Over ZorgScala

De vereniging ZorgScala is een branchevereniging van organisaties die verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg aanbieden in de regio Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer).

Het samenwerkingsverband ZorgScala vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van het collectief naar financiers, overheden, cliëntenorganisaties en andere relevante partijen.

Regionale doelen

ZorgScala participeert in verschillende regionale overleggen op het gebied van samenwerking in de zorg, de regionale arbeidsmarkt, samenwerking met gemeenten, etc.

ZorgScala probeert haar doelen te bereiken door het beïnvloeden van beleid, op regionaal niveau bij de gemeenten of Zorgkantoor en zo nodig ook op landelijk niveau, voor zover relevant voor de regio Haaglanden. Voor organisaties in de regio is de vereniging het aanspreekpunt voor overleg en om zaken op de agenda te zetten.

Verbeteren kwaliteit

De branchevereniging richt zich vooral op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de transparantie van beleidsprocessen, met name wat betreft de randvoorwaarden en spelregels. Belangrijke speerpunten zijn de integrale benadering van wonen, zorg en welzijn en de optimalisering van de keten van indicatie tot zorgeffectuering. ZorgScala is een collegiaal netwerk waar inhoudelijke discussies en uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvinden. De plaatsen hiervoor zijn het bestuur, de algemene vergaderingen en de ledenraadpleging. Regelmatig pakt ZorgScala actuele thema's bij de kop en bespreekt deze onderwerpen met een brede geleding vanuit de lidorganisaties.

Wat doet ZorgScala?

  • behartigen van belangen bij bijvoorbeeld politiek en verzekeraars
  • signaleren van knelpunten en voorstellen van oplossingsrichtingen
  • bevorderen van kennis, kwaliteit en deskundigheid
  • anticiperen op veranderingen in wet- en regelgeving
  • bieden van een platform voor informatie-uitwisseling en afstemming
  • werken aan positieve beeldvorming van de sector
  • faciliteren van samenwerking met andere sectoren

ZorgScala

Laan van Vredenoord 1
2289 DA Rijswijk
Postbus 1005
2280 CA Rijswijk
Tel: 070-7544 502 
info@zorgscala.nl

Twitter

Copyright 2020