid van PBM en de bijgestelde adviezen ten aanzien van (preventief) gebruik, komt het nog regelmatig voor dat zorgmedewerkers in de praktijk ervaren dat zij onvoldoende PBM kunnen gebruiken. Wij hebben niet de indruk dat deze signalen ActiZ-leden betreffen maar vragen desalniettemin uw voortdurende aandacht voor de beschikbaarheid van PBM in de praktijk. Als uw reguliere inkoopkanalen onvoldoende kunnen leveren dan kunt u ook bij het LCH terecht.

  Actualiteit rond bezoek en zorgcontinuïteit
  Vandaag publiceert de IGJ haar actuele beelden rond bezoek in verpleeghuizen en aanverwante woonvormen. Lokaal maatwerk, samen beslissen met mantelzorgers en professionals blijft essentieel, juist ook bij oplopende besmettingen in de regio. De handreiking voor bezoek en sociaal contact in verpleeghuizen, het behandeladvies van Verenso en de vele andere richtlijnen blijken daarbij goede hulpmiddelen.  Vanwege de toenemende knelpunten in de zorgcontinuïteit, met name door verzuim, wordt momenteel samen met andere veldpartijen verkend of een korte handreiking over keuzes in en afschaling van zorg wenselijk is, zowel verpleeghuizen als in wijkverpleging, thuiszorg en dagbesteding. Als die extra handreiking er komt dan is ook die (wat ActiZ betreft) gericht zijn op maatwerk en samen beslissen.

  Testen
  Het lijkt voorzichtig de goede kant op te gaan met de snelheid van testen en testuitslagen. Er is meer capaciteit beschikbaar, steeds meer leden regelen hun testroutes zelf en de voorrangsregeling werkt op veel plekken ook geleidelijk beter. De inzet van sneltesten is nog steeds onderwerp van discussie, naar verwachting wordt de komende weken duidelijker welke sneltesten in welke omstandigheden (cliënten/ medewerkers, preventief/ bij klachten) verantwoord gebruikt kunnen worden. GGD en RIVM werken samen met leden hard aan verder onderzoek en validatie. Stem vooral af met uw GGD, voordat u keuzes maakt. Zodra er nieuws is, informeren we u uiteraard direct.  

  Zorgcontinuïteit en quarantaine
  Medewerkers in zorg volgen de richtlijnen, ook als het gaat om quarantaine vanwege zieke huisgenoten of reizen vanuit risicogebieden. Die richtlijnen bevatten specifiek voor de zorg enkele uitzonderingsmogelijkheden. Het is van belang dat u zelf als zorgorganisaties met uw professionals, cliënten, bedrijfsarts en GGD afweegt of, hoe en wanneer u die uitzondering wilt toepassen in uw praktijk. ActiZ heeft recent een nieuwe ‘Q&A arbeidsrelatie en corona’ gepubliceerd waarin onder andere deze thematiek aan de orde komt.

  Reminder: vraag vóór 29 oktober zorgbonus aan
  Zorgaanbieders kunnen de zorgbonus nog tot en met 29 oktober aanvragen. ActiZ adviseert om dat ruimhartig te doen binnen de kaders die de subsidieregeling aangeeft, dus voor iedereen die zich tijdens de Covid-19 crisis (tussen 1 maart en 1 september 2020) heeft ingezet. Ook medewerkers in de catering, de schoonmaak, de huishoudelijke hulp en andere functies op de ‘nee, tenzij lijst’ in de regeling. Zorgaanbieders kunnen de bonus aanvragen als werkgever maar ook als opdrachtgever van zzp’ers en uitzendkrachten die zich tijdens de Covid-19 crisis voor zorgaanbieders hebben ingezet. Naast een subsidie van €1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd. Bekijk eventueel ook het digitale bonusspreekuur en het bonusadvies van ActiZ.

  NZa informatiekaart 
  De NZa heeft een vernieuwde informatiekaart gemaakt: Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?’. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen.

  Meerkosten Jeugd en Wmo voor 2020 vastgesteld
  In opdracht van het Rijk en de VNG heeft AEF onderzoek gedaan naar de meerkosten voor Jeugd en Wmo met als gevolg een (beperkte) ophoging van het voorschot aan gemeenten voor meerkosten. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de huidige 2e golf en de toekomst. Daarom heeft ActiZ samen met oa. VGN en de Nederlandse GGZ nadrukkelijk extra aandacht gevraagd bij de VNG en het ministerie van VWS voor zowel omzetderving als meerkosten in de komende tijd.

  Media
  Het signaal van ActiZ-voorzitter Henk Kamp eerder deze week over de oplopende werkdruk in de thuiszorg en verpleeghuiszorg, krijgt nog steeds opvolging in landelijke media. ActiZ-lidorganisatie Marga Klompé werkte mee aan items van het NOS Journaal en op Radio 1 (Nieuws&Co en Spraakmakers). Mijzo liet in EenVandaag zien hoe essentieel vrijwilligers zijn om de zorg door te kunnen laten gaan. Bestuurder Mireille de Wee verbond in het tv-item en woensdag in EenVandaag-radio (vanaf minuut 29) de corona crisis met de beperkte houdbaarheid van de ouderenzorg in de huidige vorm. Op Radio 1 werd dinsdag gesproken over het initiatief van ActiZ-lid NNCZ om horecapersoneel in de regio Hoogeveen te interesseren handen uit de mouwen te steken in ouderenzorg. ActiZ maakt het initiatief landelijk en verbindt het met Extra Handen voor de Zorg. NRC publiceerde woensdag bovendien onderzoek van de Universiteit Maastricht over de situatie in verpleeghuizen, onder andere over werkdruk en de uitvoering van de bezoekregeling.

  Corona communicatie
  Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Monitor bezoekregeling: zoeken naar balans tussen welzijn en preventie

  Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een coronabesmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en beperkende maatregelen. Dit blijkt uit de derde rapportage over de monitoring bezoekregeling door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het Radboudumc.

  In deze meting van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het Radboudumc is bij 76 verpleeghuislocaties in Nederland gekeken naar hoe het dagelijks leven nu is en in welke mate de verpleeghuizen voorbereid denken te zijn op de nieuwe coronagolf. Gebruik werd gemaakt van een vragenlijst met stellingen en een dieptemonitor met interviews. Vragen die aan bod kwamen: in hoeverre is de situatie rondom het bezoek weer genormaliseerd? Hoe gaat het met de bewoners, hun naasten en medewerkers? Hoe reageren verpleeghuizen bij besmettingen: sluiten ze dan het hele huis voor bezoek? De verpleeghuislocaties zijn gemonitord sinds de verruiming van het bezoekverbod van juni.

  Monitor bezoekregeling: goed voorbereid op tweede coronagolf

  Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een besmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en beperkende maatregelen. Daarbij is het wel steeds zoeken naar de balans tussen het welbevinden van de bewoners en infectiepreventie. De meeste verpleeghuizen zeggen nu goed voorbereid te zijn op een tweede golf. Lokale protocollen en voldoende beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers zijn beschikbaar.

  Testcapaciteit verpleeghuizen

  Een belangrijk aandachtspunt is de testcapaciteit, want de wachttijden zijn vaak te lang. Daardoor lijken medewerkers soms onnodig lang uit de roulatie, wat weer een onbedoeld negatief effect heeft op de ervaren werkdruk van collega’s. Op veel verpleeghuislocaties wordt er hard aan gewerkt om de testcapaciteit op orde te krijgen. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

 • Aan de slag met teamreflectie in coronatijd

  De corona-uitbraak in verpleeghuizen heeft heel wat stress en werkdruk veroorzaakt bij zorgmedewerkers. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de medewerkers het desondanks volhouden en niet halverwege uitvallen? Door het inzetten van teamreflectie kunnen we medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen om gezond te blijven. Dit voorkomt tevens uitval op de langere termijn.

  Met deze tool kun je zelf binnen je eigen organisatie aan de slag met teamreflectie. Je krijgt daarvoor de beschikking over alle materialen om zelf de training teamreflectie te gaan organiseren en geven: een trainershandleiding, de bijbehorende powerpointpresentatie en een werkboek voor de medewerkers.

  Leren van defensie

  Teamreflectie is geënt op de debriefing-aanpak van defensie. Bij defensie is er veel ervaring opgedaan met het omgaan met stress. Na missies is er altijd aandacht voor de reacties die kunnen ontstaan tijdens en na een stressvolle periode. Denk bijvoorbeeld aan de MH-17 ramp. De kern is dat teams onder deskundige begeleiding bewust ruimte creëren om met elkaar de ervaringen te delen. Een belangrijke pijler is de buddy-aanpak: medewerkers vormen duo’s of drietallen die elkaar helpen om met de stress om te gaan door terugkerende gesprekken en extra aandacht voor elkaar.

  Teamreflectie is een beproefde methode, het is concreet en kan vandaag al worden ingezet. Dit vanuit de gedachte om juist nu snel te handelen om toekomstige uitval te kunnen voorkomen. De rode draad van teamreflectie is praten over emoties waarover in de dagelijkse praktijk van het werk niet zo snel wordt gesproken. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor individuele ervaringen. Alles wat gezegd wordt, is even belangrijk. Iedereen heeft ervaringen die hij of zij wil delen.

  Eerste ervaringen pilot

  Uit een pilot in de regio Midden-Brabant blijkt dat teamreflectie goed aansluit bij de behoefte van zorgmedewerkers: lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

 • Minder sterke stijging aantal meldingen COVID-19

  Afgelopen week steeg het aantal meldingen van COVID-19, het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal IC intensive care -opnames verder. De snelheid waarmee het aantal nieuwe meldingen stijgt lijkt echter iets af te nemen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de maatregelen die eind september van kracht werden.

  In de afgelopen week zijn 55.587 nieuwe meldingen van COVID-19 ontvangen, een stijging van bijna 12.000 (27%) ten opzichte van de week daarvoor. In alle leeftijdsgroepen was een stijging te zien van het aantal positief geteste personen. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen wordt echter kleiner (zie figuur 1). Het aantal nieuwe meldingen lijkt wat minder hard toe te nemen dan een week eerder. Dit zou een effect kunnen zijn van de maatregelen vanaf eind september. Volgende week kunnen we zien of deze trend doorzet.

  Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep, van 7 september t/m 18 oktober 2020.
  Lees verder op de site van het RIVM.

 • ‘Eigenlijk lopen we al sinds maart een marathon’

  Een steeds grotere en zwaardere zorgvraag én een snel stijgende uitval van collega’s. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de roosters rond te krijgen. Net als in de ziekenhuizen wordt de zorg snel afgeschaald. Dit zijn de signalen die V&VN binnenkrijgt van verpleegkundigen en verzorgenden uit heel Nederland die werkzaam zijn in de wijkverpleging.

  V&VN-voorzitter Gerton Heyne luidt – samen met brancheorganisatie ZorgthuisNL en vakbond FNV – de noodklok in De Telegraaf: “Cliënten die in plaats van drie keer per week, nu nog maar 1 keer worden gedoucht. Minder huisbezoeken. Overbelaste mantelzorgers en een wegvallende dagbesteding. Dat zien verpleegkundigen en verzorgenden gebeuren. Zij doen hun werk met enorme passie en betrokkenheid, maar het wordt steeds lastiger om de zorg te bieden die je zou willen.”

  Ziekenhuizen zijn druk bezig de zorg af te schalen. Hierdoor moeten veel patiënten die niet in het ziekenhuis terecht kunnen nu thuis worden verzorgd. Vaak met complexere zorgvragen dan voorheen. Wijkverpleegkundige Vanessa Schroer (42) uit Doetinchem vertelt dat het zo druk wordt dat ze regelmatig niet in kan gaan op hulpvragen van (aankomende) cliënten: “Eigenlijk lopen we al sinds maart een marathon. Nu moeten we nog de hele winter door.”

  Dijkbewaking moet op orde

  Lees verder op de site van V&VN.

 • Evaluatiekader corona: samen leren en verbeteren

  Na de eerste coronagolf hebben we veel geleerd over de aanpak van dit virus in de verpleeghuizen. De vraag ontstond of vanuit een breder evaluatiekader gekeken kon worden naar de lessen en de verbeterpunten. We hebben vanuit Waardigheid en trots op locatie gekeken naar de verbinding tussen het Kwaliteitskader Verpleeghuizen en de items die van belang zijn bij de specifieke coronazorg. Dit heeft geleid tot een evaluatiekader dat we graag delen met de sector.

  Download evaluatiekader en handreiking

  Doel evaluatiekader corona

  In eerste instantie overheerste het medisch model en de noodzaak om zo snel mogelijk te leren over het virus en de bestrijding ervan. In een latere fase kwamen ook andere vragen aan de orde, zoals wat het effect was van de maatregelen op het welzijn van de bewoners bijvoorbeeld. Met het evaluatiekader is een houvast beschikbaar voor locaties, afdelingen, teams om te bespreken en te evalueren of en hoe het evenwicht is te herstellen tussen de coronazorg enerzijds en de normen uit het kwaliteitskader anderzijds. Welk effect heeft het coronabeleid bijvoorbeeld op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg?

  Werkwijze evaluatiekader corona

  We geven hier een aantal aandachtspunten voor het gebruik van het evaluatiekader corona:

  Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

 • Wat doet het corona-crisisteam?

  Het corona-crisisteam: misschien heb je er al mee te maken gehad, misschien ook niet. Wat doet een corona-crisisteam? En wat kan een corona-crisisteam voor jou betekenen?

  Verschillende namen

  In de ene zorgorganisatie heet het een crisisteam, in de andere het coronateam, of soms heet het een corona-crisisteam. Waar het om gaat is dat er in een organisatie een groep mensen is die verantwoordelijk zijn voor de keuzes rond de coronazorg. Het is niet verplicht om een coronateam te hebben. Het heeft wel meerwaarde is gebleken uit de lessen van de eerste coronagolf.

  Centraal of per locatie

  Voor grote organisaties is vaak een centraal crisisteam geregeld die voor de hele organisatie de grote lijnen uitzet over het corona beleid en de keuzes die gemaakt moeten worden. De locaties kunnen op grond daarvan hun eigen plan maken en organiseren dan ook vaak een crisisteam voor hun eigen organisatie omdat elke locatie eigen keuzes moet maken. 
  Voor kleinere organisaties is er vaak één team dat het beleid maakt en zorgt dat iedereen goed geïnformeerd is over de corona zorg. Dat team zorgt er ook voor dat alles goed geregeld is rond de nodige preventieve en beschermende maatregelen.

  Wie zitten er in het coronateam?

  Als het goed is zitten in een crisisteam al die mensen die een rol hebben bij de beslissingen rond corona zorg. Dit zijn dus: managers of locatie directeuren, specialisten ouderenzorg, zorgcoördinatoren, verpleegkundigen, stafmedewerkers, behandelaren, communicatie medewerkers, hoofd inkoop/ facilitair, personeelszaken, en soms ook deskundigen infectiepreventie of iemand van de GGD. 

  Wat kan een coronateam voor jou betekenen?

  • Heb je een vraag rond corona, dan kan je direct bij hen terecht. 
  • Is er een besmetting op jouw afdeling dan wordt dat besproken in het crisisteam en krijgt de teamleider of manager tips of adviezen wat er moet of kan gebeuren
  • Zijn er onduidelijkheden of is er onrust bij de familie, dan kan het crisisteam het beleid uitleggen
  • Maak je jezelf ongerust over jezelf of over huisgenoten ook dan kan je bij het crisisteam terecht
  •  Als je niet weet of je vraag zinvol is voor het crisisteam kan je ook je eigen manager of teamleider als tussenpersoon gebruiken. 
  •  Heb je een idee of een tip hoe de zorg beter kan, juist in corona tijd, laat het weten.

  Lees verder op de site van Zorg van Beter.

 • Advies: preventief gebruik mondkapje

  Sinds vorige week bevindt Nederland zich in een gedeeltelijke lockdown in verband met het coronavirus. In publieke ruimtes geldt het advies om een mondkapje te dragen. Beroepsorganisaties adviseren nu in verpleeghuizen, thuiszorg en wijk om ook preventief mondkapjes te dragen. Het aantal besmettingen bij ouderen stijgt snel.

  Met ‘preventief’ gebruik wordt bedoeld dat je ook een mondkapje gebruikt bij mensen die nog geen enkele symptomen hebben van corona. Voorheen was het advies om alleen een mondkapje te gebruiken als een cliënt klachten had die op corona konden duidden. 

  Advies preventief gebruik 

  Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, adviseert het preventief gebruik van mondkapjes in verpleeghuizen en woonzorgcentra: ‘Ga over tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter, in ieder geval bij een regionale/lokale prevalentiewaarde die overeenkomt met het predicaat ‘zorgelijk’ (zie punt 5.4.3 van behandeladvies Verenso, 6 oktober 2020). Sinds 6 oktober geldt dit voor heel Nederland, meldt het Coronadashboard.

  Ook preventief mondkapje in de thuiszorg en wijk

  Op 12 oktober heeft V&VN aansluitend hierop een advies voor de thuiszorg en wijk opgesteld: gebruik als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden preventief een mondneusmasker, ook in de thuiszorg en in de wijk. Wijk daarvan af als je dat professioneel nodig en verantwoord vindt. Dit advies geeft V&VN gezamenlijk met de vakbonden, en wordt ondersteund door ActiZ en ZorgthuisNL. Lees verder op de site van Zorg voor Beter.

 • Begrijpelijke informatie over het nieuwe coronavirus (overzicht)

  De begrijpelijke informatie over het coronavirus wordt geregeld geactualiseerd en opnieuw getest. Ook zijn er vertalingen beschikbaar:

  Informatie overPrintversie (pdf)Schermversie
  Maatregelen en adviezen overheidNederlands Arabisch Chinees (traditioneel) Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Frans Papiaments Pools Somalisch Spaans Tigrinya TurksNederlands Arabisch Chinees (traditioneel) Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Papiaments Pools Somalisch Spaans Tigrinya Turks
  Hygiëneadviezen (poster)Nederlands Arabisch Chinees (traditioneel) Chinees (vereenvoudigd) Frans Engels Papiaments Pools Somalisch Spaans Tigrinya Turks
  Zwangerschap en bevallenNederlands Arabisch Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Pools Somalisch Tigrinya TurksNederlands Arabisch Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Pools Somalisch Tigrinya Turks
  Stress en opvoedenNederlands Arabisch Engels Farsi Somalisch Tigrinya TurksNederlands Arabisch Engels Farsi Somalisch Tigrinya Turks
  Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje? (brochure)Nederlands Arabisch Engels Farsi Tigrinya Turks
  Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje? (animatievideo)Nederlands Arabisch Engels Farsi Tigrinya Turks
  Thuisblijven en opvoedingNederlandsNederlands
  Thuisblijven en schoolNederlandsNederlands
  Invulformulier dagschemaNederlands
  Corona woordenlijstNederlandsNederlands
  Ramadan, gezinnen en coronaNederlands

  Lees verder op de site van Pharos.

 • Corona update – 72

  Met deze korte update informeren we u over mediaberichtgeving rond het persbericht dat ActiZ eergisteren verstuurde.

  Korte Update: ActiZ in de Media
  Zondagavond verspreidde ActiZ het persbericht dat de rek er in de ouderenzorg uit is. Onze voorzitter Henk Kamp gaf daarin aan dat de ouderenzorg vastloopt omdat het steeds moeilijker wordt om voldoende zorgmedewerkers in te plannen.

  Het bericht werd door media breed opgepakt en voorzitter Henk Kamp lichtte ons bericht onder meer toe in het Radio 1 Journaal. Vanavond zal hij dat ook doen in het NOS Journaal. Ook zorgbestuurder Inge Borghuis van Amstelring sprak erover zondagavond in Nieuwsuur. Onder meer de bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties Marga Klompé en Mijzo verleenden medewerking aan mediaverzoeken van De Volkskrant en NOS.  

  Het persbericht vraagt aandacht voor de prangende situatie in de langdurige zorg, om begrip als de zorg tijdelijk even anders gaat dan normaal en spoort de politiek aan onder meer werk te maken van sneltesten. In het bericht legt ActiZ de link met de onhoudbaarheid van de zorg voor ouderen in haar huidige vorm. De coronacrisis legt bloot wat er de komende jaren te wachten staat door de vergrijzing, de stijgende zorgvraag en arbeidsmarkt die daar niet op aansluit. We verbinden daarom de coronacrisis met de langere termijn oplossingen waarvoor ActiZ lobbyt in het kader van de landelijke verkiezingen en die we adresseren in de publiekscampagne Praat vandaag over morgen.

  Corona communicatie
  Via deze updates en de pagina //www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Lijst met zorgberoepen die in aanmerking komen voor prioriteitstesten

  Download ‘Lijst met zorgberoepen die in aanmerking komen voor prioriteitstesten’PDF document | 4 pagina’s | 202 kBPublicatie | 16-10-2020

  De lijst met zorgberoepen is een hulpmiddel bij het maken van een afspraak voor testen op corona met prioriteit. De lijst verduidelijkt welke beroepen of functies in aanmerking komen. Deze lijst is niet volledig. 

  Het is dus niet zo dat alleen beroepen op die lijst in aanmerking komen voor voorrang. Ook  zorgmedewerkers met een beroep dat op géén van beiden lijsten staat kunnen gebruik maken de prioriteitsregeling. Natuurlijk geldt wel dat zij aan de voorwaarden moet voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld klachten hebben. En zij geven essentiële zorg die zonder hen geen doorgang kan vinden. Dat geldt net zo goed voor de beroepen en functies die wel genoemd staan op de lijst.  Lees verder op de site van het RIVM.

 • Handreiking contactonderzoek bij instellingen voor langdurige zorg

  Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | versie 14 oktober 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina) | tot stand gekomen in overleg met Verenso en NVAVG, op uitvoerbaarheid getoetst door Actiz, VGN en De Nederlandse GGZ
   

  Deze handreiking is bedoeld om de samenwerking te beschrijven tussen GGD’en en instellingen voor langdurige zorg bij het nemen van maatregelen om verspreiding van COVID-19 in instellingen tegen te gaan en bij bron- en contactonderzoek indien een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers van de instelling positief zijn bevonden. Bij instelling bedoelen we een situatie waarin cliënten/bewoners in groepsverband wonen. In andere situaties, als cliënten zelfstandig wonen, wordt het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 gevolgd.

  Inhoud

  1. Achtergrond
  2. Algemeen
   – Voor cliënten/bewoners
   – Voor medewerkers
   – Bron- en contactonderzoek
  3. Eén cliënt/bewoner, medewerker of bezoeker positief getest
   – Cliënt/bewoner
   – Medewerker
   – Bezoeker
  4. Cluster/uitbraak-scenario

  1. Achtergrond

  Er zijn grote verschillen tussen instellingen voor langdurige zorg wat betreft de kenmerken van de bewoners en de aard van de geleverde zorg. Deze handreiking probeert voor die verschillende situaties handvatten te bieden.

  Verenso (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde) en de NVAVG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten) hebben hun eigen richtlijn opgesteld voor diagnostiek en behandeling van COVID-19 voor bewoners in verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar). Hierin wordt ook aandacht besteed aan het beleid bij uitbraken in de instelling.

  Voor de GGZ instellingen is door verschillende partijen in deze sector de Richtlijn GGZ en corona opgesteld.

  COVID-19 is een meldingsplichtige infectieziekte groep A veroorzaakt door SARS-CoV-2. De behandelend arts is verplicht een cliënt/bewoner met een bevestigde infectie te melden bij de GGD. Overigens wordt elke positief geteste persoon ook gemeld door het laboratorium aan de GGD.

  Volgens de Wet publieke gezondheid zijn de GGD’en verantwoordelijk om volgens het protocol bron- en contactonderzoek uit te (laten) voeren bij alle gemelde personen. Doel van het contactonderzoek is het opsporen en in quarantaine plaatsen en/of monitoren van mogelijk besmette personen om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In deze handreiking staat beschreven hoe de taken en verantwoordelijkheden bij dit bron- en contactonderzoek zijn verdeeld tussen de GGD en de zorginstelling. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van (bestaande) lokale afspraken en beschikbare lokale expertise in de instellingen.

  2. Algemeen

  De artsen verbonden aan de instelling (zoals specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten, huisarts) zijn verantwoordelijk voor het medisch beleid in instellingen voor langdurige zorg. De instelling is verantwoordelijk voor de algemene infectiepreventiemaatregelen. De GGD kan hierin adviseren.

  De Wet publieke gezondheid beschrijft de verantwoordelijkheden van de GGD.

  2A. Cliënten/bewoners

  Voor cliënten/bewoners geldt:

  • Iedere cliënt/bewoner met een verdenking op COVID-19* wordt geïsoleerd op een (eigen) 1 persoons kamer tot de testuitslag bekend is.
  • Indien de test negatief is, mag de cliënt/bewoner zich weer vrij bewegen, behalve als deze nog in een quarantaine zit als nauw contact.
  • Indien de test positief is, wordt de positief geteste cliënt/bewoner geïsoleerd op een (eigen) 1 persoons kamer of in cohort en volgt bron- en contactonderzoek.
    

  * Zie de LCI-richtlijn COVID-19, paragraaf Ziekteverschijnselen.

  Zie voor het beleid in de verpleeghuizen en intramurale VG-sector: het Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg van Verenso/NVAVG. Lees verder op de site van het RIVM.

 • V&VN vraagt in de Tweede Kamer aandacht voor de wijkverpleging

  V&VN-voorzitter Gerton Heyne sprak gisteren deze week tijdens een hoorzitting over de langdurige zorg tot de commissie VWS van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil weten hoe het staat met het coronavirus. Naast V&VN waren ook andere branche- en beroepsverenigingen uitgenodigd voor de hoorzitting.

  Gerton Heyne uitte zijn zorgen over het falende testbeleid en over de situatie in de wijk. Niet alleen maken verpleegkundigen en verzorgenden zich grote zorgen over het oplopende ziekteverzuim in de wijk. Het is ook zorgwekkend dat er geen goed landelijk beeld is van de situatie in de wijk. Zo ontbreken de wijkverpleging en de extramurale zorg nog steeds in het corona dashboard. De besmettingen in verpleeghuizen worden eindelijk bijgehouden. Voor de wijk ontbreekt dat, net als enig overzicht van de verschraling van zorg daar. Lees verder op de site van V&VN.

 • Corona update – 71

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

  Testbeleid
  Vorige week hebben wij u geïnformeerd over welke beroepen in de zorg wel of niet in aanmerking komen voor de ‘fastlane’ van de teststraat van de GGD’en. VWS heeft inmiddels een overzicht gepubliceerd, het RIVM heeft het testbeleid daarop aangepast. Daarnaast heeft het RIVM de omschrijving van de klachten bij de huisgenoot aangepast in de richtlijn (klachten die passen bij Covid-19) zodat die overeenkomt met de omschrijving elders.

  Handreiking contactonderzoek Covid-19
  Het RIVM heeft een handreiking opgesteld voor instellingen in de langdurige zorg rondom het bron- en contactonderzoek bij Covid-19. Hiermee wordt een handvat gegeven aan GGD’en en zorginstellingen om afspraken te maken bij contactonderzoek en het treffen van de benodigde maatregelen in situaties waarin een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers positief zijn bevonden voor Covid-19.

  Supporthelpdesk ouderengeneeskunde: achterwacht bij tweede golf
  Nu helaas een tweede Covid-19-piek opleeft in de verpleeghuizen kan de Supporthelpdesk ouderengeneeskunde (SHD) ondersteuning bieden door tijdelijk en gratis de telefonische achterwacht van specialisten ouderengeneeskunde over te nemen of mentaal te ondersteunen. Hiermee willen ActiZ, Verenso en ANW Nederland en het ministerie van VWS specialisten ouderengeneeskunde ontlasten in hun steeds drukker wordende praktijkvoering. Zij kunnen 24/7 via 085 8086900de Supporthelpdesk inschakelen. Voor meer informatie en eerdere ervaringen met deze helpdesk kunt u terecht op de website van ActiZ.

  Informatie aan medewerkers belangrijk
  De IGJ geeft aan dat veel zorgaanbieders zorgen voor zichtbaarheid en aanwezigheid van teammanagers op de werkvloer en benadrukt dit belang voor de draagkracht en flexibiliteit van de medewerkers. Aanbieders gaan hier creatief mee om.

  Update Q&A arbeidsrelatie
  Op de website van ActiZ vindt u de laatste informatie over Covid-19 met de meest recente versie van de Q&A Arbeidsrelatie en corona.

  Persconferentie
  Het aantal besmettingen met Covid-19 in het land loopt hard op en dit raakt ook de medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg. ActiZ onderstreept het belang van lokaal maatwerk voor verpleeghuislocaties zoals dinsdagavond ook verwoord door minister De Jonge en minister-president Rutte in de persconferentie. Leest u in de ActiZ newsroom onze uitgebreide reactie op de persconferentie.

  Corona communicatie
  Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Vilans steunt manifest tegen algeheel bezoekverbod voor verpleeghuizen

  Ruim 70 bestuurders, hoogleraren en andere experts ouderenzorg ondertekenden inmiddels het manifest tegen een algehele sluiting van de verpleeghuizen tijdens de tweede coronagolf. Ook Vilans-bestuursvoorzitter Mirella Minkman en Vilans-directeur Henk Nies hebben zich achter dit manifest geschaard. Dit manifest werd op 10 oktober gepubliceerd in dagblad Trouw en is het initiatief van o.a. Gijsbert van Herk, bestuurder van Stichting Humanitas, met 14 verpleeghuizen in de regio Rotterdam en Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam en initiatiefnemer Tao of Care.

  Levenskwaliteit

  Van Herk in Trouw over de aanleiding voor dit manifest: ‘Het gevaar is dat we toch terugvallen op de reflex: veilig, veilig, veilig’.

  Minkman sluit daar namens Vilans bij aan: ‘Een herhaling van de eerste coronagolf bij verpleeghuizen waarbij er naast veiligheid weinig ruimte voor levenskwaliteit was, moeten we voorkomen’.

  Corona-ondersteuning

  Naast het steunen van het initiatief tegen het sluiten van de verpleeghuizen, biedt Vilans de verpleeghuizen ook hulp. Minkman: ‘In deze tijden van hogere besmettingswaarden, willen we als kennisorganisatie de sector zo veel mogelijk steunen. Zo kunnen zowel zorgprofessionals als leidinggevenden en bestuurders gebruik maken van corona-ondersteuning van Waardigheid en trots. Hiermee ondersteunen organisaties bij urgente coronagerelateerde vraagstukken.’ Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

 • Routekaart coronamaatregelen per 13 oktober

  Op de persconferentie van 13 oktober 2020 zijn strengere maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Het coronavirus heeft de afgelopen periode te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het doel van deze nieuwe maatregelen is het virus onder controle te houden. Daarbij blijft het cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. In de ‘routekaart’ zijn de nieuwe maatregelen per risiconiveau weergegeven. De maatregelen staan beschreven in de Kamerbrief van 13 oktober ‘Stand van zaken COVID-19’.

  Download de routekaart met de nieuwe coronamaatregelen (pdf)

  Verdere stijging corona in verpleeghuis

  In de persconferentie gaf Minister de Jonge onder andere aan, dat de besmettingen in verpleeghuizen ook flink zijn gestegen: ‘Twee weken geleden werd er in 150 verpleeghuizen een besmetting geconstateerd, nu is dat ruim twee keer zoveel. Als we doorgaan als we deden, dan verdubbelen alle cijfers nogmaals. Ruim.’ Dit blijkt uit cijfers van het RIVM en is gebaseerd op het aantal verpleeghuislocaties waar in de afgelopen 28 dagen sprake is van tenminste één vastgestelde COVID-19 besmetting op basis van een positieve test. Dit aantal is vergelijkbaar met aantal locaties aan het begin van de eerste golf in het midden van maart 2020.

  In de routekaart staat dat de te nemen maatregelen afhankelijk zijn van de situatie op de locatie. Denk daarbij aan maatregelen als:

  • Het (strikter) uitvoeren van een gezondheidscheck en de registratie bij bezoek;
  • Het frequenter testen van bewoners en zorgmedewerkers, in geval er sprake is van een uitbraak op de locatie;
  • Het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door personeel en door bezoekers;
  • Het gericht beperken van sociaal contact en bezoek met oog voor het belang voor mensen om hun naasten te kunnen blijven ontmoeten;
  • Het verkleinen van dagbestedingsgroepen of het scheiden van groepen van bewoners en groepen van mensen die thuis wonen.

  Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

 • Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar

  Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar voor de tweede golf voor de zorg, zowel bij regulier als preventief verbruik. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Minister Tamara van Ark (Medische Zorg): Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen. Er zijn de afgelopen periode enorm veel beschermingsmiddelen ingekocht. Het is goed nieuws dat er nu voldoende voorraad is voor de tweede golf. We blijven naast de reguliere inkoop door zorginstellingen, inzetten op voldoende noodvoorraad van beschermingsmiddelen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en productie in Nederland.

  Onderzoek

  Tijdens het onderzoek zijn vraag en aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg in kaart gebracht door middel van een stresstest. Bij de vraag is gekeken naar regulier verbruik, preventief verbruik en verbruik bij coronapatiëntenzorg. Het aanbod bestaat uit de inschatting van de voorraden bij de zorginstellingen, uit de noodvoorraad van het LCH en de verwachte leveringen bij het LCH en de zorginstellingen. Hierdoor ontstaat er een beeld in welke mate de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende is voor de zorg. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de meest gebruikte beschermingsmiddelen: chirurgische maskers, FFP-maskers, handschoenen en isolatiejassen. Daarbij is de kennis van de sector benut ten aanzien van het gemiddeld gebruik in verschillende situaties en in verschillende sectoren. Ook zijn de uitkomsten besproken met experts, brancheorganisaties, beroepsgroepen en vakbonden. Lees verder op de site van het RIVM.

 • Verspreiding nieuwe coronavirus gaat onverminderd door (RIVM)

  In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen van COVID-19 verder toe. De afgelopen week zijn er 43.903 positief geteste personen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gemeld. Ruim 16.000 meer dan in de week daarvoor, een stijging van 60%. Tot op heden is er nog geen effect te zien van de landelijke maatregelen die op 29 september zijn ingegaan. Het aantal meldingen van positief geteste personen toont nog geen stabilisatie.

  In 22 van de 25 veiligheidsregio’s zijn in de afgelopen week meer dan 150 mensen per 100.000 inwoners positief getest (risiconiveau “ernstig”). De meeste besmettingen per aantal inwoners worden gevonden in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond (zie tabel 1).

  Tabel 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners gedurende de afgelopen 7 dagen, per veiligheidsregio.

  In alle leeftijdscategorieën neemt het aantal besmettingen toe. Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. 

  Lees verder op de site van het RIVM.

 • Corona update – 70

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

  Rondetafelgesprek Tweede Kamer 
  De Tweede Kamer wilde weten hoe het staat met het coronavirus in de langdurige zorg. Branche- en beroepsverenigingen waren uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Namens ActiZ sprak bestuurslid Tamara Pieterse. Lees een kort verslag of kijk het gesprek terug via de website van ActiZ. 

  Afschalen zorg en extra handen voor de zorg
  De zorgverlening voor ouderen en chronisch zieken staat opnieuw onder druk. Het aantal besmettingen met Covid-19 in het land loopt hard op en dit raakt ook de zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en de zorg thuis. Zorgmedewerkers zitten ziek thuis en ook de wachttijden voor testuitslagen zetten de roosters onder druk. Op sommige plekken wordt de zorg nu al afgeschaald, zoals bijvoorbeeld in de zorg thuis. Het borgen van zorgcontinuïteit heeft uiteraard de hoogste prioriteit maar deze staat constant onder druk.  

  Dit vraagt juist nu om extra handen. De verwachting is dat de het tekort aan medewerkers oploopt en vooral zal ontstaan in de functies van verzorgende IG en verpleegkundigen. ActiZ is mede-initiator van www.extrahandenvoordezorg.nl en de Nationale Zorgklas om mensen snel klaar te stomen om bij te springen in de ouderenzorg. Via www.extrahandenvoordezorg.nl kunt u een aanvraag doen voor extra medewerkers. Omdat het ook via alternatieve routes steeds moeilijker blijkt om passende mensen te vinden, is het raadzaam vooral in taken en rollen te denken en niet alleen in bestaande functies. Voor meer informatie kijkt u dan hier.   

  IJzeren voorraad PBM 
  Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de PBM die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen, ook in tijden van crisis. VWS heeft onderzoek uit laten voeren naar PBM en het gebruik hiervan. Tijdens het onderzoek zijn vraag en aanbod van PBM in kaart gebracht. De conclusie luidt dat er op basis van beschikbare gegevens en verwachtingen voldoende PBM in Nederland zijn om een tweede coronagolf op te vangen. Ook als PBM preventief wordt gebruikt en het aantal besmettingen hoger komt te liggen dan in het voorjaar, is er voldoende voorraad. Handschoenen blijven een punt van aandacht.

  Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg
  ActiZ en Zorgthuisnl hebben met V&VN en de vakbonden gewerkt aan een gezamenlijk standpunt over (preventief) gebruik van beschermingsmiddelen in de VVT, in het bijzonder voor de thuiszorg. V&VN en de vakbonden communiceren hierover aan hun leden met een statement. Het advies van V&VN en de bonden is een reactie op het advies van het OMT van 7 oktober over (preventief) gebruik van mondneusmaskers in de langdurige en acute zorg. Het statement benadrukt hoe belangrijk het is dat uw medewerkers over voldoende PBM kunnen beschikken.

  Al vanaf het begin van de coronacrisis is er veel discussie over toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen, mede naar aanleiding van de beschikbaarheid. Waar nodig worden de richtlijnen steeds geactualiseerd, maar dit OMT-advies geeft nu géén aanleiding om de richtlijnen voor de ouderenzorg te herzien. Het OMT advies verandert overigens ook niets voor de verpleeghuiszorg, dat advies is al eerder gegeven. Voor meer toelichting over het statement, zie onze website. 

  Manifest
  Zorgbestuurders, waaronder ook leden van ActiZ, hoogleraren en prominenten willen voorkomen dat verpleeghuizen opnieuw uit angst voor het virus de deuren moeten sluiten. Kwaliteit van leven gaat boven veiligheid, schrijven zij in een manifest wat afgelopen zaterdag werd gepubliceerd.  Een nieuwe bezoekersstop zou voorkomen moeten worden. Dit is volledig in lijn met de handreiking die ActiZ onlangs met veldpartijen heeft gepubliceerd en waarin ActiZ pleit voor lokaal maatwerk. Kijkt u voor deze handleiding hier.

  ActiZ in de media
  Meldpunt Max liep mee met één van de wijkverpleegkundigen van zorgorganisatie Laurens in een coronaroute en kreeg zo een uniek kijkje achter de schermen. Dit werd afgelopen vrijdag uitgezonden. In de studio gaf Conny Helder een update over hoe de ouderenzorg ervoor staat in deze tweede golf. Kijk hier om de uitzending terug te zien. De pop-up redactie van dagblad Trouw bivakkeerde afgelopen week bij zorgorganisatie IJsselheem en dat leverde dagelijks een paginagroot artikel in de krant op en een uitgebreid verhaal in de zaterdageditie. Alle verhalen zijn hier terug te lezen.

  We vinden het belangrijk dat er een goed en transparant beeld wordt gegeven van alle inzet en ook dilemma’s rondom zorg voor ouderen in deze uitdagende tijd. Berichtgeving in de media zoals via Laurens of IJsselheem draagt hier zeker aan bij.

  Mocht u zelf ook verzoeken van landelijke media ontvangen, dan denken we graag met u mee. U kunt dan contact opnemen met ActiZ Mediarelaties/Pers. Zo kunnen we het tevens koppelen aan de landelijke woordvoering die ActiZ voert.

  Corona communicatie
  Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

  Dossier coronavirus

 • GGD Haaglanden werkt actief mee aan onderzoek naar efficiëntere testmethoden

  GGD Haaglanden werkt in oktober in de teststraat in Nootdorp mee aan een validatie onderzoek naar sneltests. Mensen die daarmee instemmen, krijgen zowel een normale als een sneltest. De resultaten van beide tests worden met elkaar vergeleken. Mensen krijgen geen uitslag van de sneltest, alleen van de PCR-test(externe link). Het RIVM voert dit onderzoek uit. GGD Haaglanden vindt het belangrijk om mee te werken aan dit onderzoek. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

 • Update: coronavirus in MO, VO en BW

  12 oktober 2020 – Nieuwe richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

  • Gedurende de coronacrisis heeft het ministerie van VWS samen met VNG, COMO, MIND, Valente en andere partijen richtlijnen opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen tijdens de crisis. Op 1 juni is de laatste versie hiervan gepubliceerd, die gericht was op het af- en ombouwen van de maatschappelijke opvang in een nieuwe fase van de crisis.
  • De nieuwe richtlijn dient ter vervanging van de eerdere richtlijnen en biedt handvatten voor de huidige fase van de crisis in combinatie met het herfst- en winterseizoen waarin in periodes van vrieskou meer dak- en thuisloze mensen opgevangen zullen worden.
  • In lijn met de landelijke aanpak om indien nodig met name regionale maatregelen te treffen, kan het voorkomen dat op regionaal niveau aanvullende maatregelen worden getroffen die ook de maatschappelijke opvang raken.
  • De maatschappelijke opvang valt onder de uitzonderingsregel voor het maximumaantal van 30 personen binnen. Het is toegestaan om meer dan 30 mensen binnen op te vangen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de bedden. Concentraties van mensen moet echter zoveel mogelijk worden voorkomen. Slaapplekken voor grotere groepen mensen moeten zoveel mogelijk worden opgedeeld in kleinere compartimenten.
  • In het geval van een landelijke lockdown met het advies ‘blijf binnen’ worden gemeenten wederom opgeroepen de opvang te openen voor niet-rechthebbende daklozen. Houd de updates van deze richtlijn daarom in de gaten. Lees verder op de site van Valente.
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg

  Het OMT bracht op 7 oktober aanvullend advies uit over (preventief) gebruik van mondneusmaskers in de thuiszorg en acute zorg. Voor medewerkers in alle vormen van thuiszorg (Zorgverzekeringswet, Wlz en Wmo) geldt dat naar professioneel inzicht, ook preventief, persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet kunnen worden. Vanwege de stijgende besmettingen worden er steeds meer preventief persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet, sowieso als de regionale (of landelijke) prevalentie van Covid-19 zorgelijk of ernstig is maar ook vanwege gevoel van veiligheid.

  Al vanaf het begin van de coronacrisis is er veel discussie over toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen, mede naar aanleiding van de beschikbaarheid. Inmiddels is het advies van beroepsvereniging V&VN en vakbonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ en het behandeladvies van Verenso getoetst aan de nieuwste adviezen van het OMT. Waar nodig worden de richtlijnen steeds geactualiseerd, maar het OMT-advies geeft nu géén aanleiding om de richtlijnen voor de ouderenzorg te herzien. Het OMT advies verandert sowieso niets voor de verpleeghuiszorg, dat advies is al eerder gegeven.

  Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen

  Zowel zorgprofessionals als cliënten moeten goed beschermd zijn op basis van professioneel vakmanschap. Medewerkers dienen te allen tijde over voldoende beschermingsmiddelen kunnen beschikken om dat naar professioneel inzicht, zo nodig preventief te gebruiken en uiteraard volgens het beleid van de betreffende zorgaanbieder te kunnen gebruiken in de praktijk.

  Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS laat zien dat de voorraden en de aanvoer van veelgebruikte beschermingsmiddelen voldoende is voor een tweede en eventuele volgende golf, in elk geval tot begin 2021. Voor de verschillende medische mondneusmaskers zelfs tot ver in 2021. Hierbij wordt voor reguliere zorg uitgegaan van bestaande inkoopkanalen en voor Covid-19 gebruik vooral de inkoop via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Overigens geldt bij het LCH bij bestellingen een grens op werkvoorraad van 10 dagen. Lees verder op de site van Actiz.

 • Corona update – 69

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

  Financiële regelingen Covid-19 cohort bedden
  ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland zijn tot overeenstemming gekomen over aanvullende financieringsafspraken van de beschikbaarheid en gebruik van eerstelijnsverblijf cohort bedden per 1 november 2020. Voor de periode vanaf maart tot 1 november gelden de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken onverkort. Nieuw vanaf 1 november is dat er een ligdagtarief gaat gelden van €507 per Covid-bed per dag (was voorheen ELV max/max).
  De andere werkelijke kosten, zoals beschikbaarheid, overhead en personeel worden conform de eerdere afspraken, met een bestuursverklaring, onderbouwd, integraal en achteraf (ex-post) vergoed door uw eerst aanspreekbare/grootste verzekeraar (in representatie). Voor beide geldt dat alléén beschikbare en bezette bedden in aanmerking komen als en voor zover daar in GGD- en ROAZ-verband afspraken over vastgelegd zijn en er daadwerkelijk in de GGD-regio is besloten dat beschikbaarheid van Covid-bedden nodig is op geleide van de besmettingsgraad (in de tranches 300-850-2000 bedden). Uiteraard zonder dubbelingen met andere regelingen. De door ROAZ aangewezen instellingen ontvangen zo snel mogelijk een addendum van zorgverzekeraars op de lopende regeling die geldt tot eind van dit jaar. De uitgewerkte regelingen tot nu toe alsmede deze nieuwe regeling vindt u hier.

  Inzicht in cijfers en verantwoording
  Het is belangrijk dat ZN en ActiZ de ontwikkelingen in bezettingsgraad en beschikbaarheid van de Covid-bedden kunnen volgen, zodat ook voor 2021 goede afspraken gemaakt kunnen worden. Op dit moment leveren zorgaanbieders wekelijks gegevens aan bij de GGD-GHOR over de beschikbaarheid en bezetting van cohort bedden. Deze informatie wordt wekelijks in een monitor verwerkt en geeft zicht op de actuele stand van zaken met betrekking tot het capaciteitsgebruik. ActiZ vraagt via deze weg haar leden om bij de volgende aanlevering expliciet toestemming te verlenen aan GGD-GHOR om de geaggregeerde gegevens met betrekking tot beschikbaarheid en bezetting beschikbaar te stellen voor zowel ActiZ als ZN.

  Financiering (meer-)kosten sociaal domein tweede golf
  Met verzekeraars en zorgkantoren wordt inmiddels gesproken over vergoeding van de (meer-)kosten in de tweede golf en daarna. Voor het sociaal domein is nog geen zicht op vervolgregelingen. ActiZ heeft VNG en VWS daarom samen met andere branches in een open brief opgeroepen ook die regelingen te verlengen.

  Mondneusmaskers in publieke ruimte
  Vanaf afgelopen vrijdag geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals: winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, restaurants, cafés, theaters en concertzalen en ook bij de uitvoering van contactberoepen. Het betreft geen verplichting maar het is wel een dringend advies.


  PBM gebruik in verpleeghuizen
  Verenso heeft haar behandeladvies na de persconferentie van vorige week aangepast op het punt van preventief gebruik van chirurgische mondneusmaskers. Eén van de maatregelen betreft het preventief gebruik van mondneusmaskers in de regio’s met de predicaten ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’. Uiteraard op basis van professioneel oordeel.
  PBM gebruik in de thuiszorg
  Vandaag is in het OMT onder andere gesproken over gebruik van PBM in de thuiszorg. Hoewel de pers daar inmiddels al melding van maakt, wordt het advies nog besproken binnen VWS en met het veld. Naar verwachting kunnen we u daarover de komende dagen nader berichten. Uiteraard geldt intussen conform bestaande richtlijnen in de wijkverpleging en bij Hulp bij Huishouden ook al dat passend PBM wordt ingezet op basis van professioneel oordeel, ook preventief en rekening houdend met de besmettingsgraad in de omgeving. Net als in het verpleeghuis is het daarom essentieel dat uw medewerkers steeds over voldoende PBM kunnen beschikken.

  PBM voorraden, onderzoek VWS
  Vooralsnog lijken in de praktijk alle soorten veelgebruikte PBM goed verkrijgbaar, ondanks de sterke toename van preventief gebruik. Eerder hebben we u gemeld dat VWS onderzoekt of er ook voldoende PBM beschikbaar is voor een tweede en eventueel volgende golf. Gisteren en vandaag zijn de onderzoeksresultaten met het brede veld besproken en naar verwachting kunnen we u ook daarover de komende dagen concreet nader berichten. Voor het LCH blijft overigens gelden dat alle PBM in principe uitgeleverd wordt op basis van 10 dagen werkvoorraad.

  Voorrang testen – zorgmedewerkers
  ActiZ heeft veel signalen ontvangen van haar leden over dat zorgmedewerkers niet werden toegelaten tot de ‘fastlane’ in de teststraat van de GGD. VWS heeft een lijst met beroepengepubliceerd die tijdelijk prioriteit krijgen bij het testen op Covid-19. Het uitgangspunt blijft dat deze medewerkers klachten moeten hebben die bij Covid-19 passen en onmisbaar zijn voor de continuïteit van de zorgverlening. Ondertussen werken de GGD-en hard aan het uitbreiden van de testcapaciteit in zijn geheel. Daar is zicht op maar het goed en verantwoord inregelen kost nog minstens enkele weken. ActiZ heeft vrijwel dagelijks contact met GGD, VWS en anderen over de druk op zorgcontinuïteit en de noodzaak tot lokaal afschalen die mede hierdoor veroorzaakt worden.


  Webinar ‘COVID-19 en verpleeghuiszorg’ en ‘Wijzer uit de corona-crisis’
  Vorige week heeft ActiZ twee webinars georganiseerd. Het ene webinar ging over het onderzoek van Cees Hertogh en Bianca Buurman over de verpleeghuiszorg en het andere webinar was georganiseerd voor en door de kleine leden van ActiZ en daar werden de verhalen, ervaringen en waardevolle tips omtrent corona gedeeld. Beide webinars kunt u terugkijken op de website van ActiZ.

  Corona communicatie
  Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

  Dossier
  Klik hier voor het Dossier Coronavirus voor Zorgorganisaties.

 • CoronaAudit voor medewerkers

  Aansluitend op de CoronaWegwijzer, die verpleeghuizen op organisatieniveau inzicht biedt in het naleven van de coronarichtlijnen, heeft Waardigheid en trots op locatie de CoronaAudit voor medewerkers ontwikkeld. De CoronaAudit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg?

  Download CoronaAudit en handleiding

  De CoronaAudit is bedoeld voor afdelingen, teams, medewerkers die directe zorg verlenen aan een groep bewoners. In de beschrijving van de werkwijze gaan we uit van de CoronaAudit als een interne audit. De tool is gemaakt in een spreadsheet waarbij automatisch overzichten van de scores gemaakt worden na het invullen van de audit op meerdere momenten.

  Werkwijze CoronaAudit

  Voorbereiding CoronaAudit

  • Een stafmedewerker, kwaliteitsverpleegkundige of manager bereidt de audit voor (planning, informeren medewerkers, regelen voorwaarden).
  • Op basis van de voorliggende tool kiest men de speerpunten waarop getoetst gaat worden.
  • Het uitvoeren van de gehele tool kan ook, maar kost mogelijk te veel tijd. Deze keuze is aan de organisatie.

  2. Uitvoering CoronaAudit

  • Bij de audit zijn aanwezig: 1-3 medewerkers van het team en een leidinggevende van het team.
  • Degenen die de audit uitvoeren zijn twee personen die niet direct verbonden zijn aan de te toetsen afdeling/ groep. De interne auditoren zijn hiervoor geschoold en doen vaker audits.
  • Men loopt de vragen langs en checkt wat er bekend is, waar de informatie te vinden is, of de werkwijzen correct zijn en of de voorwaarden geregeld zijn.
  • De auditoren bepalen met een frisse blik van buiten de scores.
  • De scores kunnen in de tool worden ingevuld en geven snel een overzicht.
  • De scores en de beoordeling van de situatie wordt z.s.m. na het auditen besproken met (een afvaardiging van) het team zodat duidelijk is wat goed ging, waar zorgen over zijn en wat er mogelijk kan verbeteren.

  3. Verbeteracties opvolgen

  • Vervolgafspraken voor verbeteracties of aanpassingen worden gemaakt zodat voor iedereen duidelijk is wat er verbeterd kan of moet worden.
  • Afgesproken wordt wanneer op korte termijn geëvalueerd wordt of de acties opleveren wat men wil.

  4. Bewaken en bijstellen

  • Als de verbeteracties goed resultaat opleveren wordt het verankerd in de dagelijkse werkwijze.
  • Als het resultaat  niet voldoende blijkt te zijn evalueert men en stelt het verbeterplan bij. Zo is de kwaliteitscirkel rond. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.
 • Eerste resultaten corona-antigeensneltesten veelbelovend

  De eerste resultaten met twee corona-antigeensneltesten, die na inzetten binnen een kwartier de aanwezigheid van SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 viruseiwitten aantonen, zijn veelbelovend. De komende weken worden enkele belangrijke onderzoeken en evaluaties  op verschillende teststraatlocaties in Nederland afgerond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de betrouwbaarheid van de test en de toepasbaarheid van de test in Nederland als aanvulling op de PCR polymerase chain reaction -testen.

  De antigeentest is een test die de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten van het nieuwe coronavirus aantoont in neus- en keelslijm. De test geeft na het inzetten ervan na een kwartier een uitslag. Laboratoria, ziekenhuizen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  werken nauw samen bij het onderzoek om informatie te verzamelen en te kijken op welke manier dit type test in de praktijk ingezet kan worden, naast en deels ter vervanging van de huidige PCR polymerase chain reaction -testen. Hoewel de eerste onderzoeksresultaten in de teststraten hoopvol zijn, moeten de evaluaties nog worden afgerond. Ook moet de test in andere situaties dan de teststraten nog worden onderzocht. Het is belangrijk de ingebruikname van de testen goed voor te bereiden. Lees verder op de site van het RIVM.

 • Tweede Kamer unaniem: preventief mondneusmaskers in alle verpleeghuizen

  De Tweede Kamer wil dat er in alle verpleeghuizen van Nederland preventief mondneusmaskers worden gebruikt. Alle politieke partijen hebben zich achter deze oproep van SP, PvdA en GroenLinks geschaard. De uitspraak van de Kamer volgt op een brede roep vanuit de zorg om op preventief gebruik van persoonlijke beschermende middelen over te gaan. V&VN vindt dat ook in de rest van de zorg – de wijkverpleging, de huisartsenpraktijken, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg – preventief gebruik van beschermende middelen het uitgangspunt moet zijn. V&VN voorzitter Gerton Heyne: “Het is niet uit te leggen waarom in de verpleeghuizen wel en in de wijk bijvoorbeeld niet. Echt onbegrijpelijk! Maak het simpel. Zodat iedereen in de zorg weet waar hij of zij aan toe is. En doe het snel, anders blijven we achter het virus aan hollen.”

  V&VN adviseerde twee weken geleden altijd preventief gebruik te maken van mondneusmaskers, tenzij verpleegkundigen en verzorgenden daar op basis van hun eigen professionele afweging van af willen wijken. Nederlanders krijgen het dringende advies om in alle openbare binnenruimtes mondmaskers te dragen. Dit moet ook de standaard zijn in de zorg. Omdat het risico op overdracht veel groter is én omdat patiënten vaker in de hoogste risicocategorie vallen. Daarom moet veiligheid voorop staan. Ons advies wordt gesteund door Zorgthuisnl, de huisartsen (LHV), apothekers (KNMP), Patiëntenfederatie Nederland en ouderenbonden ANBO en KBO PCOB. Lees verder op de de site van V&VN.

 • AxionContinu: ‘Durf vooruit te lopen op maatregelen’

  Na hard getroffen te zijn in de eerste golf, lukt het de Utrechtse zorginstelling AxionContinu om het coronavirus op dit moment grotendeels buiten de deur te houden. Vooral door heel fors in te zetten op preventie. Bestuurder Martin den Hartog in een pleidooi aan collega-organisaties: ‘Schroom niet en durf vooruit te lopen op landelijke maatregelen.’

  Tijdens de eerste golf bleef één van de 21 locaties van AxionContinu coronavrij en werden vooral de woonvoorzieningen in de Lekstreek hard geraakt. Daarnaast ving de zorgorganisatie in de revalidatiekliniek ontslagen ziekenhuispatiënten met corona uit de regio op. Ook daar stierven mensen. Achter de kille statistieken van elk van deze 107 overleden mensen zit een verhaal. Bestuurder Martin den Hartog praat er thuis ook met zijn tienerdochter over: ‘Uiteindelijk zijn het meer dan honderd opa’s en oma’s van heel veel jongeren.’

  Ook al werd AxionContinu net als elke zorginstelling overvallen door het virus, al vrij snel hadden ze belangrijke zaken op orde: ‘Vanaf Pasen, dus medio april, zijn we al gaan testen. En aan mondkapjes hebben we nooit een tekort gehad omdat we die zelfs bij de verffabriek elders in het land gingen halen.’ Half juli waren alle locaties virusvrij. Nu de besmettingen landelijk weer toenemen, liggen er twee mensen uit het ziekenhuis met corona op de cohortafdeling in de revalidatiekliniek van AxionContinu.

  Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

 • OVA-raming door coronacrisis fors gedaald; early warning voor 2022

  De Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB van het lopende jaar. De inkoop van zorg vindt plaats op basis van een raming en wordt het daaropvolgende jaar gecorrigeerd.  De OVA-raming voor 2021 is gedaald naar 1,72%, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Dit heeft grote gevolgen voor de NZa-tarieven in 2022.  

  Voor 2021 wordt er gerekend met een raming van 3,24%. Deze raming dateert van voor de corona-crisis. Naar aanleiding van de miljoenennota is er nu een nieuwe raming en dat  betekent dat er voor 2022 rekening gehouden moet worden met een forse correctie van rond de 1,5% op een verwachte OVA van rond de 1%.

  Wat dit betekent leest u hier.

  Op 13 oktober organiseert ActiZ een Webinar over de ontwikkeling van de OVA en de gevolgen daarvan voor de NZa-tarieven. U kunt zich hier aanmelden. Lees verder op de site van Actiz.

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kondigt bijdrage aan voor extra coronakosten

  Gisteren werd bekend dat zorgaanbieders een bijdrage krijgen voor de extra kosten die zij hebben moeten maken als gevolg van corona. Het gaat om een percentage van de jaaromzet 2020, variërend van 0,20% tot 0,80% afhankelijk van de beroepsgroep. Helaas is door het grillige verloop van het coronavirus het nu nog niet mogelijk om het precieze percentage van de jaaromzet te bepalen. De bijdrage geldt ook als er geen contract is met de zorgverzekeraar.

  Zorgverzekeraars kondigden eerder al aan een grote groep zorgaanbieders, voornamelijk met een jaaromzet kleiner dan 10 miljoen euro, tegemoet te willen komen voor de extra kosten vanwege corona. Daaraan geven zij nu uitvoering met deze meerkostenbijdrage. De vergoeding voor iedere zorgaanbieder wordt berekend op basis van een percentage van de jaaromzet van 2020. De percentages worden, met behulp van een onafhankelijk bureau, toegespitst op de specifieke situatie van de verschillende beroepsgroepen.

  Percentage

  De impact van corona in de tweede helft van 2020 op de zorgverlening door de verschillende beroepsgroepen is nog onduidelijk. Om recht te kunnen doen aan de daadwerkelijk gerealiseerde omzetten, stellen de zorgverzekeraars de percentages voor de bijdrage vast op basis van de declaraties voor 2020. Voor het vaststellen van de percentages worden de kosten meegewogen voor:

  • extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het garanderen van beschikbaarheid;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddel;
  • tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemeter-samenleving zoals stickers voor bewegwijzering en plexiglasschermen;
  • schoonmaak en afvalverwerking.

  Voor bepaalde beroepsgroepen komen daarbovenop de extra kosten voor het uitvoeren of uitbesteden van coronatesten voor personeel die in april en mei niet door de GGD konden worden uitgevoerd. De percentages voor de verschillende beroepsgroepen worden op dit moment ingeschat tussen 0,20% en de 0,80% van de jaaromzet 2020.

  Vervolg

  Lees verder op de site van Verenso.

 • Veel behoefte aan extra handen voor de zorg door tweede golf

  Groot tekort aan VIG’ers maakt omdenken noodzakelijk

  De tweede coronagolf lijkt een feit. In het voorjaar gingen veel zorgprofessionals extra werken. Nu verwachten we dat meer mensen thuisblijven. Dat komt omdat we meer testen, omdat mensen moe zijn en omdat we ons als samenleving anders verhouden tot het virus dan in het voorjaar. De tekorten aan zorgpersoneel zullen vooral ontstaan in de functies verzorgenden IG en verpleegkundigen. Zorgorganisaties kunnen via www.extrahandenvoordezorg.nl een aanvraag doen voor extra personeel. Echter er is een groot tekort aan verzorgenden IG en verpleegkundigen. Het is daarom raadzaam om niet alleen in functies maar meer in taken te denken. Op dit moment worden mensen geworden die snel getraind kunnen worden via De Nationale Zorgklas voor het uitvoeren van ondersteunende en laag complexe (zorg) taken.

  Trudy Prins, voorzitter RvB Rijnhoven:

  “Als we over onvoldoende verzorgenden kunnen beschikken zetten we helpende en mensen die ondersteunende taken kunnen uitvoeren in. Onze ervaring is dat mensen relatief snel inzetbaar gemaakt kunnen worden voor het uitvoeren van een groot deel van de ADL-taken. Dat kan met een training via De Nationale Zorgklas en een goede eerste opvang in de organisatie. Bij Rijnhoven kunnen we zo de inzet van verzorgende IG terugbrengen tot 1 verzorgende op 12, en zo nodig op 24 cliënten. De verzorgende IG kan zich zo richten op de taken waarvoor zij is opgeleid terwijl veelvoorkomende laag complexe handelingen door helpende en ondersteunende mensen worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend zien wij erop toe dat mensen ook daadwerkelijk bekwaam zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. Onze ervaring is dat dit heel goed kan werken”. Lees verder op de site van Actiz.

 • Nieuwe corona testlocatie op 5 oktober geopend in Zoetermeer

  Op maandag 5 oktober is een corona testlocatie in Zoetermeer geopend op het parkeerterrein aan de Denemarkenlaan. Op de testlocatie kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) zich op afspraak laten testen op het coronavirus.

  De testlocatie aan de Denemarkenlaan is een nauwe samenwerking tussen GGD Haaglanden, Rode Kruis en de gemeente Zoetermeer. Het is mogelijk om deze nieuwe testlocatie te openen, nu er extra laboratorium capaciteit ter beschikking is gekomen. De locatie is dagelijks geopend van 8:30 tot 16:30 uur, afhankelijk van de drukte. Afhankelijk van de vraag van inwoners naar testen, kan GGD Haaglanden besluiten om ook in het weekend open te gaan. Voor nu is dat nog niet voorzien.


  Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging, waar er ook eventueel mogelijkheid is tot opschaling. Daarnaast is het goed bereikbaar voor auto’s, voetgangers en fietsers. Ook was het terrein snel en zo lang als nodig beschikbaar.


  Zeven testlocaties

  De locatie aan de Denemarkenlaan in Zoetermeer is één van de zeven testlocaties in de regio Haaglanden. De andere locaties bevinden zich in het centrum van Den Haag, bij HMC Bronovo, Nootdorp, Leidschendam, Naaldwijk en Delft.


  Aanmelden voor een test

  Testen kan uitsluitend bij klachten en op afspraak. Dit kan op 2 manieren. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

 • Corona on­dersteuning verpleeg­huizen door W&T

  Ieder verpleeghuis is bezig met het voorkómen van coronabesmettingen en met het beschermen van bewoners en medewerkers. Waardigheid en trots op locatie biedt daarbij ondersteuning aan. Verpleeghuizen kunnen vrijwel direct (zonder kosten) ondersteuning op maat ontvangen bij urgente coronavraagstukken.

  Corona-ondersteuning

  Verpleeghuizen kunnen vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie ondersteuning ontvangen bij urgente coronagerelateerde vraagstukken. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie.

  Deskundige coaches staan klaar om te helpen. Heb je een coronagerelateerd vraagstuk? 

  Hier kun je meer lezen over corona-ondersteuning en aanmelden.

  Tools corona

  Op basis van de huidige kennis en richtlijnen omtrent corona is vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie een wegwijzer op organisatieniveau en een audit op teamniveau ontwikkeld.

  • De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen biedt een handreiking om op organisatieniveau na te gaan of de organisatie werkt volgens de coronarichtlijnen en -kennis. De CoronaWegwijzer bestaat uit 14 onderdelen. Per onderdeel lees je wat de actiepunten zijn voor de organisatie en vind je links naar officiële richtlijnen, draaiboeken, tools en praktijkvoorbeelden.
  • De Corona Audit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg? Lees verder op de site van LOC Cliëntenraden.
 • Hebben verpleeghuisbewoners geleden onder het bezoekverbod?

  Het gaat tegen je intuïtie in: verpleeghuisbewoners die níet geleden zouden hebben onder het bezoekverbod dit voorjaar. Een artikel in de Volkskrant afgelopen week onder de kop: ‘Onderzoek Amsterdam UMC: verpleeghuisbewoners kregen geen knauw door bezoekverbod’ leek erop te wijzen dat dat het geval zou zijn. Op sociale media en onder ouderenzorgwetenschappers ontstond een welles-nietesdiscussie over de juistheid van deze conclusie. In zijn blog gaat Vilans-directeur Henk Nies in op deze discussie. Lees verder op de site van Vilans.

 • Negen van de tien zorgmedewerkers tobben en piekeren over corona

  88 procent van de medewerkers in de zorg ‘tobt en piekert’ over de coronapandemie. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onder ruim 12 duizend zorgmedewerkers. De voortdurende mentale belasting vergroot de kans op ernstige psychische klachten, overbelasting en uitval, waarschuwt IZZ-directeur Roland Kip.

  Uit de jaarlijkse IZZ-monitor Gezond Werken komt daarnaast naar voren dat 40 procent van de zorgmedewerkers onbeschermd heeft gewerkt, met name in de verzorging en verpleging en de ggz. 37 procent van de zorgmedewerkers is in aanraking gekomen met corona. Dit komt overeen met recente besmettingscijfers, waaruit blijkt dat tot en met de eerste week van september in totaal bijna 20.000 zorgmedewerkers besmet zijn geweest met covid-19, oftewel: de helft van het aantal besmettingen betreft zorgmedewerkers. 

  Recupereren

  Ook opvallend is het feit dat bijna een kwart van de zorgmedewerkers (24 procent) overuren heeft gedraaid. Die hebben ze weliswaar meestal uitbetaald gekregen, maar gezien de enorme belasting had IZZ liever gezien dat er ruimte was geweest om deze overuren in tijd te compenseren, zodat ze hadden kunnen recupereren.

  Gigantisch

  Gevraagd naar de opvallendste uitkomsten van de monitor, wijst Kip op de door zorgmedewerkers gevoelde mentale belasting. “88 procent is aan het piekeren en tobben geweest, ik vind dat een gigantisch getal”, reageert Kip. “Je hebt het toch over vormen van angst, stress en slaapverlies; zo wil je niet in je werk zitten. Mensen staan door corona lang en intensief bloot aan ernstig schokkende gebeurtenissen en hoge werkdruk. Daar komt vaak ook fysieke uitputting bij, die wel eens over het hoofd wordt gezien. Dan heb je een vergroot risico op post traumatische stressklachten.”

  Anderen besmetten

  Ondanks de coronastress zijn de betrokkenheid en bevlogenheid blijkens de IZZ-monitor onverminderd hoog. “Dat zijn goede eigenschappen, maar ze hebben ook een keerzijde, namelijk  dat je jezelf vergeet”, zegt Kip. “Zorgmedewerkers hebben de neiging zichzelf op de laatste plaats te zetten. Als medewerkers piekeren over corona is het vaak niet uit angst om zelf besmet te worden, maar omdat ze bang zijn anderen te besmetten.”

  Burn-out

  Met kenmerken als uitzichtloosheid en gebrek aan invloed op de eigen werksituatie vertoont de mentale belasting als gevolg van corona volgens Kip overeenkomsten met de situatie bij burn-out. “De regelruimte op de werkvloer is misschien wel gegroeid, maar de eigen invloed is nog niet heel groot”, zegt Kip.

  Waardering

  Uit de monitor komt naar voren dat zorgwerknemers voor steun en waardering vooral naar collega’s kijken. Door de overheid en raden van bestuur voelen ze zich minder gesteund. “De overheid staat achter in het rijtje”, aldus Kip. “We hebben dit onderzoek in mei en juni afgenomen. Toen zweefde het idee van een bonus nog ergens rond, dus misschien heeft het toekennen van duizend en nu nog eens vijfhonderd euro een  positieve invloed gehad. Maar de overheid en bestuurders zouden meer waardering moeten uitspreken. Dat hoeft niet altijd in geld; werk aan oplossingen. Roostering bijvoorbeeld komt elke keer weer terug, neem dat serieus. Zorg voor voldoende beschermingsmiddelen en voldoende personeel. Mensen moeten de gelegenheid hebben om op adem te komen.”

  Werkvloer

  In een separaat onderzoek heeft IZZ onderzoek gedaan naar gezond leiderschap. “Je ziet daar echt verschillen. Veel bestuurders weten eigenlijk niet wat voor impact ze hebben en wat ze kunnen bijdragen aan gezond werken; ze onderschatten hun eigen invloed op de gezondheid van medewerkers.” Terwijl het geen hogere wiskunde is. “Het klinkt als een open deur, maar neem de vraagstukken van je medewerkers serieus. En ook al zit je bij organisatie van drie of vierduizend werknemers, ga naar die werkvloer en blijf niet onder een glazen stolp zitten. Je kunt als bestuurder niet zeggen: ik breng het naar HR en dan ben ik er vanaf, je blijft verantwoordelijk.”

  Vitale sector

  De overheid zou zich wat Kip betreft meer rekenschap moeten geven van het belang van de zorg als vitale sector. “Moet je eens zien wat voor effect het zal hebben op het maatschappelijk welzijn en de economie als de zorg omvalt. Als je weerbare medewerkers wilt en een weerbare sector, dan is het cruciaal om te investeren in de mentale gezondheid  van mensen.”

 • Resultaten Coronamonitor

  Wat is de invloed van de coronacrisis op de gezondheid en het welzijn van zorgmedewerkers? En waar hebben zorgmedewerkers behoefte aan tijdens dit soort crises? Wij onderzochten het met de Monitor Gezond werken in de zorg 2020.

  Uit de respons blijkt dat er – gemiddeld genomen – minder werkdruk gevoeld werd. Hoe kan dit? Terwijl er eindeloos een beroep op zorgmedewerkers werd gedaan tijdens de coronapiek dit voorjaar? Wat hielp is dat veel regels tijdelijk zijn losgelaten. Daardoor daalde de werkdruk. Zorgmedewerkers in direct contact met corona patiënten ervoeren wel meer werkdruk. 

  Ook verbeterde in veel organisaties het werkklimaat. Leidinggevenden en werkgevers zijn namelijk veel meer gaan communiceren met zorgmedewerkers. Ook gaven ze meer prioriteit aan gezond en veilig werken. 

  Uit het onderzoek blijkt verder dat 88% van de zorgmedewerkers vaak en lang piekert over de mogelijke gevolgen van corona. Emotionele uitputting ligt dan op de loer. Gelukkig kunnen we uit het onderzoek ook veel goede tips halen om dit als zorgmedewerker en zorgorganisatie te voorkomen. 

  Bekijk de infographic voor een overzicht van de belangrijkste resultaten én tips voor werkgevers en -nemers. Of lees onze Whitepaper, het uitgebreide onderzoeksrapport.

  Wat doet IZZ met de resultaten?

  Uit het onderzoek hebben we belangrijke inzichten gehaald voor zowel zorgmedewerkers als zorgorganisaties om uitputting en stress te voorkomen of beperken. Ook zijn onze resultaten gebruikt binnen een onderzoekscoalitie naar gezond werken in de zorg. Hierbij zijn er 7 versnellers van gezonder werken in de zorg gevonden. We brengen dit breed onder de aandacht binnen de zorgsector. Op deze manier helpen we medewerkers en organisaties om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden.

  Over de Monitor Gezond Werken in de zorg

  De Monitor Gezond werken in de zorg is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek over thema’s die te maken hebben met gezond werken, gezondheid en welzijn onder zorgmedewerkers. De Monitor wordt vijf jaar lang elk voorjaar uitgevoerd onder leden van Stichting IZZ die momenteel werkzaam zijn in de zorg. In 2020, het derde jaar, zijn hier specifieke vragen rondom de COVID-19 uitbraak aan toegevoegd. Vanwege de uitbraak in maart 2020 is de Monitor dit jaar iets later uitgezet (periode mei-juni) dan in de voorgaande twee jaren (maart). In totaal hebben 12.630 zorgmedewerkers werkzaam in verschillende branches en beroepsgroepen deelgenomen aan de Monitor.

 • Ondersteuning tweede coronagolf

  Helaas hebben we te maken met een tweede coronagolf. Daardoor moeten we er met elkaar weer extra de schouders onder zetten om de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. ZorgZijn Werkt probeert daarbij de zorgorganisaties in de regio zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit doen we door vraag en aanbod in de regio aan elkaar te koppelen. 


  Klik hier voor meer informatie.

 • Corona update – 68

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

  Debat Tweede Kamer 

  Woensdag debatteerde de Tweede Kamer opnieuw met het kabinet over de aanpak van het coronavirus. ActiZ had de Kamerleden voorafgaand aan het debat een paper met aandachtspunten gestuurd en contact gehad. In het debat was veel aandacht voor het preventief dragen van mondmaskers in de maatschappij. In het debat werd duidelijk dat het kabinet de wens van de Tweede Kamer overneemt als het gaat om het gebruik van mondmaskers in publieke binnenruimtes in het hele land. Vooralsnog betreft het een dringend advies. Ook geldt het advies voor de contactberoepen. De verwachting is dat er vrijdag meer duidelijkheid zal zijn omtrent deze maatregel waarbij het niet uitgesloten is dat ook iets gezegd wordt over gebruik van (niet medische) mondmaskers in de algemeen toegankelijke ruimten in de verpleeghuizen.

  Verder was er in het debat veel aandacht voor het behandeladvies van Verenso, het gebruik van mondkapjes in het verpleeghuis en de ventilatiesystemen in de verpleeghuizen. ActiZ is blij dat de Kamer heeft gevraagd naar de ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen en minister Van Ark gaf aan dat ze hier komende week de Kamer over informeert.    

  Preventief gebruik/inzet mondmaskers

  Het Outbreak Management Team (OMT) heeft geadviseerd om bij het oplopend aantal besmettingen preventieve maatregelen te nemen om de introductie van Covid-19 te voorkomen. Dit betreft preventief gebruik van mondneusmaskers door medewerkers en bezoekers, quarantaine voor nieuwe patiënten/bewoners en het eventueel aanscherpen van de bezoekregeling. Verenso heeft dit OMT-advies verwerkt in de behandelrichtlijn voor verpleeghuizen (Verenso). Het advies heeft alleen betrekking op verpleeghuizen omdat daar een opeenstapeling van risicofactoren is: bewoners hebben veelal een hoge leeftijd, onderliggend lichamelijk lijden, zijn moeilijk of niet instrueerbaar (psychogeriatrie), wonen geclusterd en hebben veel onderling contact.

  Het behandeladvies van Verenso geeft de ruimte om eerder over te gaan tot het preventief dragen van mondneusmaskers. In het licht van de huidige toename van het aantal besmettingen en het voortschrijdende inzicht over asymptomatische besmettingen bij medewerkers is het zaak dat zeker ook in de regio’s waar de situatie ‘zorgelijk’ is, wordt overwogen om het preventief dragen van mondneusmaskers in te zetten. VenVN heeft inmiddels laten weten voorstander te zijn van preventief gebruik van mondmaskers, tenzij er een duidelijke reden is om dat niet te doen. ActiZ vindt dat iedereen veilig moet kunnen werken en moet kunnen beschikken over voldoende PBM om daar op basis van de professionele afweging gebruik van te maken. Niet alleen in het verpleeghuis maar ook in de thuiszorg. Binnenkort volgt een OMT-advies over preventief mondneusmasker gebruik in andere sectoren van de langdurige zorg, zoals thuiszorg.

  Persoonlijke beschermingsmiddelen en LCH 

  Vanwege steeds meer (preventieve) inzet van PBM, blijft de bevoorrading belangrijk. Graag wijzen we u daarom nogmaals op de mogelijkheid om, aanvullend uw eigen inkoopkanalen, terecht kunt bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het LCH spant zich continue in om veelgebruikte PBM voldoende beschikbaar te hebben en te houden.

  ActiZ checklist Covid-19 en ventilatie 

  De rol van ventilatiesystemen bij het voorkomen van coronabesmettingen roept vragen op. ActiZ is hier o.a. op bevraagd door het ministerie van VWS of er voldoende aandacht voor is bij de aangesloten zorgorganisaties. Uit peilingen van ActiZ onder leden en uit ervaringen van de IGJ blijkt dat zorgorganisaties volop aandacht hebben voor het thema. Er zijn risicoanalyses gemaakt op locatieniveau en waar sprake was van recirculatie zijn of worden ventilatiesystemen aangepast. ActiZ vindt het van belang dat hier aandacht voor is en blijft en heeft hiervoor een checklist voor zorgorganisaties opgesteld.

  Daarnaast is er op dinsdag 13 oktober van 11.00-12.00 uur een (gratis) webinar over infectierisico in verpleeghuizen door de luchttransmissieroute. In dit webinar van ISIAQ.nl, TVVL en VCCN wordt de problematiek van infecties en het risico op infecties in verpleeghuizen toegelicht. Ook wordt aangegeven wat gedaan kan worden vanuit de bouw- en installatietechniek en geeft  het Corona Expertpanel Zorg adviezen om het risico op infectie via de luchttransmissie in verpleeghuizen te verkleinen.

  Train uw vrijwilligers (bijna) gratis

  Gastvrouwen, maatjes, begeleiders en alle andere 160.000 vrijwilligers in de VVT-sector zijn nu meer dan ooit nodig. Tijdens de coronacrisis sprongen duizenden nieuwe vrijwilligers bij om zorgorganisaties te ondersteunen en bestaande vrijwilligers bleken bereid om zich nog vaker en onder moeilijke omstandigheden in te zetten. Om vrijwilligers nog beter toe te rusten voor deze belangrijke taak, biedt de Nationale Zorgklas met subsidie van SectorplanPlus een online  training aan die hen extra kan helpen.

  Digitaal spreekuur zorgbonus

  In het webinar ‘Digitaal spreekuur zorgbonus’ gingen we in op vragen die leven bij leden en adviseerden we de bonus ruimhartig toe te kennen en de regeling zo eenduidig mogelijk toe te passen. U kunt het webinar ook terugkijken.

  Praat vandaag over morgen

  De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de zorg voor kwetsbare ouderen is. De bescherming en verzorging van kwetsbare ouderen is niet alleen een zaak van zorgorganisaties, maar van de hele samenleving. Daar kan niemand meer omheen. Uit onderzoek van ActiZ blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) de coronacrisis aanmerkt als dé kans om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. De publieksaanpak Praat vandaag over morgen gaat daarom vandaag, op Nationale Ouderendag, officieel van start. Zie het persbericht 

  ActiZ in de media

  In de media was afgelopen week veel aandacht voor de zorgen rondom continuïteit van zorg. Met dank ook aan de uitkomst van de poll over de doorloop van testen en zorgmedewerkers die lang op de uitslag moeten wachten. Zo was er aandacht voor de behoefte aan sneltesten (Skipr: ActiZ: waar blijven de sneltesten) en besteedde het programma EenVandaag aandacht aan de problemen die lange wachttijden opleveren. In het Oog op Morgen ging Conny Helder onder meer in op de actualiteit in verpleeghuizen.

  Corona communicatie

  Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Verlenging parkeerregeling voor zorgverleners

  Om de huidig toename van het coronavirus in te dammen, zijn er sinds 29 september veel nieuwe maatregelen van kracht. Een deel van de maatregelen is erop gericht om het aantal reisbewegingen te verminderen en daardoor de verspreiding van het virus terug te dringen. Om hier als gemeente een bijdrage aan te leveren, is besloten om de huidige tijdelijke parkeerregeling voor zorgverleners te verlengen tot en met 31 oktober. Deze regeling zou eindigen op 30 september.

  De kentekens van de zorgmedewerkers die voor deze regeling zijn aangemeld, hoeven hierdoor geen parkeergeld te betalen voor parkeren op straat. Voor veel mensen die normaal met het OV reizen, is dit een belemmering om met de auto van en naar het werk te reizen. 

  Automatische verlenging 

  De regeling eindigt per 31 oktober, tenzij de huidige coronamaatregelen nog van kracht zijn. De kentekens van de zorgmedewerkers die al aangemeld zijn voor deze regeling, worden automatisch verlengd tot en met 31 oktober. U hoeft hiervoor dus niets te doen. 

  Doordat mensen weer zo veel mogelijk thuis blijven en thuis werken is het op sommige plekken in de stad lastig om een parkeerplek te vinden. Ook rond een aantal zorglocaties is parkeren op dit moment een knelpunt. Wij vragen u daarom te toetsen of de lijst met aangemelde medewerkers nog actueel is en eventuele wijzigingen door te geven. Zo laten we deze regeling ten goede komen aan de zorgmedewerkers die dit het hardste nodig hebben. Eventuele wijzigingen kunt u doorgeven via senior.parkeren@denhaag.nl.

  Meer informatie over deze regeling vindt u op denhaag.nlhttps://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeentelijke-organisatie/coronavirus-vraag-en-antwoord.htm#Wordt_het_parkeerbeleid_versoe-anchor

  Heeft u nog vragen? Deze kunt u stellen per e-mail via senior.parkeren@denhaag.nl

 • Corona update – 67

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

  Persconferentie 

  Het kabinet heeft gisteren -28 september- tijdens de persconferentie nieuwe landelijke en regionale maatregelen aangekondigd. Een overzicht van de maatregelen kunt u terugvinden in de Kamerbrief. De maatregelen gaan allemaal in vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur. De maatregelen die nu getroffen worden zijn nadrukkelijk gericht op het verminderen van het aantal contactmomenten. Er zijn ook een aantal maatregelen specifiek voor onze sector:

  Verpleeghuizen

  In de regio’s waar de besmettingssituatie nu ‘ernstig’ is, neemt de directeur Publieke Gezondheid  contact op met de instellingen voor verpleeghuiszorg over extra maatregelen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), testen, dagbesteding, contact en bezoek. Wat PBM betreft, heeft Verenso in de laatste versie van haar behandeladvies het volgende opgenomen: “ga in ieder geval [dan] over tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter. Het besluit hiertoe vindt plaats door het bestuur, op advies van het uitbraak/crisisteam. Een uitzondering kan worden gemaakt worden bij bewoners met een laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden.”

  Verpleeghuizen maken bij het treffen van maatregelen ook gebruik van de handreiking die veldpartijen hebben opgesteld voor sociaal contact en bezoek. In de handreiking is opgenomen dat iedere zorglocatie een plan heeft voor verschillende situaties omtrent bezoek en sociaal contact, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden het uitgangspunt is.

  Thuisbezoek

  Het advies voor het maximum aantal personen thuis te ontvangen wordt verlaagd van 6 tot 3 personen, naast het eigen huishouden (met uitzondering van kinderen tot 13 jaar). Dit geldt ook voor het bezoek aan mensen die in een zorginstelling verblijven.

  Zorg thuis

  Naar aanleiding van de vorige persconferentie is een motie aangenomen. De motie richt zich op de vraag of de maatregelen die gelden voor de verpleeghuiszorg ook gelden voor andere sectoren waar zorg verleend wordt aan kwetsbare groepen mensen, zoals in de zorg thuis. Het gaat dan met name over het preventief inzetten van PBM en eventueel het testen van cliënten en medewerkers. Op dit moment wordt hier nog onderzoek naar gedaan, de verwachting is dat hier volgende week een uitspraak over wordt gedaan door het OMT. Wanneer er sprake is van toenemende besmettingen in uw regio, kunt u ervoor kiezen andere zorg af te schalen, wanneer de zorgcontinuïteit in het geding komt.

  Thuis werken

  Daarnaast wordt van iedereen weer verwacht dat men thuis gaat werken. Het is: werk thuis, tenzij dat niet anders kan. ActiZ heeft een infoblad gemaakt waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden en spelregels voor de werkgever om thuiswerken te faciliteren en de rol van het medezeggenschapsorgaan daarbij.

  Kamerdebat

  In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de maatregelen heeft ActiZ Kamerleden een paper met standpunten toegestuurd.

  Webinar Covid-19 en verpleeghuiszorg

  Graag herinneren we u aan het webinar over Covid-19 en de verpleeghuiszorg op woensdag 30 september van 13.00 – 14.00 uur. U kunt zich op de website van ActiZ aanmelden voor het webinar.

  CIZ: Regionale maatregelen huisbezoeken

  Nu de coronabesmettingen weer toenemen en er lokale maatregelen zijn afgekondigd, ziet het CIZ zich genoodzaakt het beleid rondom huisbezoeken aan te scherpen. Zij volgen hierin het coronadashboard van de Rijksoverheid met de indeling van de veiligheidsregio’s. Per veiligheidsregio hanteert het CIZ een beleid, aangepast op het niveau van het coronadashboard. Meer informatie vindt u op de site van het CIZ.

  Onderzoek BCG-vaccin

  In een internationale studie wordt onderzocht of BCG-vaccin de gevolgen van een Covid-19 infectie kan verminderen. De studie zoekt nog zorgprofessionals die mee willen doen. Mocht u dit willen aanbieden aan uw personeel kunt u hen verwijzen naar de website van het UMCdaar is ook een filmpje te vinden met meer informatie over het onderzoek.

  Protocol coronavirus in de thuiszorg

  Het kennisplein Zorg voor Beter heeft samen met Charlotte Michels (hygiëne-expert) een protocol gemaakt voor de zorg thuis. Het protocol beschrijft -rekening houdend met de actuele RIVM-richtlijnen- welke maatregelen genomen moeten worden in een woning of appartement van een coronavirus-positieve cliënt.

  Bonus zorgmedewerkers ruimhartig toekennen 

  Tussen 1 en 29 oktober kan de aanvraag voor de bonus zorgmedewerkers worden ingediend bij DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Voor zorgorganisaties is een handreiking en een Q&A beschikbaar. Vragen over de regeling kunt u richten aan bonusregeling@minvws.nl

  De zorgbranches zijn van mening dat de bonus ruimhartig kan worden toegekend aan iedereen die tussen 1 maart en 1 september heeft gewerkt en een bijdrage heeft geleverd aan de bestrijding van de crisis tijdens de uitbraak van het coronavirus. De contractomvang is niet van invloed op de bonus. Wel moet de inkomensgrens van maximaal 2x modaal gerespecteerd worden.

  VWS heeft meerdere malen bevestigd dat achteraf slechts gecontroleerd wordt op 3 aspecten:

  1 Is de bonus daadwerkelijk doorgegeven aan de medewerkers

  2 Is de inkomensgrens van 2x modaal gerespecteerd

  3 Was er nog ruimte in de werkkostenregeling binnen de betreffende organisatie

  Veel vragen gaan over uitzendkrachten, ZZP-ers en werknemers met meerdere werkgevers. Het voorkomen van dubbele bonussen middels de door ons voorgestelde controle op BSN-nummers (door VWS) kan volgens VWS niet vanwege de AVG. Die AVG noopt überhaupt tot terughoudendheid met het verstrekken of opvragen van gegevens. 

  Testen

  Vanuit de diverse GGD’s wordt aangegeven dat het wenselijk is dat organisaties de testcapaciteit zoveel mogelijk zelf organiseren. Bij testen via de GGD verloopt de financiering buiten zorgorganisaties om. Wanneer organisaties zelf testcapaciteit organiseren verloopt de financiering via de betreffende meerkostenregeling tenzij hierover met de GGD afspraken zijn gemaakt. Gemeenten hebben oa hiervoor extra budget gekregen maar ook verzekeraars en zorgkantoren zijn aanspreekbaar op deze extra kosten. De veelbesproken sneltesten worden nu in de praktijk gevalideerd en zijn naar verwachting pas in november beschikbaar.

  Corona communicatie

  Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

  Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.

  De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

  Lees het nieuwsbericht van 28 september in eenvoudige taal.

  Regels voor binnen

  • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
  • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
  • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
  • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
  • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
  • Sportkantines zijn gesloten.
  • Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Markten en detailhandel zijn hiervan uitgezonderd.
  • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren, netals in de horeca nu al gebeurt.

  Regels voor buiten

  • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
  • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
  • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
  • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

  Aanvullende afspraken

  Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen.

  De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

  Uitzonderingen

  Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40):

  • personen bij een uitvaart
  • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
  • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
  • het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
  • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
  • openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
  • sportgelegenheden;
  • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst);
  • luchthavens;
  • de vergaderingen van de Staten-Generaal, van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
  • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;
  • Het maximum aantal personen mag ook worden losgelaten als er sprake is van doorstroom van bezoekers, zoals in winkels, markten, bibliotheken, musea, dierentuinen, pretparken en  kermissen. Hierbij gelden 2 voorwaarden:
   • Alle winkels moeten deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en supermarkten en grote levensmiddelenwinkels moeten speciale winkeltijden invoeren voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Dit wordt door de detailhandel zelf verder uitgewerkt. De regels gaan in per 5 oktober.
   • Veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties hoeveel bezoekers tegelijkertijd toegelaten mogen worden. Hierbij wordt rekening gehouden  met het oppervlakte van de locatie én het kunnen garanderen van  1,5 meter afstand. Markten en detailhandel zijn hiervan uitgezonderd.

  Ontheffing van maximum 30 per zaal in gebouwen van groot belang:

  • Veiligheidsregio’s kunnen ontheffing verlenen voor het maximum van 30 personen per zaal in gebouwen die van groot belang zijn voor de regio.

  Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

  • personen die 1 huishouden vormen;
  • kinderen tot 13 jaar;
  • het belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
  • uitvaarten;
  • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
  • beroep, bedrijf of vereniging;
  • vergaderingen of betogingen volgens de Wet openbare manifestaties;
  • vergaderingen van de Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
  • bijeenkomsten van internationale organisaties of verdragspartijen;
  • verkiezingen; 
  • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

  Uitzondering op horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):

  • horeca op luchthavens na de security check.

  Uitzondering op registratieplicht bij contactberoepen

  • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Dit zijn bijvoorbeeld zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.
 • Handreiking: Subsidieregeling bonus zorgprofessionals

  Deze handreiking is een begeleidend document bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (hierna: de subsidieregeling). Dit document is opgesteld om de zorgaanbieder te ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie voor het uitkeren van de bonus op grond van de subsidieregeling.

  bekijk hier de hele handreiking.

 • Analyse: terugblik op coronamaatregelen crisisteams

  Welke genomen maatregelen zijn volgens multidisciplinaire experts het belangrijkst bij een corona-uitbraak in het verpleeghuis? Wekelijks analyseren onderzoekers van de academische ouderenwerkplaatsen UNC-ZH en UNO-UMCG in opdracht van het ministerie van VWS de notulen van crisisteams van verpleeghuizen. Hieruit blijkt de verscheidenheid aan maatregelen die genomen wordt groot is. Bovendien blijkt dat crisisteams met vragen blijven zitten. Er is behoefte aan meer concrete adviezen. Daarom zijn de maatregelen door multidisciplinaire expertpanels geprioriteerd. Zo ontstaat een selectie maatregelen die bij een (nieuwe) corona-uitbraak binnen het verpleeghuis direct aan te bevelen zijn.

  Lees het hele bericht hier.

 • Update coronavirus – 66

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

  Webinar Covid-19 en verpleeghuiszorg
  Wij nodigen u graag uit voor het webinar over Covid-19 en de verpleeghuiszorg. Op woensdag 30 september van 13.00 – 14.00 uur organiseert ActiZ in samenwerking met Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek in de zorg, Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg en Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS, Tamara Pieterse bestuurder bij Zorgbalans, een webinar over Covid-19 en de verpleeghuiszorg. In dit webinar gaan we samen met o.a. Bianca Buurman en Cees Hertogh in op hun adviezen rond preventief testen, inzet van PBM en de professionele en bestuurlijke afwegingen dienaangaande op grond van de lokale omstandigheden. Daarnaast is er de gelegenheid om vragen te stellen over de onlangs gepubliceerde handreiking over bezoek en sociaal contact in het verpleeghuis ten tijde van corona. U kunt zich op de website van ActiZ aanmelden voor het webinar.

  Infoblad over thuiswerken
  Geheel of gedeeltelijk thuiswerken komt in deze tijd van corona veelvuldig voor en zal ook voor veel werknemers standaard worden. ActiZ heeft een infoblad gemaakt waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden en spelregels voor de werkgever om thuiswerken te faciliteren en de rol van het medezeggenschapsorgaan daarbij.

  Corona en mentale ondersteuning medewerkers
  Medewerkers die behoefte hebben aan mentale ondersteuning kunnen, behalve bij hun eigen organisatie, ook externe professionele hulp zoeken. We hebben enkele landelijke platforms en initiatieven voor de zorg nog eens op een rij gezet.

  ActiZ stuurt Tweede Kamer input debat
  Op dinsdag 22 september debatteerde de Tweede Kamer met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. Voorafgaand hieraan stuurde ActiZ de Tweede Kamerleden een paper. Hierin vroegen we om transparantie rond de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmiddelen. En om steun om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook bij oplopende besmettingen in het land door te kunnen laten gaan. De Kamer bevroeg premier Rutte en minister De Jonge (VWS) kritisch over de onduidelijkheid rond richtlijnen, de testcapaciteit en de zorgbonus.

  Testen
  Zoals u weet is de testcapaciteit momenteel veel te krap. Mede op aandringen van ActiZ wordt er hard gewerkt aan uitbreiding: bij de GGD, de laboratoria en veel leden testen in samenspraak met GGD en regio zelf. Daarnaast worden nieuwe manieren van sneltesten momenteel gevalideerd en waarschijnlijk komen die snel beschikbaar. Dat is hard nodig om te voorkomen dat medewerkers onnodig lang thuis moeten blijven waardoor de continuïteit van zorg ernstig bedreigd wordt. De capaciteit wordt nu gefaseerd uitgebreid maar het zal nog zeker tot eind oktober duren voordat die op sterkte is.

  Voorrangsregeling testen
  Gelukkig hebben we inmiddels de voorrangsregeling voor zorgmedewerkers, maar ook daar knelt de capaciteit. Het is daarom van belang dat alléén medewerkers met klachten én werkzaam in de directe zorg daar gebruik van maken. GGD’en geven verschillend invulling aan de regeling. Wij vragen bij hen aandacht voor de schijnbaar onredelijke drempels die in sommige regio’s worden opgeworpen om in aanmerking te komen voor voorrang.

  Kosten testen
  Als er getest wordt via de GGD lopen de kosten volledig via hen. Als zorgaanbieders zelf testen, kunnen de kosten daarvan onder een van de meerkostenregelingen worden gebracht tenzij specifieke afspraken met de GGD zijn gemaakt dat de kosten via hen lopen.

  Extra handen voor de zorg
  Nu de besmettingen in sommige delen van het land weer oplopen, neemt ook de vraag naar medewerkers toe. Extra handen voor de zorg is een samenwerkingsverband waar tijdelijke vraag in verband met Covid-19 en aanbod van medewerkers digitaal bij elkaar wordt gebracht.  

  Zorgbonus
  ActiZ pleit nadrukkelijk voor ruimhartige toekenning van de veelbesproken zorgbonus. Vrijwel alle medewerkers in onze sector hebben de afgelopen tijd immers te maken met de effecten van het coronavirus. De regeling zoals het ministerie die heeft gepubliceerd biedt die ruimte ook. We merken dat de regeling desalniettemin veel vragen oproept. Vragen over de regeling zelf horen thuis bij het landelijk loket van VWS bonusregeling@minvws.nl. Echter zijn er ook vragen waar we als sector zelf een antwoord op moeten geven en daarom organiseren we aanstaande dinsdag een digitaal spreekuur zorgbonus voor bestuurders. In het spreekuur komen in elk geval de ruimhartige toekenning en de specifieke positie van artsen en medewerkers in de hulp bij het huishouden aan de orde.

  Corona communicatie
  Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 65

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

  Handreiking bezoek en sociaal contact verpleeghuiszorg
  ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben de eerdere handreiking rond de bezoekregeling in de verpleeghuizen vernieuwd. Deze nieuwe handreikingricht zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal. De verwachting is dat in de persconferentie van het kabinet van vanavond ook aandacht wordt besteed aan de verpleeghuiszorg in lijn met de afspraken die opgenomen zijn in de handreiking.

  Webinar verpleeghuiszorg en Covid-19
  In de update van vorige week hebben we een webinar aangekondigd omtrent de actuele richtlijnen voor de verpleeghuiszorg, mede naar aanleiding van het OMT-advies en het onderzoek van Buurman en Hertogh. In dit webinar gaan we samen met o.a. Bianca Buurman en Cees Hertogh in op hun adviezen rond preventief testen, inzet van PBM en de professionele en bestuurlijke afwegingen dienaangaande op grond van de lokale omstandigheden. Het webinar zal naar alle waarschijnlijkheid volgende week woensdag begin van de middag plaatsvinden. U ontvangt zo spoedig mogelijk de uitnodiging met de details.

  Voorrang testen zorgmedewerkers
  De vorige week vrijdag aangekondigde voorrangsregeling voor testen van zorgmedewerkers gaat vanaf maandag 21 september in. Zorgmedewerkers kunnen 7 dagen per week tussen 7.30 – 20.00 uur terecht bij het coronatest-prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Het telefoonnummer voor het maken van de testafspraak wordt op 21 september om 7.30 uur bekend gemaakt. Het streven is om medewerkers zoveel als mogelijk in de ochtend te testen zodat zij nog dezelfde avond de testuitslag kennen. Controle vindt zowel telefonisch als in de teststraat plaats aan de hand van BSN-nummer, gegevens van de werkgever en enig bewijsstuk van werken in de zorg (bijvoorbeeld loonstrook).

  Thuisblijven met klachten
  Er is veel onduidelijkheid over de richtlijn rond al dan niet thuisblijven in afwachting van testresultaten. RIVM geeft desgevraagd aan dat de bestaande richtlijn hier heel duidelijk over is: bij testen uit voorzorg vanwege besmettingen op locatie of in de omgeving (zonder klachten dus) mag de medewerker gewoon werken, waar nodig met PBM.

  Persoonlijke beschermingsmiddelen en LCH 
  Graag wijzen we u nogmaals op de mogelijkheid om aanvullend uw eigen inkoopkanalen terecht kunt bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het LCH spant zich continu in om alle veelgebruikte PBM voldoende beschikbaar te hebben.

  Bonus zorgmedewerkers
  De bonusregeling voor zorgmedewerkers van VWS is gisteren gepubliceerd. Eerder vandaag hebben wij u daarover middels een directiemail geïnformeerd. In de directiemail wordt tevens verwezen naar een handreiking en een Q&A. Met al uw vragen over de subsidieregeling van het ministerie kunt u terecht bij: bonusregeling@minvws.nl.

  Update bekostiging Covid-units
  Er zijn nog geen nieuwe afspraken over de toekomstige bekostiging van beschikbaarheid en gebruik van Covid-units na 1 november aanstaande. Tot 1 november worden de kosten van beschikbaarheid en verblijf sowieso achteraf vergoed. Mede door de toename van het aantal besmettingen en opnames krijgen we veel vragen over de regeling na 1 november. ActiZ wil echter niet akkoord gaan met de regelingen die ZN tot nu toe aanbiedt omdat die niet kostendekkend zijn en onvoldoende zekerheid bieden, met name voor het beschikbaar houden van bedden in de verschillende fases. Vooralsnog kunt u een beroep doen op zowel de liquiditeitsbevoorschotting als de bestaande ex-postregeling voor de Covid-bedden. We hopen de komende weken alsnog overeenstemming te bereiken over een regeling die wel passend is.

  Uitwerking regeling > 10 miljoen; aanvragen voorschot mogelijk
  Ook de uitwerking van de regeling voor zorgorganisaties met meer dan 10 mln euro Zvw-omzet is nog niet afgerond. De planning is dat deze uiterlijk begin november wordt opengezet. Uitbetaling volgt in 2021. Ook hiervoor geldt dat eventueel noodzakelijke bevoorschotting in elk geval tot 31 oktober aangevraagd kan worden via uw grootste zorgverzekeraar.

  ActiZ in de media
  Nieuwsuur onderzocht de aanpassing van de RIVM richtlijn ‘gebruik pbm bij vluchtig contact’ en concludeert dat de schaarste aan beschermingsmiddelen een rol speelde bij de totstandkoming van die richtlijn. ActiZ heeft meegewerkt aan een uitzending over dit thema die Nieuwsuur zaterdag a.s. uitzendt. Het onderzoek is een vervolg op een eerdere uitzending. Daarop gaf ActiZ ook al aan dat voor zorgaanbieders de schaarste altijd een rol speelde rond de inzet van pbm: wat er niet was, kon niet verdeeld worden. Als ActiZ hebben we steeds aangedrongen op transparantie over de afwegingen bij het maken van richtlijnen over veiligheid.

  De Volkskrant publiceerde deze week twee artikelen: over de voorbereidingen in de sector op de herfstperiode (met medewerking van Amstelring en Cordaan) en een artikel over de versoepelde quarantaineregels voor zorgmedewerkers (met o.a. ActiZ). Daarnaast is er nog altijd veel media-aandacht voor de samenwerking tussen KLM en ActiZ, bijvoorbeeld in Noord-Hollandse media in samenwerking met Evean.

  Corona communicatie
  Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Vanaf 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

  Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf aanstaande maandag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

  De GGD’en in heel het land werken er hard aan om de prioritering zo snel mogelijk rond te krijgen. Om de voorrangsregeling goed uit te kunnen voeren moeten callcentermedewerkers opgeleid worden, specifieke afspraken met laboratoria gemaakt worden en een speciaal nummer ingericht worden. Het lukt daarom niet eerder voorrang te geven bij de teststraten aan zorg- en onderwijspersoneel dan vanaf maandag 21 september.

  Aanvragen coronatest via prioriteitsnummer

  Zorgmedewerkers en onderwijspersoneel kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer wordt bekend gemaakt op 21 september om 07.30 uur.

  Het is belangrijk dat alleen de mensen die in aanmerking komen voor prioriteit, gebruik maken van dit nummer. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat. Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen.

  Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg

  Wie komen voor deze prioriteitsregeling in aanmerking?

  Op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg staat een overzicht van professionals die in aanmerking komen. Om getest te worden moeten zij klachten hebben die passen bij het coronavirus. Zorgmedewerkers moeten onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van de zorg. Onderwijspersoneel komt in aanmerking als zij werken in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs én als hun afwezigheid ervoor zorgt dat klassen naar huis worden gestuurd.

  Waarom krijgen deze doelgroepen prioriteit?

  Zorgmedewerkers krijgen prioriteit, omdat zij onmisbaar zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot.
  Het onderwijspersoneel krijgt prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet. Want dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de leerlingen. En ook voor de ouders die daardoor niet aan het werk kunnen. De voorrangsregeling is een tijdelijke regeling omdat de vraag naar testen momenteel groter is dan de capaciteit in de laboratoria. De capaciteit wordt zo snel mogelijk uitgebreid. De verwachting is dat in oktober de capaciteit weer voldoende is om aan de vraag naar testen te kunnen voldoen.

 • Verpleeghuizen en corona

  De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Wat te doen in het geval van een besmetting? Hoe geef je de bezoekregeling en dagbesteding vorm? Gebruik de CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen of meld jouw locatie aan voor corona-ondersteuning.

  Corona-ondersteuning

  Verpleeghuizen kunnen vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie ondersteuning ontvangen bij urgente coronagerelateerde vraagstukken. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie. Deskundige coaches staan klaar om te helpen. Heb je een coronagerelateerd vraagstuk?  Lees meer over corona-ondersteuning en meld je direct aan.

  CoronaWegwijzer verpleeghuiszorg

  Op basis van de huidige kennis en richtlijnen omtrent corona hebben wij vanuit Vilans-programma Waardigheid en trots op locatie een wegwijzer ontwikkeld. De CoronaWegwijzer is een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis. Met de wegwijzer krijgt een organisatie bijvoorbeeld ook in beeld of het voldoende is voorbereid op het afschaffen van de bezoekregeling en op een eventuele uitbraak van een tweede golf.  

  Bekijk de CoronaWegwijzer

 • 4 tips om met mantelzorgers in gesprek te blijven

  In coronatijd neemt de kans op overbelasting voor mantelzorgers toe. Het is daarom meer dan ooit nodig om in gesprek te blijven met de mantelzorger(s) van je cliënt. Expert Yvonne de Jong (Vilans) geeft tips voor het versterken van de band met de mantelzorger.

  Lees de vier tips op de website.

 • Update coronavirus – 64

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

  Aanvullende maatregelen genuanceerd verwerkt door Verenso 
  Verenso heeft naar aanleiding van de inhoud van de persconferentie van dinsdag 1 september j.l. haar behandeladvies en opnamebeleid voor COVID-19 aangepast. Het opnamebeleid geldt nu ook wanneer er sprake is van een verhoogde regionale/lokale prevalentie en er in een regio een hoog risicoprofiel wordt toegekend. In dit geval moet er conform het behandeladvies gehandeld wordt, een opgenomen bewoner moet dan 10 dagen in quarantaine. De belangrijkste aanpassing in het behandeladvies op basis van het OMT advies is de toevoeging van specifieke uitbraakmaatregelen (paragraaf 5.7). Daarin wordt nadere invulling gegeven aan de overweging om in geval van een uitbraak alle bewoners te testen die nauw contact hebben gehad met een besmette bewoner en het testen van alle medewerkers die hebben gewerkt op de afdeling. Tevens worden mogelijke extra maatregelen beschreven bij een onbeheersbare uitbraak, uiteraard op grond van professionele afweging. Andere belangrijke wijzigingen zijn het toevoegen van een (nog te bepalen) drempelwaarde voor het preventief dragen van een mondneusmasker bij verhoogde regionale/lokale prevalentie. Tot slot is de isolatietermijn in geval van asymptomatisch testen verlengd van 72 uur naar 7 dagen.

  Vervolg ‘testen n.a.v. persconferentie’ in update 63
  Vorige week heb ik u uitgebreid geïnformeerd over de extra maatregelen voor de verpleeghuiszorg die in de persconferentie van dinsdag 1 september benoemd zijn. Die hebben betrekking op de voorbereiding van onze sector op een tweede coronagolf, het testen van bewoners en medewerkers en de inzet van PBM. Naast ActiZ hebben ook andere partijen zich inmiddels kritisch uitgelaten over de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen zoals die in de persconferentie door het kabinet zijn aangekondigd. ActiZ blijft doorlopend aandacht vragen voor de balans tussen veiligheid en welbevinden die het beste gediend is met lokaal maatwerk op basis van professioneel oordeel. Zoals vorige week in de update vermeld, neemt de nadere uitwerking nog wat tijd in beslag. De randvoorwaarden dienen eerst ingeregeld te worden. VWS heeft ActiZ laten weten een werkgroep te hebben ingericht waarin verkend wordt of de ziekenhuizen een rol kunnen spelen in het (veel sneller) testen. Daarnaast verkent de werkgroep of zorgprofessionals, structureel voorrang kunnen krijgen bij het testen. De verkenningen komen terug in het volgende OMT-overleg.

  Webinar COVID-19 ‘verpleeghuiszorg en lokaal maatwerk’
  Volgende week organiseert ActiZ een webinar over de verpleeghuiszorg. Tijdens het webinar komt de nieuwe handreiking omtrent bezoek en sociaal contact in verpleeghuizen ten tijde van corona aan de orde en wordt nader ingegaan op de onderzoeksresultaten en aanbevelingen van Hertogh en Buurman. Het precieze programma en de uitnodiging volgens z.s.m.

  Sectorrapportage IGJ
  Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de IGJ nauw contact onderhouden met alle zorgaanbieders in Nederland. Eerst vooral telefonisch en digitaal, later ook weer door het afleggen van bezoeken. De contacten gingen bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van PBM en de dilemma’s van het coronavirus voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In het rapport heeft de IGJ een aantal aanbevelingen opgenomen, zoals: geen landelijke maatregelen meer, zorg voor lokaal maatwerk, investeer in actuele kennis over cohortverpleging en infectiepreventie, laagdrempelig testen en zorgorganisaties dienen aangesloten te zijn bij regionale samenwerkingsverbanden. De aanbevelingen die de IGJ doet in haar sectorrapportage sluiten naadloos aan bij de lessons learned die ActiZ eerder heeft gedeeld. De IGJ maakte bovendien een ‘groot compliment aan de medewerkers en organisaties in de VVT’.

  Ventilatie
  De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de ventilatie in relatie tot verspreiding van Covid-19. Om een beter beeld te krijgen van de mate waarin luchtcirculatie in onze sector op zorglocaties voorkomt heeft ActiZ een poll uitgezet onder haar leden. De vraag was of er in de zorglocatie sprake is van recirculatie van lucht in gemeenschappelijke ruimtes. Verreweg de meeste reacties bevestigden dat dat niet het geval was. Of dat het inmiddels aangepast is als er wel sprake van was.

  ActiZ in de media
  ActiZ heeft, net zoals vorige week, ook deze week aandacht gevraagd voor de uitvoerbaarheid van de maatregelen uit de persconferentie. In de NRC is er aandacht voor de testcapaciteit, de vertraging in de beschikbaarheid van de uitslagen van een test en de (mogelijke) gevolgen voor de zorgcontinuïteit.

  Corona communicatie
  De afgelopen periode hebben wij u omtrent corona op de hoogte gebracht met corona updates. Deze updates blijven relevant, ook in de voorbereiding op een eventuele tweede golf. Via onze pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden, met ook de contactmogelijkheden met ActiZ. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website.

 • Rapportage IGJ: VVT-sector tijdens de coronacrisis

  Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nauw contact onderhouden met de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in Nederland. Eerst vooral telefonisch en digitaal, later ook weer door het afleggen van bezoeken. De inspectie deelt haar conclusies en aanbevelingen in een rapport.

  In de VVT-sector voerde de IGJ de afgelopen maanden ruim 1.700 gesprekken. Niet alleen met bestuurders, maar ook met zorgmedewerkers, behandelaren en cliëntenraden. De contacten gingen bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, werkdruk, persoonsgerichte zorg, dilemma’s en knelpunten. Daarnaast keken ze specifiek naar het outbreakmanagement en de bezoekregelingen.

  Met behulp van aangepaste toezichtstrategieën en toetsingskaders maakten ze de gevolgen van het coronavirus voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg tot integraal onderdeel van het toezicht.

  Lees veder op: waardigheidentrots.nl

De pagina waar lid-organisaties vragen aan elkaar stellen en informatie delen.