Categorieën
Algemeen

ActiZ extra bericht: Inzet persoonlijke beschermingsmiddelen, preventief of niet preventief?

Gedurende de afgelopen weken is er toenemend discussie over meer preventieve inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met velen van u is daarover ook contact geweest.

ActiZ is in haar informatievoorziening, advisering en lobby steeds uitgegaan van de richtlijnen van het RIVM, ook als het gaat om inzet en gebruik van PBM. Leidend daarbij was en is de RIVM richtlijn ‘PBM gebruik buiten het ziekenhuis‘ met alle daarbij behorende aanvullingen, toelichtingen en Q&A’s.

De afgelopen weken is vrijwel dagelijks aan het RIVM gevraagd te bevestigen dat deze richtlijn nog steeds recht doet aan de nieuwste inzichten, cijfers en feiten. Het RIVM blijft – tot en met vandaag – bevestigen dat de richtlijn actueel, juist en verdedigbaar is. En dat er géén winst te behalen is door preventief gebruik van maskers en dergelijke.

Desalniettemin is er binnen onze sector en bij aanverwante sectoren veel twijfel. Veel medewerkers, cliënten en naasten vertrouwen de richtlijn niet en zijn er van overtuigd dat meer inzet van PBM zou helpen om veiliger te werken en verspreiding van het virus tegen te gaan. Beroepsorganisaties, vakbonden maar met name medewerkers, cliënten en naasten vragen nadrukkelijk om duidelijkheid én om meer PBM.

Op basis van de RIVM richtlijn en om schijnveiligheid te voorkomen hebben we als ActiZ (en andere brancheverenigingen voor zorg buiten het ziekenhuis) geadviseerd, geïnformeerd en gehandeld om de richtlijn te blijven volgen. Daarbij is herhaaldelijk aangegeven dat de richtlijn ruimte biedt om extra inzet te plegen in de geest van de richtlijn. Bij twijfel of er klachten zijn, PBM inzetten. Bij onbekendheid over de situatie achter de voordeur, PBM inzetten. Ook bij lichte klachten of vermoeden daarvan, PBM inzetten. Hoewel de hoeveelheden beschikbare PBM nog steeds krap zijn, laten die een ruimere interpretatie van de huidige richtlijn voor PBM gebruik gelukkig ook steeds beter toe. Voor volledig preventieve inzet is de voorraad echter nog steeds te krap dus als preventieve inzet aangewezen is, moet de voorraad verder omhoog om nieuwe schaarste te voorkomen.

Vanwege de ervaren onduidelijkheid en daarmee gepaard gaande angst bij zowel medewerkers als bij het publiek, vragen we zowel de minister van VWS als het RIVM al geruime tijd om aan het brede publiek in begrijpelijke taal toe te lichten dat en waarom deze richtlijn nog steeds de juiste is.

  • De minister heeft deze boodschap in diens persconferentie en in het kamerdebat (beide vorige week) herhaaldelijk toegelicht.
  • Gisteren is toegezegd dat ook het RIVM begrijpelijk en helder gaat uitleggen waarom de huidige richtlijn voor nu nog steeds de beste richtlijn is. Het RIVM zal dat doen in de persconferentie van het kabinet vanavond en/ of in een kort filmpje.

Onze voorzitter heeft gisteravond in een gesprek met de minister gezegd veel respect en waardering te hebben voor de enorme inzet van de zorgmedewerkers en benadrukt dat zij recht hebben op duidelijkheid. Wij begrijpen dat onzekerheid en angst leidt tot de wens PBM preventief in te zetten. Daarom vinden we het belangrijk dat de experts van het RIVM nu helder en duidelijk uitleggen waarom de huidige richtlijn op dit moment nog steeds de beste richtlijn is. Ofwel dat zij duidelijk en helder uitleggen waarom, hoe en wanneer die richtlijn moet veranderen. Alleen dan kan er verantwoord gewerkt worden met de beschikbare middelen.

Zodra er nieuws is, informeren we u uiteraard nader.

Lees hier het bericht op de site van ActiZ.